Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2018

Bruttonationalprodukten ökade med 2,6 procent i fjol

Korrigering 29.3.2018. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,6 procent år 2017. Ökningen reviderades något jämfört med de uppgifter som publicerades i början av mars (var 3,0 procent). Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 224 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 3,4 procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent (Figuren har korrigerats 29.3.2018)

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent (Figuren har korrigerats 29.3.2018)

Efterfrågan inom samhällsekonomin ökade i fjol med 3,6 procent. Till ökningen av efterfrågan bidrog i synnerhet ökade investeringar och ökad export. Investeringarna var 6,3 procent större än året innan. Den privata konsumtionen ökade volymmässigt med 1,6 procent, den offentliga konsumtionen ökade med 1,3 procent. Exportvolymen gick upp med 7,8 procent och importvolymen med 3,5 procent.

Driftsöverskottet som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet ökade med rentav 17,5 procent. Företagarinkomsten, som beskriver företagens vinst före skatter och dividender, ökade med 10 procent. Företagen uppskattas ha betalat omkring 6 procent mindre i dividender och 27 procent mer i direkta skatter än året innan. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 8 miljarder euro.

De finansiella företagens och försäkringsföretagens finansiella ställning visade ett överskott på en miljard euro. De finansiella företagens ränteintäkter netto (de indirekt mätta finansiella tjänsterna) ökade något, medan provisionsintäkterna ökade med drygt två procent.

Den offentliga sektorns underskott 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade ett underskott för nionde året i följd och uppgick till en 1,3 miljarder euro. Året innan var underskottet 3,9 miljarder euro. Underskottet var 0,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statistikcentralen publicerar 29.3.2018 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen.underskottet som nu publiceras komma att revideras.

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent (Figuren har korrigerats 29.3.2018)

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent (Figuren har korrigerats 29.3.2018)

Statsförvaltningens underskott var 3,8 miljarder euro, året innan var det 5,8 miljarder euro. En ökning av bl.a. skatteinkomsterna med 4,0 procent bidrog till en minskning av underskottet. Lokalförvaltningens (kommunerna och samkommunerna o.d.) underskott, dvs. nettoupplåning, minskade enligt de preliminära uppgifterna till 0,2 miljarder euro, medan det året innan var en miljard euro.

Arbetspensionsanstalternas överskott minskade från 2,4 miljarder euro till 2,1 miljarder euro. Överskottet minskade eftersom de utbetalda pensionsförmånerna ökade mer än de erhållna pensionsavgifterna. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,7 miljarder euro närmast på grund av ökade erhållna transfereringar från staten.

Den offentliga ekonomins andel av bruttoförädlingsvärdet var 18,6 procent år 2017, dvs. 1,1 procentenheter mindre än året innan

Hushållens realinkomster ökade med 1,4 procent

Hushållens justerade realinkomst ökade med 1,3procent. I den ingår också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Löneinkomsterna ökade nominellt med 2,6 procent. De sociala förmånerna ökade med 0,3 procent. Bl.a. var antalet personer som gått i arbetspension något mindre än året innan.

Hushållens direkta skatter ökade med 0,8 procent. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 2,6 procent. Investeringarna, främst i bostäder, ökade med 8,9 procent.


Källa: Nationalräkenskaper 2017, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (276,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2018-03-16_tie_001_sv.html