Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2019

Bruttonationalprodukten ökade med 1,7 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,7 procent år 2018. Enligt de preliminära uppgifterna som publicerades i mars var ökningen 2,3 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 232 miljarder euro. Revidering nedåt av bruttonationalprodukten påverkades särskilt av årsuppgifterna om företagens köp, som ökade insatsförbrukningen.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent


Också beräkningen gällande år 2017 har reviderats. År 2017 ökade bruttonationalproduktens volym med 3,0 procent, medan den tidigare uppskattades ha ökat med 2,7 procent. Bruttonationalproduktens värde i löpande priser var på samma nivå som i publiceringen i mars, dvs. 224 miljarder euro. Revideringen av volymen berodde på att produktstrukturen uppdaterades.

Utbud

Värdet av produktionen ökade med 4,7 procent till 436 miljarder euro år 2018. Volymen av produktionen steg med 1,8 procent och priset på produktionen med 2,8 procent. Värdet av insatsförbrukningen ökade med 5,8 procent till 236 miljarder euro. Volymen av insatsförbrukningen steg med 2,5 procent.

Insatsförbrukningen reviderades mer uppåt än produktionen jämfört med beräkningsomgången i mars. Till följd av detta reviderades bruttonationalprodukten till löpande priser nedåt. Datakällorna vid framställning av insatsförbrukningen är nu betydligt mer täckande än i de preliminära uppgifterna för mars, eftersom kvartalsuppgifterna har kompletterats med årsmaterial. Också när det gäller omsättningsuppgifterna har man fått årsmaterial för vissa näringsgrenar.

Värdet av förädlingsvärdet var 200 miljarder euro år 2018. Värdet av produktskatter var 33 miljarder och av produktsubventioner 0,9 miljarder euro. Värdet av bruttonationalprodukten som beräknas utgående från dessa poster var 232 miljarder euro.

Värdet av importen steg med 7,6 procent, vilket ökade det totala utbudet. Värdet av varuimporten steg med 7,2 procent och värdet av tjänsteimporten med 8,4 procent. Importpriserna steg med 3,3 procent och volymen av importen med 4,1 procent.

Efterfrågan

Värdet av exporten var 91 miljarder euro och ökade med 5,4 procent år 2018. Priserna på exportprodukter steg med 4,3 procent medan exportvolymen ökade med 1,1 procent.

Värdet av den största efterfrågeposten, privata konsumtionsutgifter, ökade med 3 procent till 125 miljarder euro. Värdet av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 3,4 procent till 53 miljarder euro. Konsumtionsutgifternas volym ökade med total 1,8 procent.

Investeringarnas värde i löpande priser ökade med 5 procent till 53 miljarder euro. Investeringsvolymen ökade med 3 procent. I synnerhet byggnadsinvesteringarna visade en ökning. Förändringen av lager var exceptionellt stor år 2018. Lagervärdet ökade med 2,8 miljarder euro och den visade en ökning inom flera näringsgrenar. Ökningen var störst inom näringsgrenarna pappers- och papptillverkning samt skepps- och båtbyggeri.

Den offentliga sektorns underskott på samma nivå som året innan

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, var på samma nivå som år 2017 och visade ett underskott på 1,8 miljarder euro år 2018. Underskottet var 0,8 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Statsförvaltningens underskott var 2,8 miljarder euro, året innan var det 4,0 miljarder euro. Framför allt bidrog ökade skatteinkomster till att underskottet minskade. Lokalförvaltningens (kommunernas och samkommunernas o.d.) underskott ökade till 2,0 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalternas överskott ökade från 2,0 miljarder till 2,3 miljarder euro, även om pensionerna som arbetspensionsanstalterna betalar fortsatte att öka. I överskottet ingår kapitalavkastning, men inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,7 miljarder euro.

Den offentliga ekonomins andel av bruttoförädlingsvärdet var 18,8 procent år 2018, dvs. 0,1 procentenheter större än året innan.

Hushållens löner och arvoden ökade

Hushållens löner och arvoden ökade nominellt med 4,1 procent. Till detta bidrog ökad sysselsättning. Hushållens konsumtionsutgifter visade en ökning på 3,2 procent och hushållens sparande var 0,4 miljarder euro negativt. Hushållens sparkvot var -0,4 procent.

Ändringar i denna statistik

Det har gjorts ändringar i beräkningen av de preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna. Samtidigt har sommarens publiceringstidpunkt tidigarelagts med ungefär tre veckor. Mera information: Reviderat datainnehåll och tidtabell för publiceringen av nationalräkenskaperna 2019 .


Källa: Nationalräkenskaper 2018, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Tapio Kuusisto 029 551 3318, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2018/vtp_2018_2019-06-20_tie_001_sv.html