Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yritystukitilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilasto tuotetaan Tilastokeskuksen Taloustilastot-osastossa. Yritystukitilasto on osa Suomen virallista tilastoa, mutta siihen ei liity kansainvälisiä asetuksia tai suosituksia. Yritystukiaineisto on tutkijoiden käytettävissä Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden yritystukitietokannassa sekä etäkäytössä.

Yritystukitilasto perustuu Tilastokeskuksen yritystukitietokantaan, johon on koottu yritystukitietoja julkisen tutkimusrahoituksen ja elinkeinotukien vaikuttavuuden selvittämiseksi. Tilasto sisältää tietoja yritystuke rahoittavien instituutioiden – työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), ELY-keskusten, Business Finlandin, Finnveran, Valtiokonttorin, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottavan KEHA-keskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) – maksamista suorista yritystuista. Ennen kuin TEM aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta, yritystukia myönsivät kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä työministeriö (TM). Yritystukitilasto ei kata kaikkia yritysten saamia tukia. Esimerkiksi verotuet, kuntien antamat yritystuet ja maataloustuet eivät sisälly tilastoon.

Tiedot on ryhmitelty tilastossa lähinnä tukityypin (suora tuki, laina ja takaus) sekä tukea saaneiden yritysten toimialan ja kokoluokan. Yritystukitietokannan tietoja voidaan kuitenkin ryhmitellä osin myös myöntämisperusteen mukaan. Tietoja käyttävät julkinen hallinto sekä tutkijat. Yritystukitietokantaan on mahdollista linkittää muita yritystason aineistoja. Tukien vaikutusta yritysten toimintaan voidaan tarkastella esimerkiksi yhdistämällä yritystukiaineistoon tilinpäätöstietoja.

Yritystuki on julkisista varoista yritykselle tai yhteisölle maksettu avustus tai rahoitus. Yritystuen myöntämisen edellytykset ja tavoitteet on säädetty yritystukilaissa (Laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä 429/2016), jonka 3 §:n mukaan tuella on oltava selkeästi määritelty taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Jos tuella on taloudellinen tavoite, tuen on lisäksi kohdistuttava sellaisiin tarkoituksiin, joilla korjataan markkinoiden toimintapuutetta.

Eri tukityypit poikkeavat luonteeltaan toisistaan. Suorien tukien tapauksessa laskennallisen tuen määrä on yhtä kuin esitetty tukisumma. Vastikkeellisen rahoituksen kuten takausten ja lainojen osalta näin ei ole eikä niiden yhteenlasku anna oikeaa kuvaa yritystukien volyymista. Lainojen ja takausten laskennallinen tuen määrä, eli se määrä joka erästä on tukea, on huomattavasti esitettyä summaa matalampi. Laina on maksettava takaisin ja takaus toteutuu vain lainan takaisinmaksun epäonnistuessa. Näiden tukityyppien osalta laskennallisen tuen määrä riippuu markkinoista poikkeavista lainaehdoista sekä luottotappioista. Laskennallisen tuen suuruusluokka jää alle 10 prosentin vastikkeellisen rahoituksen kokonaismäärästä. Yritystukitilastossa ei ole pyritty laskemaan näiden tukityyppien laskennallisen tuen määrää vaan ilmoittamaan lainojen ja takausten kokonaismäärät.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

tausta-aineistoihin. Yritystukitilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja erityisesti yritykset, joille tilaston tiedonantajina toimivat julkisomisteiset instituutiot ovat maksaneet avustuksia tai antaneet muuta rahoitusta. Yritystukitilaston lähdeaineistoina käytetään yritystukitietokantaa, yritysrekisterin vuositilastoa ja tilinpäätöstilastoja. Yritysrekisterin tiedot saadaan pääasiassa verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista, tilinpäätöstilastot puolestaan perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja omaan yritystiedusteluun.

Yritystukitietokantaan kootaan tiedot TEM:n (ennen vuotta 2008 KTM ja TM), MMM:n, Business Finlandin, Valtiokonttorin, KEHA-keskuksen ja Finnveran myöntämistä ja maksamista suorista tuista, lainoista, sekä takauksista. Tiedonantajat toimittavat vuosittain päättynyttä kalenterivuotta koskevat yritystukitiedot Tilastokeskukseen. Vuonna 2020 toimitustahti oli poikkeuksellisesti neljännesvuosittain. Yritystukitietokannan tiedot koostuvat yritysten saamista lainoista, takauksista ja suorista tuista. Tiedot eivät sisällä verotukia eivätkä maataloustukia.

