Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Yritystukitilaston laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

Tilaston tuottaja on Tilastokeskuksen Yritysten rakenteet -yksikkö. Yritystukitilasto laaditaan kansallisia tarpeita varten, sen taustalla ei ole tilaston tuotantoa sääteleviä kansainvälisiä asetuksia tai suosituksia. Yritystukiaineisto on tutkijoiden käytössä Yritysaineistojen tutkimuslaboratoriossa.

Yritystukitilasto perustuu Tilastokeskuksen yritystukitietokantaan, johon on koottu yritystukitietoja julkisen tutkimusrahoituksen ja elinkeinotukien tehokkuuden vaikutusten selvittämiseksi. Tilasto sisältää tietoja yritystukea rahoittavien instituutioiden – Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), Tekesin, Finnveran sekä Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) – maksamista suorista yritystuista. Ennen kuin TEM aloitti toimintansa vuoden 2008 alusta, yritystukia myönsivät Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) sekä Työministeriö (TM). Yritystukitilasto ei kata kaikkia yritysten saamia tukia. Esimerkiksi verotuet, kuntien antamat yritystuet ja maataloustuet eivät sisälly tilastoon.

Tiedot on ryhmitelty tilastossa lähinnä tukityypin (suora tuki, laina, pääomalaina ja takaus) sekä tukea saaneiden yritysten toimialan ja kokoluokan mukaan. Yritystukitietokannan tietoja voidaan kuitenkin ryhmitellä myös tuen antajan ja myöntämisperusteen mukaan. Tietoja käyttävät julkinen hallinto sekä tutkijat. Yritystukitietokantaan on mahdollista linkittää muita yritystason aineistoja. Tukien vaikutusta yritysten toimintaan voidaan tarkastella esimerkiksi yhdistämällä yritystukiaineistoon tilinpäätöstietoja. Tietokannan tiedot ovat yritystasoisia, joten alueellista tietoa on vaikea tuottaa.

Yritystuki on julkisista varoista yritykselle tai yhteisölle maksettu avustus tai rahoitus. Yritystuen antamisperusteet on säädetty yritystukilaissa (Laki yritystoiminnan tukemisesta 1068/2000), jonka mukaan yritystoimintaan voidaan myöntää valtionavustuksena investointitukea, pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistukea ja tukea yritysten toimintaympäristön parantamiseen. Avustusmuotoisen rahoituksen ohella rahoitusta voidaan myöntää toimintaympäristön parantamiseen myös pääomasijoituksena. Lisäksi aloittamisvaiheessa olevalle pienelle yritykselle voidaan myöntää toiminnan käynnistystukea. Tukea suunnataan laadullisesti korkeatasoisiin aineettomiin ja aineellisiin hankkeisiin tavoitteena erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja toimintaympäristön parantaminen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty tukityypit tiedonantajittain. TEM:ltä saadaan tiedot myönnetyistä ja maksetuista tuista ja starttituista. Tekes toimittaa Tilastokeskukselle tiedot myönnetyistä ja maksetuista suorista tuista, lainoista ja pääomalainoista sekä hylätyistä suorista tukihakemuksista. MMM:n tiedot koostuvat haetuista, myönnetyistä ja maksetuista suorista tuista. Finnveralta puolestaan saadaan tiedot myönnetyistä lainoista ja takauksista sekä hylätyistä laina- ja takaushakemuksista.

Tukityypit eri tiedonantajilla

Tiedonantaja Laina Pääoma-laina Tuki Takaus
Finnvera X     X
TEM     X  
MMM     X*  
Tekes X X X  

*ei sisällä maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvat tuet

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Yritystukitilasto perustuu kattaviin hallinnollisiin aineistoihin ja Tilastokeskuksessa tarkistettuihin yritystason tausta-aineistoihin. Tietojen muutosepävarmuus on erittäin pieni. Yritystukitilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin kuuluvat liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja erityisesti yritykset, joille tilaston tiedonantajina toimivat julkisomisteiset instituutiot ovat maksaneet avustuksia tai antaneet muuta rahoitusta. Yritystukitilaston lähdeaineistoina käytetään yritystukitietokantaa, yritysrekisterin vuositilastoa ja tilinpäätöstilastoja. Yritysrekisterin tiedot saadaan pääasiassa verohallinnon rekistereistä ja omista tiedusteluista, tilinpäätöstilastot puolestaan perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoon ja omaan yritystiedusteluun.

Yritystukitietokantaan kootaan tiedot TEM:n (ennen vuotta 2008 KTM ja TM), MMM:n, Tekesin ja Finnveran myöntämistä ja maksamista sekä ko. instituutioista haetuista yritystuista. Tiedonantajat toimittavat vuosittain päättynyttä kalenterivuotta koskevat yritystukitiedot Tilastokeskukseen. Yritystukitietokannan tiedot koostuvat yritysten saamista lainoista, pääomalainoista, takauksista ja suorista tuista. Tiedot eivät sisällä verotukia eivätkä maataloustukia, vaan ainoastaan yritystoimintaan kohdistuvat tuet.

