14.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Energian hinnat –tilastossa esitetään tietoja keskeisistä energian ja energiatuotteiden hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.

Tilastoon on koottu tietoja uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden hinnoista, Suomen kotitalous- ja yritysasiakkaiden sähkön hinnoista ja energianlähteitä koskevien valmiste- ja arvonlisäverojen sekä veroluonteisten maksujen suuruuksista kuluttajahinnoissa.

Tilaston perusjoukko

Polttoaineet energiantuotannossa:
•    Kivihiilen hinta saadaan tullin tuontitiedoista CN-koodin mukaisella jaottelulla (tarvittaessa maahantuojittain).
•    Maakaasun hintana käytetään Tilastokeskuksen maakaasun hintaa koskevan tiedonkeruun kulutusluokkaa yli 1 111 111 MWh. Vuoden 2021 loppuun käytettiin Energiaviraston käyttäjätyyppiä T8.
•    Metsähakeen perustuu FOEXin keräämiin tietoihin yritysten tekemistä metsähakekaupoista.
•    Tilastokeskus kerää turpeen hinnan turpeen tuottajille ja käyttäjille suunnatulla kyselyllä. Keruu siirtyi Tilastokeskukselle 2019 Bioenergia ry:ltä.

Polttonesteiden kuluttajahinnat:
•    Moottoribensiinin, dieselin ja kevyen polttoöljyn hinnat perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin tiedonkeruuseen. Hinnat kerätään polttonesteiden jakeluasemilta.

Sähkön ja maakaasun käyttäjähinnat (yritys- ja kuluttajahinnat):
•    Energiavirasto julkaisee sähkön ja maakaasun hintoja erilaisille asiakkaille, joista osa edustaa yrityksiä ja osa kuluttajia. Hinta lasketaan määritellylle asiakastyypille kaikista julkisista tariffeista.

Kaukolämmön käyttäjähinnat (yritys- ja kuluttajahinnat):
•    Energiateollisuus julkaisee kaukolämmön hintoja erilaisille lämpöasiakkaille. Hinta lasketaan määritellylle asiakastyypille kaukolämpötilaston aineistosta.

Tilastoyksikkö

Tietoja tuotetaan:
 - polttoaineiden hinnoista energian tuotannossa
 - sähkön tukkumarkkinahinnasta
 - sähkön, kaukolämmön ja maakaasun käyttäjähinnoista
 - polttonesteiden kuluttajahinnoista
 

Mittayksikkö

snt/kWh
€/MWh
€/t
€/1000 m3 (0 ℃)
snt/l
snt/kg
Vuosimuutos %
Neljännesvuosimuutos %
Vero %

Viiteajankohta

Tilaston viiteajankohtia ovat neljännesvuosi ja kuukausi.

Viitealue

Energian tuotannon, yritys- ja kuluttajahintojen osalta Suomi.

Kattavuus

Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa sisältää kolminumerotasolla 39 luokkaa. Luokitus kuvaa energiantuotannossa ja teollisissa prosesseissa käytettyjä polttoaineita ja niiden ominaisuuksia kuten lämpöarvoja ja päästökertoimia.

Energianhinnat tilastoon on valittu seuraavat energiantuotannossa käytetyistä polttoaineista: kivihiili (1212), maakaasu (1311), jyrsinturve (211), palaturve (212) ja metsähake (3112, 3113, 3114). Näiden polttoaineiden osuus kaikista sähkön ja lämmöntuotannon polttoaineista on vuositasolla vaihdellut 45 %:sta 75 %:iin.

Sähkön markkinahintaa kuvaa parhaiten Nord Pool sähköpörssin Suomen aluehinta. Noin 75 % Suomessa käytetystä sähköstä kulkee Nord Poolin päivämarkkinan kautta.

Yritykset ja kuluttajat ostavat polttoaineiden lisäksi sähköä ja kaukolämpö. Kuluttajapolttoaineista tärkeimmät ovat moottoribensiini, diesel ja kevyt polttoöljy. Maakaasun, sähkön ja kaukolämmön hinta julkaistaan kuluttajatyypeittäin.