TEM:n yritystuet voidaan jaotella palkkatukiin, starttitukiin ja energiatukiin. Osalla tuista on ESR-kytkentä. Finnveran tuet koostuvat myönnetyistä lainoista ja takauksista. Business Finlandin osalta mukana ovat kansalliset tutkimus- ja kehitysavustukset ja -lainat. MMM:n hallinnonalalta yritystukitiedoissa ovat mukana vain varsinaiset yrityksille myönnetyt yritystuet, eivät maataloustuet. Tiedot kattavat kaikki MMM:n hallinnoimat ohjelmat. Tiedoissa ei ole mukana yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä kehittämishankkeita eikä tietyn yritysryhmän toiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Vuotta 2010 aikaisemmissa tiedoissa MMM:n tukiin sisältyy sekä yritys- että hanketukia. Vuodesta 2010 eteenpäin tietoihin ei sisälly hanketukia. Valtiokonttorin tuet tunnetaan nimellä kustannustuki. KEHA-keskuksen maksamat tuet ravitsemusyrityksille (sekä korvaus toiminnan rajoittamisesta että tuki uudelleentyöllistämiseen) ovat mukana yritystukitiedoissa.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Yritystukitietokanta kattaa tilastovuoden aikana maksetut ja myönnetyt suorat tuet, lainat ja takaukset. Myönnettyjen ja maksettujen tukien vuosisummat eroavat toisistaan, sillä myönnetyn tuen maksaminen voi ajoittua usean vuoden ajalle, myönnettyä tukea ei makseta kokonaisuudessaan tai se peritään takaisin, jos tuen saaja ei täytä tai rikkoo myöntäjän asettamia ehtoja tai omia lupauksiaan. Tukien määrät on laskettu tiedonantajien toimittamista aineistoista. Vuonna 2020 suorasta tuesta 4 prosenttia maksettiin yrityksille, joiden toimialaa ei tunneta. Tämä voi aiheuttaa vääristymää toimialojen väliseen vertailuun.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto on ilmestynyt kalenterivuodesta 2008 (tilastovuosi 2006) lähtien kerran vuodessa. Tietoja julkaistaan tilastovuodesta 2004 lähtien. Julkaisuviive on noin neljä kuukautta tilastovuoden päättymisestä. Tilaston viiteajanjaksona on kalenterivuosi. Julkaisupäivämäärät löytyvät julkistamiskalenterista .

5. Tietojen saatavuus

Tilaston kotisivuilta on saatavissa perustiedot muun muassa maksetuista suorista tuista, lainoista ja takauksista yritysten toimialan ja suuruusluokan mukaan. Tilaston kuvaus on julkaistu Tilastokeskuksen kotisivulla . Erillisselvityksiä tuotetaan asiakkaiden tilauksesta.

Tilastoon liittyvät mikroaineistot sisältyvät Tilastokeskuksen yritystukitietokantaan ja ovat tutkijoiden käytettävissä lupaehtojen mukaisesti. Tietoja Tilastokeskuksen tutkijapalveluista tai yritystukiaineiston käytöstä saa sähköpostiosoitteesta tutkijapalvelut@tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston tiedoista on laadittu mahdollisimman vertailukelpoinen aikasarja vuodesta 2004 lähtien. Aikasarjan keskeiset tiedot julkaistaan aina vuosittain julkistettavan uuden tilaston yhteydessä. Tilastosta ei ole mahdollista saada kansainvälisiä vertailutietoja. KTM:n ja TM:n yhdistyminen TEM:ksi saattaa hieman heikentää tilaston vertailukelpoisuutta yli ajan. Eri tukityypit (lainat, takaukset, suorat tuet) eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään. Ohjelmakauden vaihdokset ja muutokset tukiperusteisiin vaikuttavat jonkin verran vertailtavuuteen varsinkin aikasarjoissa. Hanketuet sisältyvät MMM:n tietoihin ennen tilastovuotta 2010, mikä vaikuttaa osaltaan heikentävästi aikasarjan vertailtavuuteen. Vuodesta 2013 alkaen suoriin tukiin on lisätty myös työ- ja elinkeinoministeriön maksamat energiatuet.

Käytetty toimialaluokitus on TOL 2008 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2008). Yrityksiä luokitellaan tilastossa myös henkilöstön määrään perustuviin suuruusluokkiin: mikroyritykset työllistävät enintään 4 henkilöä, pienet yritykset 5–49 henkilöä, keskisuuret yritykset 50–249 henkilöä ja suuret yritykset vähintään 250 henkilöä. Luokittelu poikkeaa Komission suosittamasta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY), sillä vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma eivät vaikuta suuruusluokkaan. Lisäksi mikroyrityksen henkilökunnan koko on rajattu alle viiteen henkilöön kymmenen sijasta.

7. Selkeys ja yhtenäisyys

Kaikkia tukitietoja ei pystytä yhdistämään muihin tietoaineistoihin tai luokittelemaan esimerkiksi toimialan mukaan, sillä pienestä osasta tiedonantajien toimittamia havaintoja puuttuu yritystunnus. Yritystukiaineistossa on myös havaintoja, jotka eivät yritystunnuksesta huolimatta yhdisty muihin aineistoihin.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tommi Veistämö 029 551 3546, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.4.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2020, Yritystukitilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_laa_001_fi.html