Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Valtion kuukausipalkat

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tiedustelun tietosisältö

Tiedustelun tietosisältö

Tiedustelun tietosisältö on muuttunut vuoden 2006 tiedustelussa.

Valtiokonttori kerää Tahti -järjestelmään kuukausittain palkkatietoja valtioon palvelussuhteessa olevista kuukausi- ja tuntipalkkaisista henkilöistä. Tilastokeskukselle toimitetaan tilaston muodostamista varten loka-, marras- ja joulukuun tiedot Tahti- järjestelmästä.

Tilastokeskuksen tietokannan tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava:

Henkilötiedot

 • sukupuoli
 • henkilötunnus
 • suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot
 • ulkomaalaisen kansalaisuus

Työpaikkaa koskevat tiedot

 • virasto
 • viraston toimiala
 • tieto budjetin pääluokasta, luvusta ja momentista, jolta palkka on maksettu
 • työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta

Hoidettua virkaa tai tointa koskevat tiedot

 • palvelussuhdetiedot
 • virka-/ammattinimike
 • virassa/toimessa sovellettu työaikasääntö
 • säännöllinen työaika
 • palveluksessaoloaika valtiolla

Palkkausta koskevat tiedot

 • henkilökohtainen palkka
 • säännöllisen työajan ansio
 • kokonaisansio
 • tulospalkkio
 • lomaraha
 • palkkauksen täysimääräisyys

Tutkinto- ja toimialatiedot täydennetään aineistoon Tilastokeskuksen rekistereistä.

1.2 Tilaston käsitteet ja luokitukset

Kuukausipalkkaisten ryhmittely

Kuukausipalkkaiset on useissa taulukoissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään:

Budjettitaloudessa toimivat sisältää kotimaassa toimivat kokoaikaiset täysipalkkaiset ilman liikelaitoksia

Kotimaassa toimivat kokoaikaiset täysipalkkaiset, joihin luetaan ne kokopäivätyöntekijät, joiden palkka on maksettu koko marraskuulta täysimääräisenä ja joiden viran tai tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomessa, sekä päätoimiset tuntiopettajat. StatFin -tietokantatauluihin ja julkaisutauluihin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten ansiotiedot on laskettu tästä ryhmästä.

Ulkomailla toimivat, joihin luetaan kaikki kokopäivätyöntekijät sekä täysipalkkaiset että osa- ja tuntipalkkaiset Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat.

Kaikki palkkamuodot yhteensä sisältää kaikki sekä koti- että ulkomailla toimivat kokoaikaiset, osa-aikaiset ja osapalkkaiset.

Taulukoissa ei ole mukana sivutoimisia (erillispalkkionsaajia), oppisopimussuhteisia, harjoittelijoita tai tuntipalkkaisia.

Palkkakäsitteiden määrittely

Säännöllisen työajan ansioon on luettu tehtäväkohtaisen ja henkilökohtaisen palkanosan lisäksi säännöllisen työajan työaikalisät, suoritusperusteiset lisät ja luontoisedut.

Säännöllisen työajan ansioon on vuodesta 1990 lähtien otettu mukaan marraskuussa olleesta poissaolosta johtuvia sairausaikalisiä, äitiyslomalisiä yms. vuosilomalisän kaltaisia lisiä. Varsinainen vuosilomalisä ei sen sijaan kuulu ansiokäsitteeseen.

Vuodesta 2003 lähtien tulospalkkiota ei ole sisältynyt säännöllisen työajan ansioon.

Kokonaisansioon on luettu säännöllisen työajan ansion lisäksi tulospalkkio, yli- ja lisätyökorvaukset ja aikaperusteiset korvaukset mm. varallaolokorvaus.

Lomaraha ei sisälly taulukkojen lukuihin.

Tilastolliset tunnusluvut

Desiili on havainto, jonka on pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 %, 20 %, ... , 90 % havainto. (Esim. 1. desiili on ansio, jota vähemmän saa 10 % palkansaajista).

Luokitukset

Tutkintojen luokittelu perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokituksen.

Ammattiluokitus 2001 perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen, ISCO-88 (COM):iin, joka puolestaan noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) viimeisintä suositusta ISCO-88:aa.

Toimialaluokitus 2002 perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL 2002.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Valtion henkilöstön palkoista kerätään tietoja Valtion työmarkkinalaitoksen omistamaan Tahti -järjestelmään kuukausittain. Tiedot on kerännyt Valtiokonttori. Suurin osa niistä on saatu konekielisesti palkanlaskentajärjestelmistä. Tiedoista toimitetaan Tilastokeskukselle palkkatilastointia varten loka-, marras- ja joulukuun tiedot. Tilastokeskus vie Tahti -aineistosta saamansa tiedot omaan tietokantaansa, josta tuotetaan tilastojulkaisun tarvitsemat tiedot. Julkistettavat tiedot ovat pääosin marraskuulta.