Ajallinen kattavuus

Polttoaineet energiantuotannossa:
•    Kivihiili ja maakaasu - vuodesta 1998 alkaen
•    Metsähake, jyrsinturve ja palaturve - vuodesta 1999 alkaen

Sähkönmarkkinahinta:
•    vuodesta 1997 vuoteen 2021

Yritys- ja kuluttajahinnat:
 • Moottoribensiini, diesel ja kevyt polttoöljyn - vuodesta 1988 alkaen
 • Sähkön käyttäjähinnat  - vuodesta 1992 alkaen 
 • Moottoribensiini, diesel ja kevyt polttoöljyn - vuodesta 1988 alkaen 
 • Kaukolämmön käyttäjähinnat (yritys- ja kuluttajahinnat):

Jakelutiheys

Tieto julkistetaan neljännesvuosittain.

Käsitteet

Puupolttoaineet

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat
- Halot, rangat ja pilkkeet (3111)
- Kokopuu- tai rankahake (3112)
- Metsätähdehake tai -murske (3113)
- Kuori (3121)
- Sahanpuru, kutterilastut ym. purut (3122)
- Puutähdehake tai -murske (3123)
- Erittelemätön teollisuuden puutähde (3128)
- Muu teollisuuden puutähde (3129)
- Puunjalostusteollisuuden jäteliemet (3130)
- Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet (3140)
- Kierrätyspuu (3150)
- Puupelletit ja -briketit (3160).

Öljy

Sisältää seuraavat polttoaineluokituksen luokat:
- Jalostamokaasu (1111)
- Nestekaasu (1112)
- Teollisuusbensiini (1121)
- Lentobensiini (1123)
- Lentopetroli (1131)
- Muut petrolit (1132)
- Kevyt polttoöljy (1134)
- Moottoripolttoöljy (1135)
- Muut keskiraskaat öljyt (1139)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus < 1% (1141)
- Raskas polttoöljy, rikkipitoisuus = 1% (1142)
- Muut raskaat öljyt (1143)
- Öljykoksi (1150)
- Kierrätys- ja jäteöljyt (1160)
- Muut öljytuotteet (1190).

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Tilaston hintatiedot kerätään eri tyyyppisistä lähteistä, joten virhelähteet ja tarkkuus vaihtelevat energiatuottain ja sähkön osalta myös kuluttajaryhmittäin. Osa hinnoista kerätään kokonaisaineistoista, osa otantana. Kokonaisaineistoista kuten tullin ulkomaankauppa tilastossa virhettä aiheuttavat kirjausvirheet. Myös käsitteiden sisältö voi muuttua ajassa, jos markkinarakenne muuttuu.

Oikea-aikaisuus ja täsmällisyys

Tiedot julkistetaan kaksi ja puoli kuukautta tilastoitavan vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Oikea-aikaisuus

Tiedot on julkistettu julkaisukalenterin mukaisina päivinä.
 

Täsmällisyys

Tilaston kokonaisuus on julkaistu viiveittä. Yksittäisen hintatiedon osalta tiedon saanti julkaisupäivään mennessä ei ole aina onnistunut esimerkiksi tiedon toimittajan järjestelmämuutoksen takia.

Vertailukelpoisuus

Johdonmukaisuus ja vertailukelpoisuus

Energian hinnat -tilasto on alun perin luotu kansallisena ja kehityksessä on painotettu muuttujien aikasarjojen jatkuvuutta. Hintaa kuvaavan muuttujan tietosisällön muuttuessa merkittävästi aiempi muuttuja on korvattu uudella.

Kansallisena luotu tilasto ei monilta osilta vastaa Eurostatille ja IEA:lle tehtävää hintaraportointia. Kansainvälisisiä määrittelyjä vastaavat ja siten maantieteellisesti vertailukelpoiset hintatiedot ovat saatavissa kyseisten organisaatioiden nettisivuilta.

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Energian hinnat tilasto palvelee kansallisia tarpeita ja käytetyt määritelmät poikkeavat Eurostatin määritelmistä.  Esimerkiksi Eurostatille raportoidut sähkön kuluttajahinnat kulutuksen suuruuden mukaan kerätään suurilta energianmyyjiltä kulutusluokittain, kun energian hinnat tilastossa käytetään Energiaviraston tyyppikuluttajahintoja.

