Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilaston sivuilla.

Laatuseloste: Yrityssaneeraukset

1. Tilastotietojen relevanssi

Vireille pannuilla yrityssaneerauksilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana yrityssaneeraukseen haettuja yrityksiä ja yhteisöjä.

Samaa yritystä voidaan vuoden aikana hakea yrityssaneeraukseen useiden eri velkojien toimesta. Hakemusten määrä on aina suurempi kuin tilastoissa esitetty vireille pantujen yrityssaneerausten määrä.

Kalenterivuoden ensimmäinen yrityssaneeraushakemus tilastoidaan vireille pantuna yrityssaneerauksena. Kalenterivuonna saapuneet samaa yritystä tai yhteisöä koskevat muut hakemukset näkyvät tilastoissa ainoastaan loppuun käsitellyissä asioissa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa käräjäoikeuksissa loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita. Yrityssaneeraustilastossa tilastoidaan yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat.

Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille pannut yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.

Alueelliset tiedot yrityssaneeraustilastoissa perustuvat yksitoimipaikkaisilla yrityksillä toimipaikan sijaintikuntaan. Niillä monitoimipaikkaisilla yrityksillä, joiden kaikki toiminta sijaitsee samassa kunnassa, käytetään niin ikään yrityksen toimipaikkojen sijaintikuntaa. Useissa kunnissa toimivat yritykset luokitellaan kuten aiemmin kotikunnan perusteella. Muissa tapauksissa käytetään alueellisen tiedon perusteena velallisen kotikuntatietoa. Yrityksen toimipaikka- ja kotikuntatiedot saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Ennen vuotta 2004 julkaistuissa tilastoissa alueellisen tiedon pohjana oli aina yrityksen kotikunta.

Vuoden 1993 helmikuussa (8.2.1993) tuli voimaan uusi laki yrityksen saneerauksesta. Lailla pyritään korjaamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten taloudellista asemaa.

Yritysten saneerausmenettely on vaihtoehto yrityksen konkurssille. Menettely tähtää elinkelpoisen yrityksen toiminnan jatkumisen turvaamiseen. Tuomioistuimen harkinnassa on päättää, onko yrityksellä elinmahdollisuuksia saneerattuna.

Sen jälkeen kun laki yrityksen saneerauksesta tuli voimaan, velkojat eivät enää ole voineet ajaa konkurssiin elinkelpoista yritystä. Saneerausmenettely syrjäyttää konkurssin, jos saneeraukselle on tuomioistuimen arvion mukaan olemassa edellytykset.

Konkurssi voidaan torjua tekemällä saneeraushakemus ennen kuin konkurssiinasettamispäätös on tehty. Samoin, jos saneeraushakemus on tehty ja yritystä haetaan konkurssiin, on konkurssihakemuksen käsittelyä lykättävä, kunnes päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty. Konkurssimenettely voidaan jatkossa käynnistää uudelleen, mikäli velallinen laiminlyö maksuohjelman mukaiset velanmaksut tai osoittautuu maksukyvyttömäksi.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastokeskukselle toimitetaan oikeusministeriön kautta kuukausittain tiedot käräjäoikeuksissa vireille tulleista yrityssaneerausasioista ja käräjäoikeuksissa loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista. Aineisto on kokonaisaineisto. Tiedot saadaan käräjäoikeuksien asiankäsittelyjärjestelmästä, josta käytetään lyhennettä Tuomas. Tuomas-järjestelmä otettiin käyttöön 1.12.1993. Tilastokeskuksessa yrityssaneeraukseen haettuun yritykseen yhdistetään sitä kuvaavat taustatiedot, kuten toimiala ja henkilökunnan määrä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Vireille tulleiden asioiden aineistot tarkentuvat korjausten ja tarkistusten edetessä. Luvut korjaantuvat pääsääntöisesti jo seuraavan vuosineljänneksen aikana. Muutokset ovat yleensä vähäisiä eikä niillä ole merkitystä ilmiöiden kokonaiskuvan muodostamisessa.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Vireille tulleiden asioiden tilastot julkaistaan noin yhden kuukauden kuluttua vuosineljänneksen päättymisestä. Päättyneiden asioiden tilasto julkaistaan 5,5 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilasto vireille tulleista yrityssaneerauksista ja käräjäoikeuksiin saapuneista yrityssaneerausasioista julkaistaan neljännesvuosittain Tilastokeskuksen kotisivuilla internetissä. Päättyneitä asioita kuvaavat tiedot julkaistaan kerran vuodessa, kesäkuussa.

Vireille pantujen yrityssaneerausten päätoimialoittainen ja alueittainen aikasarja kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositasolla vuodesta 2003 alkaen löytyy Tilastokeskuksen maksuttomasta StatFin-tietopalvelusta internetistä aihealueen Oikeus alta osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/ysan/tau.html.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastoissa on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2008. Esitetyissä aikasarjoissa ja vertailuissa edelliseen vuoteen on aikaisemmin käytetyt toimialaluokitukset muutettu TOL 2008:aa vastaaviksi.

Tilastoissa käytetään tilastovuoden lopussa voimassa olevaa kuntaluokitusta. Aikaisempien vuosien luvut on muutettu vastaamaan uusinta kuntaluokitusta, jotta tilastot olisivat vertailukelpoisia.

Käräjäoikeuksien lukumäärä tilastoissa vastaa tilastoajankohdan tilannetta. Aiempien vuosien käräjäoikeustiedot on muutettu uusinta tilannetta vastaavaksi vertailtavuuden parantamiseksi.

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia Tilastokeskuksen aiemmin esimerkiksi konkurssitiedotteessa julkaisemien yrityssaneeraustilastojen kanssa. Vireille pantujen yrityssaneerauksien kokonaismäärät eivät ole muuttuneet vuosi- tai neljännesvuositasolla, ainoastaan päätoimialaa koskevia tietoja on tilastoitu eri tavalla kuin aiemmin.

Pääasiallinen muutos on, että Tilastokeskus lakkasi käyttämästä oikeustilastoissa toimialaluokitusta täydentävää omaa luokitusjärjestelmää ja ryhtyi käyttämään ainoastaan virallista toimialaluokitusta. Muutoksen seurauksena aiemmin käytetystä luokituksesta katosivat kirjaintasoa täydentäneet "erittelemätön"-ryhmät, esim. "rakentaminen erittelemätön". "Erittelemätön"-ryhmät on siirretty ryhmään "toimiala tuntematon".

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Vireille pantujen yrityssaneerauksien StatFin-aikasarja on yhtenäinen vuodesta 2003 lähtien.


Lähde: Yrityssaneeraukset 2021, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 21.07.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 1. vuosineljännes 2021, Laatuseloste: Yrityssaneeraukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2021/01/ysan_2021_01_2021-07-21_laa_001_fi.html