Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.1.2016

Bruttonationalprodukten minskade med 0,7 procent år 2014

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 0,7 procent år 2014. Minskningen uppskattades tidigare vara 0,4 procent. Också nationalräkenskaperna för år 2013 reviderades: bruttonationalprodukten minskade med 0,8 procent från tidigare uppskattade 1,1 procent till följd av balanseringen av utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Produktionen sjönk till följd av att exporten och investeringarna minskade. Exportvolymen minskade med 0,9 procent, medan importvolymen var oförändrad år 2014. Investeringsvolymen minskade med 2,6 procent. Däremot ökade konsumtionsutgifterna något, med 0,3 procent sett till volym.

Hushållens disponibla realinkomster minskade med 1,2 procent år 2014. Hushållens justerade realinkomst, som beskriver den ekonomiska välfärden, minskade med 0,9 procent. I den ingår förutom nettoinkomsterna också välfärdstjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen.

Hushållens konsumtionsutgifter ökade nominellt med 2,1 procent år 2014, men med bara 0,4 procent sett till volym. Hushållens sparkvot minskade år 2014 till 0,4 procent, dvs. hushållen konsumerade bara något mindre än de tjänade. Hushållens skuldsättningsgrad var 121,6 procent år 2014.

Löntagarersättningarnas andel av nationalinkomsten var 60,4 procent år 2014 och kapital- och företagarinkomsternas andel var 23,7 procent.

De största revideringarna inom nationalräkenskaperna gällde ekonomiska transaktioner mellan Finland och utlandet. Nya uppgifter erhölls förutom om export och import särskilt om utländska kapitalinkomster och -utgifter. Både dividender erhållna från utlandet och betalda till utlandet ökade betydligt. Bytesbalansen förbättrades avsevärt, men visade fortfarande ett underskott på 2,5 miljarder euro.

Den offentliga sektorns underskott år 2014 reviderades till 3,2 procent av bruttonationalprodukten.

I tidsserierna gjordes några små justeringar. Statsförvaltningens och arbetspensionsanstalternas inbördes transfereringar och utbetalda pensioner justerades fr.o.m. år 2004. Statsförvaltningens investeringar justerades år 2012 och sektorerna av inkomstskattebetalare justerades åren 2011 och 2012. Sektorerna av dividendbetalare justerades år 2012.

De preliminära uppgifterna för år 2015 publiceras i två delar. De preliminära uppgifterna om bruttonationalprodukt, produktion inom näringsgrenar samt utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin publiceras 29.2.2016 som en del av kvartalsräkenskaperna gällande 4:e kvartalet 2015. De preliminära uppgifterna om sektorräkenskaperna publiceras 16.3.2016. Då kan också de preliminära uppgifterna som publiceras 29.2.2016 revideras något.


Källa: Nationalräkenskaperna 2005 - 2014*, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 029 551 3316, Markku Räty 029 551 2647, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 29.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2014/vtp_2014_2016-01-29_tie_001_sv.html