Kansainvälisissä vertailuissa kannattaa käyttää Eurostatin ja IEA:n julkaisemia hintoja.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Tiedon sisällön muuttuessa selvästi, tieto on eriytetty omaksi muuttujakseen.
Kuluttajatyypeille lasketut kaukolämmön, maakaasun ja sähkön hintojen osalta maakaasun ja kaukolämmön markkinoissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, joten aikasarjat kuvaavat hyvin kehitystä vuoteen 2020 saakka. Sen sijaan sähkömarkkina vapautuminen 1990-luvun puolivälissä on muuttanut markkinan toimintalogiikkaa ja toimitusvelvollisilla tariffeilla myydyn sähkön osuus on laskenut ja käyttäjähinnat eivät enää ole samalla tavalla edustavia kuin ne olivat ennen markkinoiden vapautumista. Yritysten osalta toimitusvelvollisten hintojen sijasta siiryttiin käyttämään TK:n keräämiä hintoja vuonna 2007.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Energiantuotannon polttoaineiden hintatietojen lähteinä käytetään:
 • kivihiili: Tullin Ulkomaankauppatilastoa
 • maakaasu: Tilastokeskuksen tiedon keruu 2021 alkaen, vuoteen 2019 Energiaviraston maakaasun hinnat  
 • metsähake: FOEX Indexes Oy:n
 • turve: Tilastokeskuksen omatiedon keruu vuodesta 2019, vuoteen 2019 Bioenergia ry:n tiedot
Sähkön tukkumarkkinahinnan lähde on Nord Pool.
Käyttäjähintojen lähteet ovat seuraavat:
 • sähkö:
  • kuluttajahinnat: Energiaviraston toimitusvelvolliset tyyppikuluttajahinnat
  • yrityshinnat: Tilastokeskuksen tiedonkeruu  
 • kaukolämpö: Energiateollisuuden tyyppikäyttäjähinnat
 • maakaasu: Tilastokeskuksen tiedonkeruu vuodesta 2021 alkaen, Energiaviraston tyyppikäyttäjähinnat vuoteen 2019
 • polttonesteiden kuluttajahinnat: Tilastokeskuksen tiedonkeruu

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedonkeruumenetelmä vaihtelee energiatuotteittain. Tilastokeskuksen omien keruiden tarkemmat tiedot löytyvät kuluttaja- ja tuottajahintaindeksien dokumentaatiosta, muiden energiatuotteiden osalta tiedon tuottajalta.

Tiedonkeruun tiheys

Osa tiedoista kerätään kuukausittain, osa neljännesvuosittain. Kaukolämmön hinnat ovat saatavissa vain kaksi kertaa vuodessa.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tiedon käsittely vaihtelee energiatuotteittain. Tilastokeskuksen omien keruiden käsittlykuvaukset löytyvät kuluttaja- ja tuottajahintaindeksien dokumentaatiosta, muiden energiatuotteiden osalta tiedon tuottajalta.

Aineiston/datan validointi

Aineiston validointitapa vaihtelee energiatuotteittain. Tilastokeskuksen omien keruiden validointia koskevat  tiedot löytyvät kuluttaja- ja tuottajahintaindeksien dokumentaatiosta, muiden energiatuotteiden osalta tiedon tuottajalta.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Taloustilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.
Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö 

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus. 

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tilaston tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa. 

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.   

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta. 

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia.   

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa. 

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen. 

 

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin. 

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista. 

Relevanssi

Energiatilastojen asiakastarpeita seurataan sidosryhmistä kootussa yhteistyöryhmässä. Myös asiakastiedusteluista saatua palautetta hyödynnetään tilaston kehittämisessä. Energiatilastoihin liittyvistä kyselyistä suuri osa koskee juuri energian hinnat tilastoa.

Laadun arviointi

Energian hintatilaston laadun arviointi perustuu aikasarjamuutosten suuruuden arviointiin. Tiedot saadaan pääosin valmiina, jolloin tietojen tuottajat vastavat kerätyn tiedon laadunvarmistamisesta. 

Laadunvarmistus

TLaadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa. 

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista. 

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet 

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot. Energian hinnat tilaston tiedot on pääosin koottu julkista lähteistä ja tiedot ovat haettavissa näistä lähteistö ennen tilaston julkistusta. Energian hinnat kokonaisuus julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti.

Tilaston asiantuntijat

Virve Rouhiainen
yliaktuaari
029 551 3527

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.