Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Valtion kuukausipalkat

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tiedustelun tietosisältö

Tiedustelun tietosisältö

Valtion henkilörekisterin piiriin kuuluvat kaikki 30.11. virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olleet kuukausi- ja tuntipalkkaiset. Rekisteriin ilmoitettavat palkkatiedot ovat marraskuulta. Lisäksi tiedustelun piiriin kuuluvat oppisopimussuhteiset, aluksissa työskentelevät sekä työministeriön varoilla palkatut sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät.

Tiedustelun piiriin kuuluvat myös sellaiset sivutoimiset henkilöt, joilla on määritelty kiinteä työaika tai kiinteä kuukausipalkkio.

Rekisterin tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava

Henkilötiedot

 • nimi
 • sukupuoli
 • henkilötunnus
 • yleissivistys
 • suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot
 • ulkomaalaisen kansalaisuus

Työpaikkaa koskevat tiedot

 • virasto
 • tieto budjetin pääluokasta, luvusta ja momentista, jolta palkka on maksettu
 • työpaikan tai asemapaikan sijaintikunta
 • paikkakuntakalleusluokka (kalleusryhmä)

Hoidettua virkaa tai tointa koskevat tiedot

 • palvelussuhdetiedot
 • virka/ammattinimike
 • virassa/toimessa sovellettu työaikasääntö
 • viran/toimen sijoituspalkkaluokka
 • säännöllinen työaika/opettajilla huojentamaton
 • viikko-opetusvelvollisuus
 • palveluksessaoloaika valtiolla (ns. puhdas valtion palvelus)
 • ikälisiin/palvelusvuosilisiin oikeuttava palvelusaika

Palkkausta koskevat tiedot

 • sijoituspalkkaluokka (virkasuhteiset)
 • palkkaluokan korotusten ja alennusten laatu ja määrä (virkasuhteiset)
 • lopullinen sijoituspalkkaluokka (virkasuhteiset)
 • ikälisien lukumäärä ja ikälisän täydennysosaprosentti (virkasuhteiset)
 • palkkauksen perustaso, paikkakuntaluokan vaikutus (työsopimussuhteiset)
 • palvelusvuosilisien lukumäärä (työsopimussuhteiset)
 • varsinainen palkka ja sen täysimääräisyys
 • tiedot maksetuista lisistä, korvauksista ym. palkkatekijöistä, sisältäen tiedot palkkatekijänlaadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista mikäli lisä on tuntiperusteinen
 • tiedot palkkauksen täysimääräisyydestä, osa-aikaisuudesta tai osapalkkaisuudesta
 • lomaoikeus, lomamääräytymiskuukaudet ja lomarahavapaa ja pääsopimuksen mukainen lomarahavapaa

Verotusta koskevat tiedot

 • ennakonpidätysprosentti marraskuulta.

Tutkintotiedot täydennetään Tilastokeskuksen tutkintorekisteristä.

1.2 Tilaston käsitteet ja luokitukset

Kuukausipalkkaisten ryhmittely

Kuukausipalkkaiset on useissa taulukoissa ryhmitelty kolmeen pääryhmään:

Budjettitaloudessa toimivat sisältää kotimaassa toimivat kokoaikaiset täysipalkkaiset ilman liikelaitoksia

Kotimaassa toimivat kokoaikaiset täysipalkkaiset, joihin luetaan ne kokopäivätyöntekijät, joiden palkka on maksettu koko marraskuulta täysimääräisenä ja joiden viran tai tehtävän hoitaminen on tapahtunut pääasiassa Suomessa, sekä päätoimiset tuntiopettajat.

Ulkomailla toimivat, joihin luetaan kaikki kokopäivätyöntekijät sekä täysipalkkaiset että osa- ja tuntipalkkaiset Suomen valtion ulkomaan edustustoissa ja ulkomailla muissa tehtävissä toimivat.

Kaikki palkkamuodot yhteensä sisältää kaikki sekä koti- että ulkomailla toimivat kokoaikaiset, osa-aikaiset ja osapalkkaiset.

Taulukoissa ei ole mukana sivutoimisia (erillispalkkionsaajia), oppisopimussuhteisia, harjoittelijoita tai tuntipalkkaisia.

Palkkakäsitteiden määrittely

Säännöllisen työajan ansioon on luettu varsinaisen palkan lisäksi, pätevyyslisät, kylmänalueenlisä, saaristolisä, vuorotyölisät, yötyölisät ym. säännöllisen työajan lisät. Varsinainen palkka muodostuu virkasuhteisilla perus- tai sopimus-palkasta, kalliinpaikanlisästä, ikälisistä, ikälisän täydennysosasta ja palkkausluokkien eroina määritellyistä lisistä. Työsopimussuhteisilla varsinainen palkka muodostuu palkkauksen perustasosta, paikkakuntaluokan vaikutuksesta, palvelusvuosilisistä ja ns. varsinaisen palkan lisistä kuten esimerkiksi henkilökohtaisista-, ammattipätevyys- ja tutkintolisistä.

