Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2017

Bruttonationalprodukten ökade med 1,4 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 1,4 procent år 2016. Ökningen reviderades något jämfört med de uppgifter som publicerades i början av mars (var 1,6 procent). Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 214 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 2,0 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Efterfrågan inom samhällsekonomin ökade i fjol med 1,7 procent. Till ökningen av efterfrågan bidrog i synnerhet investeringar och hushållens konsumtionsutgifter. Investeringarna var 5,2 procent större än året innan. Den privata konsumtionen ökade volymmässigt med 2 procent, den offentliga konsumtionen ökade med 0,5 procent. Exportvolymen gick upp med 0,5 procent och importvolymen med 2,5 procent.

Driftsöverskottet som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet ökade med 3,4 procent. Också företagarinkomsten, som beskriver företagens vinst före skatter och dividender, ökade med 3,4 procent. Företagen uppskattas ha betalat omkring 5 procent mindre i dividender och 8 procent mer i direkta skatter än året innan. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 8,2 miljarder euro.

De finansiella företagens och försäkringsföretagens finansiella ställning visade ett underskott på 0,5 miljarder euro. De finansiella företagens ränteintäkter netto (de indirekt mätta finansiella tjänsterna) var oförändrade, medan provisionsintäkterna ökade med två procent.

Den offentliga sektorns underskott 1,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade ett underskott för åttonde året i följd, 4,1 miljarder euro. Året innan var underskottet 5,7 miljarder euro. Underskottet var 1,9 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Statistikcentralen publicerar 31.3.2017 de uppgifter om underskott och skuld som levereras till EU-kommissionen. I samband med detta kan de uppgifter om underskottet som nu publiceras komma att revideras.

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Den offentliga sektorns överskott/underskott i förhållande till bruttonationalprodukten, procent

Statsförvaltningens underskott var 5,9 miljarder euro, året innan var det 6,3 miljarder euro. En ökning av bl.a. skatteinkomsterna med 5,1 procent bidrog till en minskning av underskottet. Lokalförvaltningens (kommunerna och samkommunerna o.d.) underskott, dvs. nettoupplåning, minskade enligt de preliminära uppgifterna till en miljard euro, medan det året innan var 1,3 miljarder euro.

Arbetspensionsanstalternas överskott minskade från 2,7 miljarder euro till 2,3 miljarder euro. Till minskningen av överskottet bidrog ökningen av utbetalda pensionsförmåner medan pensionsavgifterna var nästan oförändrade. I överskottet ingår inte förändringar i investeringarnas värde. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,5 miljarder euro till följd av ökade arbetslöshetsförsäkringspremieinkomster

Den offentliga ekonomins andel av bruttoförädlingsvärdet var 19,8 procent år 2016, dvs. 0,6 procentenheter mindre än året innan.

Hushållens realinkomster ökade med 1,1 procent

Hushållens justerade realinkomst ökade med 0,7 procent. I den ingår också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Löneinkomsterna ökade nominellt med 1,6 procent. De sociala förmånerna ökade med 2,1 procent bl.a. på grund av att antalet pensionärer ökade.

Hushållen betalade 1,8 procent mer i direkta skatter och obligatoriska avgifter. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 2,7 procent. Investeringarna, främst i bostäder, ökade med så mycket som 12,2 procent.


Källa: Nationalräkenskaper 2016, preliminära uppgifter

Förfrågningar: Tuomas Rothovius 029 551 3360, Pekka Tamminen 029 551 2460, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (272,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2016/vtp_2016_2017-03-16_tie_001_sv.html