Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2021

Bruttonationalprodukten sjönk med 2,8 procent år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med -2,8 procent år 2020. Nedgången reviderades något från kvartalsräkenskaperna i februari i och med att materialet om den offentliga ekonomin uppdaterades (var -2,9 procent). Hushållens sparkvot ökade år 2020.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Hushållens sparkvot ökade på grund av coronapandemin – den disponibla inkomsten ökade något och konsumtionsutgifterna minskade klart

Hushållens löner och arvoden minskade nominellt med 0,4 procent till 92,8 miljarder euro. Året innan visade lönerna och arvodena en ökning på 3,5 procent. Erhållna sociala förmåner andra än in natura ökade med 5,4 procent till 47,6 miljarder euro. Till detta bidrog särskilt ökningen av de utbetalda arbetspensionerna med 2,6 procent till 29,4 miljarder euro samt ökningen av de utbetalda arbetslöshetsförmånerna med 38 procent till 5,0 miljarder euro.

Hushållens sparande steg till 6,9 miljarder euro (1,0 miljarder år 2019). Till detta bidrog ökningen av den disponibla inkomsten med 0,5 procent till 133,1 miljarder euro samt minskningen av konsumtionsutgifterna med 4,6 procent till 115,2 miljarder euro. Sparandet ökade snabbare än de disponibla inkomsterna då konsumtionsutgifterna sjönk klart. Till följd av detta ökade hushållens sparkvot till 5,7 procent år 2020. Enligt preliminära uppgifter steg hushållens skuldsättningsgrad till 133 procent år 2020, då den var 129 procent år 2019.

Till hushållens justerade disponibla inkomst räknas också välfärdstjänster, dvs. tjänster som offentliga samfund och organisationer producerar för hushållen. De här justerade disponibla inkomsterna ökade i löpande priser med 1,0 procent och reellt, dvs. rensat för prisförändringar, med 0,3 procent, år 2020.

De offentliga samfundens underskott ökade med över tio miljarder

De offentliga samfundens finansiella ställning, dvs. nettoutlåningen, visade ett underskott på 12,9 miljarder euro. Året innan var underskottet 2,4 miljarder euro. De offentliga samfundens underskott ökade på grund av utgifterna i anslutning till coronapandemin samt det minskade inflödet av skatteinkomster och socialskyddsavgifter, vars största enskilda faktorer var minskningen av samfundsskatterna och ArPL-avgifterna. År 2020 var underskottet 5,4 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statistikcentralen publicerar 21.4 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen.

De offentliga samfundens överskott/underskott efter sektor (miljoner euro) i förhållande till bruttonationalprodukten (procent)

De offentliga samfundens överskott/underskott efter sektor (miljoner euro) i förhållande till bruttonationalprodukten (procent)

Statsförvaltningens underskott var 13,4 miljarder euro, året innan var det 2,7 miljarder euro. Enligt de preliminära uppgifterna visade lokalförvaltningen (kommuner och samkommuner o.d.) för första gången på länge ett överskott, 175 miljoner euro. Statsförvaltningen deltog i lokalförvaltningens kostnader för coronapandemin och lokalförvaltningens underskott blev ett överskott i och med ökningen av statsandelarna.

Arbetspensionsanstalternas överskott minskade betydligt till omkring 429 miljoner euro i och med att dividendinkomsterna och de erhållna socialskyddsavgifterna minskade. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Också övriga socialskyddsfonders finansiella ställning försvagades och visade ett underskott på 158 miljoner euro.

Revidering av kvartalsräkenskaperna

I samband med publiceringen i mars har vi också uppdaterat databastabellerna för kvartalsräkenskaperna enligt den europeiska revisionspolitiken. Jämfört med februari har uppgifterna delvis preciserats särskilt när det gäller den offentliga ekonomin och utlandet.


Källa: Nationalräkenskaper2020, preliminära uppgifter, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2020/vtp_2020_2021-03-15_tie_001_sv.html