Tilastokeskus suoritti estimoinnin vuoden 2006 tietoihin tietojen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Vähennettyä palkkaa saaneet ja takautuvia eriä saaneet työsuhteet estimoitiin täyttä palkkaa saaneiksi. Estimointi tapahtui kaksivaiheisesti: Ensin vähennettyä palkkaa ja takautuvia eriä saaneille työsuhteille haettiin palkkatiedot joulukuulta. Jos vastaavaa työsuhdetta ei täyttä palkkaa saaneena ollut joulukuun tiedoissa, haettiin vastaavan työsuhteen tiedot lokakuun tiedoista. Toisessa vaiheessa estimoitiin niiden virastojen työsuhteille, joissa vähennettyä palkkaa tai takautuvia eriä saaneiden työsuhteiden määrä oli edelleen suuri, henkilökohtaisen palkan arvo palkan kuukausiarvon perusteella.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Virheiden määrä on perusaineistossa vähäinen ja tilastot kuvaavat luotettavasti valtion palkkarakenteita ja tasoja.

Tietoturvasyistä palkka- tai ansiotieto julkaistaan vain ryhmistä, joissa on vähintään 6 henkilöä ja ammattitaulukoissa 30 täysipalkkaista henkilöä. Muussa tapauksessa merkintänä on kolme pistettä (...).

Mikäli määrätyssä kohdassa ei ole ollut havaintoja, on merkintänä viiva (-) tai jos tieto on epälooginen esitettäväksi on merkintänä yksi piste (.).

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Valtiosektorin palkkatilasto on vuositilasto ja sen palveluhdetiedot kuvaavat kyseisen tilastovuoden marraskuussa virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Julkaisutaulukkojen lisäksi Tilastokeskus julkaisee kuukausipalkkaisista ns. StatFin -taulukkoja ammattinimikkeen ja koulutuksen mukaan. Taulukot löytyvät Tilastokeskuksen internet sivuilta osoitteesta www.stat.fi/til/vkp/

Valtion virkasuhteisten palkkatietoja on yhtäjaksoisesti saatavissa vuodesta 1963 ja työsopimussuhteisten vuodesta 1966 lähtien. Vuodesta 1965 lähtien on valtion virkasuhteisten palkkatilastoa tehty rekisterin pohjalta. Työsopimussuhteisten osalta rekisteripohjaisuuteen siirryttiin vuonna 1969. Ennen vuotta 1963 on tietoja kerätty erillisselvityksillä, joiden ansioksia on julkaistu mm. komiteamietinnöissä. Valtion työsopimussuhteisista tuntipalkkaisista julkaistiin vuoteen 1991 asti omaa palkkatilastosarjaa kunkin vuoden tammi-, maalis-, touko-, syys- ja marraskuulta.

Valtion sektorin tuotannossa käytettävät metatiedot on saatavissa Tilastokeskuksen palkkatilastosta. Palkansaajiin liittyviä tietoja on saatavissa myös Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, tutkintorekisteristä sekä yritysrekisteristä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Vuoden 2006 tiedoissa on käytetty ensimmäistä kertaa tietolähteenä Valtiokonttorin Tahti - järjestelmästä saatuja tietoja. Vuoteen 2005 asti tiedot saatiin Valtion henkilörekisteristä. Tietoaineistot poikkeavat aiemmin kerätyistä ja tästä johtuen vuoden 2006 tulokset eivät ole estimoinnista huolimatta täysin vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin. Merkittävämpänä sisällöllisenä muutoksena on siirtyminen suoriteperusteisesta tilastoinnista maksuperusteiseen tilastointiin.

Vuodesta 2003 lähtien tulospalkkiota ei ole sisältynyt säännöllisen työajan ansioon. Tilaston tiedusteluajankohta oli syyskuu vuodesta 1989 vuoteen 1993. Vuodesta 1994 lähtien tiedustelukuukautena on ollut marraskuu.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Valtion budjettitalouden palkansaajien ansioista ja lukumääristä Valtion Työmarkkinalaitos julkaisee myös tilastoja. Lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto).

Rajauksista ja luokitusten eroista johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


Päivitetty 31.8.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2006, Laatuseloste: Valtion kuukausipalkat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2006/vkp_2006_2007-08-30_laa_001.html