Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2021

Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter sjönk volymen av bruttonationalprodukten med 2,8 procent år 2020 (var 2,9 procent i offentliggörandet i september). Coronakrisen påverkade olika näringsgrenar på olika sätt. Näringsgrenar som visade en stor nedgång var hotell- och restaurangverksamhet samt trafik. I de preliminära uppgifterna för december har siffrorna reviderats närmast när det gäller materialet för den offentliga ekonomin. En mer omfattande uppdatering av uppgifterna för år 2020 görs 28.2.2022, då de slutliga företagsmaterialen är tillgängliga.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

År 2019 ökade bruttonationalprodukten med 1,2 procent (1,3 under föregående beräkningsomgång). Uppgifterna för år 2019 är nu slutliga då tillgångs- och användningstabellerna är klara. Uppgifterna om input-output för år 2019 publiceras 20.1.2022.

Lokalförvaltningens finansiella ställning var nästan i balans år 2020

Lokalförvaltningens (kommuner och samkommuner o.d.) finansiella ställning var för första gången på länge nästan i balans år 2020 och visade ett underskott på bara 156 miljoner euro. År 2019 visade nettoutlåningen ett underskott på 3,0 miljarder euro.

Statsförvaltningen deltog i lokalförvaltningens kostnader för coronapandemin och lokalförvaltningens underskott minskade i och med ökningen av statsandelarna. Statens underskott var 13,1 miljarder euro år 2020 och 2,6 miljarder euro år 2019. De offentliga samfundens underskott uppgick till totalt 13,2 miljarder euro år 2020.

Lokalförvaltningens uppgifter om nettoutlåningen år 2020 har reviderats något nedåt (ett överskott på 46 miljoner euro i september). Lokalförvaltningens uppgifter preciserades då bl.a. kommunernas och samkommunernas uppgifter om driftsekonomi och investeringar efter uppgift inkluderades.

Uppgifterna för år 2020 publiceras i februari med detaljerad näringsgrensexakthet, då man som källa får reviderade årsuppgifter om företagen

I nationalräkenskaperna publiceras 28.2.2022 reviderade årsuppgifter om statistikåret 2020. Före publiceringen i februari har man använt indikatorbaserade material för en tredjedel av nationalräkenskapernas företagsuppgifter för år 2020. Materialen beskriver produktionen mer tillförlitligt än insatsförbrukningen.

Två tredjedelar av företagens förädlingsvärde har beräknats med hjälp av preliminära uppgifter ur företagens årsmaterial.

Också det material som använts vid beräkningen av investeringar preciseras i februari. De näringsgrensvisa uppgifterna för år 2020 som baserar sig på kompletterat företagsmaterial publiceras 28.2.2022.

Kvartalsräkenskaperna avstäms samtidigt med de nya årsuppgifterna för år 2020.

Den europeiska revisionspolitiken

Nationalräkenskapernas preliminära årliga uppgifter publiceras fr.o.m. år 2019 i mars, juni, september och december enligt rekommendationerna för harmoniserad europeisk revisionspolitik. De preliminära årsuppgifterna uppdateras sålunda varje kvartal och är enhetliga med kvartalsuppgifterna om räkenskaperna och betalningsbalansen, dvs. med omkring 80 dagars eftersläpning från kvartalet. Kvartalsräkenskaperna (QNA) publiceras först med 60 dagars eftersläpning och avstäms med övriga uppgifter med 80 dagars eftersläpning.


Källa: Nationalräkenskaper2020, preliminära uppgifter IIII, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Nata Kivari 029 551 3361, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-12-17_tie_001_sv.html