TEM:n tukitietoihin sisältyy KTM:n ja TM:n aiemmin myöntämiä tukia. KTM:n tuet koostuivat energiatuista, investointituista, kansainvälistymistuista, toimintaympäristötuista sekä muista kehittämistuista ja avustuksista. Ne sisälsivät kansallisen rahoituksen lisäksi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukia, mutta eivät Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukia. TM:n työllistämistuet puolestaan sisälsivät sekä kansallisia että EU-tukia (ESR-projektit), mutta eivät työvoima- ja elinkeinokeskusten (TE-keskusten) kautta maksettavia investointitukia. TEM:n yritystuet voidaan jaotella "tavallisiin" tukiin ja starttitukiin. Osalla tuista on ESR-kytkentä. Finnveran tuet koostuvat myönnetyistä lainoista ja takauksista, jotka sisältävät kotimaista tai EU-tukea. Tekesin osalta mukana ovat kansalliset tutkimus- ja kehitysavustukset ja -lainat sekä EAKR-hankkeiden avustukset. MMM:n hallinnonalalta yritystukitiedoissa ovat mukana vain varsinaiset yrityksille myönnetyt yritystuet, eivät maataloustuet. Tiedot kattavat kaikki MMM:n hallinnoimat ohjelmat, joita ovat esimerkiksi tavoite 1 -ohjelmat ja Leader+ -yhteisöaloitteet. Tiedoissa ei ole mukana yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä yleisiä kehittämishankkeita eikä tietyn yritysryhmän toiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Yritystukitilasto kattaa tilastovuoden aikana maksetut suorat tuet, lainat ja pääomalainat. Tilastossa ovat mukana myös Finnveran myöntämät lainat ja takaukset, sillä Tilastokeskus ei saa Finnveralta tietoja maksetuista tuista. Myönnettyjen ja maksettujen tukien vuosisummat eroavat toisistaan, sillä myönnetyn tuen maksaminen voi ajoittua usean vuoden ajalle, myönnettyä tukea ei makseta kokonaisuudessaan tai se peritään takaisin, jos tuen saaja ei täytä tai rikkoo myöntäjän asettamia ehtoja tai omia lupauksiaan.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto ilmestyy kalenterivuodesta 2008 lähtien kerran vuodessa. Tietoja julkaistaan tilastovuodesta 2004 lähtien. Julkaisuviive on noin puolitoista vuotta tilastovuoden päättymisestä. Tilaston viiteajanjaksona on kalenterivuosi. Julkaisupäivämäärät löytyvät julkistamiskalenterista http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

5. Tietojen saatavuus

Tilaston kotisivuilta on saatavissa perustiedot muun muassa maksetuista suorista tuista, lainoista ja takauksista yritysten toimialan ja suuruusluokan mukaan. Tilaston kuvaus on julkaistu Tilastokeskuksen kotisivulla osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/yrtt/meta.html. Erillisselvityksiä tuotetaan asiakkaiden tilauksesta.

Tilastoon liittyvät mikroaineistot sisältyvät Tilastokeskuksen yritysaineistojen tutkimuslaboratorion tietokantoihin ja ovat tutkijoiden käytettävissä lupaehtojen mukaisesti. Tietoja tutkimuslaboratoriosta tai yritystukiaineiston käytöstä saa sähköpostiosoitteesta YR-tutkimus.laboratorio@tilastokeskus.fi

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston tiedoista on laadittu vertailukelpoinen aikasarja vuodesta 2004 lähtien. Aikasarjan keskeiset tiedot julkaistaan aina vuosittain julkistettavan uuden tilaston yhteydessä. Tilastosta ei ole mahdollista saada kansainvälisiä vertailutietoja. KTM:n ja TM:n yhdistyminen TEM:ksi saattaa hieman heikentää tilaston vertailukelpoisuutta yli ajan. Vuoden 2007 tilastossa on hyvä huomioida, että MMM:n vanha ohjelmakausi päättyi ja tukien määrä on tästä syystä alhaisempi kuin edeltävinä vuosina.

Käytetty toimialaluokitus on TOL 2002 (Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 2002). Yrityksiä luokitellaan tilastossa myös henkilöstön määrään perustuviin suuruusluokkiin: mikroyritykset työllistävät enintään 4 henkilöä, pienet yritykset 5–49 henkilöä, keskisuuret yritykset 50–249 henkilöä ja suuret yritykset vähintään 250 henkilöä. Luokittelu poikkeaa Komission suosittamasta mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (2003/361/EY), sillä vuosiliikevaihdon määrä ja taseen loppusumma eivät vaikuta suuruusluokkaan.

7. Selkeys ja yhtenäisyys

Kaikkia tukitietoja ei pystytä aukottomasti yhdistämään muihin tietoaineistoihin tai luokittelemaan esimerkiksi toimialan mukaan, sillä starttituista ja pienestä osasta muita tiedonantajien toimittamia havaintoja puuttuu yritystunnus. Yritystukiaineistossa on myös havaintoja, jotka eivät yritystunnuksesta huolimatta yhdisty muihin aineistoihin.


Lähde: Yritystukitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Ihalainen (09) 1734 3231, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. 2007, Yritystukitilaston laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/2007/yrtt_2007_2009-06-04_laa_001_fi.html