Säännöllisen työajan ansioon on vuodesta 1990 lähtien otettu mukaan marraskuussa olleesta poissaolosta johtuvia sairausaikalisiä, äitiyslomalisiä, luottamusmieskoulutuslisiä yms. vuosilomalisän kaltaisia lisiä. Varsinainen vuosilomalisä ei sen sijaan kuulunut tiedusteluun. Vuodesta 2003 lähtien tulospalkkiota ei ole sisältynyt säännöllisentyöajan ansioon.

Kokonaisansioon on luettu säännöllisen työajan ansion lisäksi tulospalkkio, ylityökorvaukset, päivystyspalkkiot, varallaolokorvaukset, hälytysrahat yms. säännöllisen työajan ylittävän työsuorituksen perusteella maksetut lisät.

Lomaraha ei sisälly taulukkojen lukuihin. Lomaraha on kuukausitasolle muunnettuna noin 4 % täysipalkkaisten kotimaassa toimivien palkansaajien kokonaisansioista.

Tilastolliset tunnusluvut

Tässä julkaisussa käytetyt tilastolliset tunnusluvut:

Desiili on havainto, jonka on pienempi tai yhtäsuuri kuin 10 %, 20 %, ... , 90 % havainto. (Esim. 1. desiili on ansio, jota vähemmän saa 10 % palkansaajista).

Työaikakäsite

Säännöllinen viikkotyöaika

Tiedustelussa kerätään henkilön säännöllinen viikkotyöaika. Opettajille, joilla työaikaan sisältyy opetusvelvollisuutta työaikatiedoksi kerätään vain ns. huojentamaton viikko-opetusvelvollisuus. Tilastoitava työaikasäännöksen mukainen työaikatieto ei kuvaa tehtyä työaikaa. Opetushenkilöstöllä se kuvaa opetusvelvollisuutta.

Luokitukset

Tutkintojen luokittelu perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokituksen. Tutkintotiedon puuttuessa ryhmitelty on tehty yleissivistyksen mukaan. Yleissivistysluokittelu sisältää ryhmät kansakoulu, keskikoulu, peruskoulu ja ylioppilastutkinto.

Ammattiluokitus 2001perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen, ISCO-88 (COM):iin, joka puolestaan noudattaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) viimeisintä suositusta ISCO-88:aa.

Toimialaluokitus 2002 perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL 2002.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Valtion henkilöstön palkoista kerätään tietoja Valtion työmarkkinalaitoksen omistamaan rekisteriin yhdellä tiedustelulla. Kuukausipalkkaisten tiedustelussa kerätään tiedot virkasuhteisista (virkamiehistä) ja työsopimussuhteisista kuukausipalkkaisista. Tuntipalkkaisista kerätään tiedot työsopimussuhteisista tuntipalkkaisista. Tiedot kerätään ministeriöiltä, virastoilta ja laitoksilta henkilöittäin. Tiedoista muodostetaan rekisterit, joita päivitetään kerran vuodessa.

Valtion virkasuhteisia ja kuukausipalkkaisia työsopimussuhteisia koskevat tiedot on yleensä kerätty kunkin vuoden marraskuulta. Vuodesta 1989 lähtien tiedustelu on tehty syyskuulta ja 1994 marraskuulta. Rekisterin ylläpidosta on vuoteen 1981 asti vastannut Tilastokeskus, sen jälkeen Valtiokonttori.

Tiedot on kerännyt Valtiokonttori. Suurin osa niistä on saatu konekielisesti palkanlaskentajärjestelmistä, mutta osa (n. 0,07 %) on kerätty lomakkeilla. Henkilötiedustelulla on aikaisempina vuosina kerätty tiedot erikseen virka- ja työsopimussuhteisista kuukausipalkkaisista. Vuoden 1990 tiedusteluun Valtiokonttori yhdisti rekisterit ja samassa yhteydessä se teki tietosisältöön joitakin muutoksia.

Rekisterien haltija on Valtiovarainministeriö, joka on luovuttanut ylläpitovastuun Valtiokonttorille. Atk-teknisestä työstä vastaa TietoEnator Oyj. Tilastokeskus saa käyttöönsä tiedoston, joka sisältää tilastotuotannon kannalta tarpeellisiksi katsotut tiedot. Tästä tiedostosta Tilastokeskus tuottaa valtion kuukausipalkkaisten tilastojulkaisun.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Virheiden määrä on perusaineistossa erittäin vähäinen ja tilastot kuvaavat luotettavasti valtion palkkarakenteita, muutosta ja tasoja.

Palkka- tai ansiotieto on julkaistu ryhmistä, joissa on ollut tietoturvasyistä vähintään 6 ja ammattitaulukoissa 30 täysipalkkaista henkilöä. Muussa tapauksessa on merkitty kolme pistettä (...).

Mikäli määrätyssä kohdassa ei ole ollut ollenkaan havaintoja, on merkintä ollut viiva (-) tai jos tieto on epälooginen esitettäväksi on merkintä ollut yksi piste (.).

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Valtio sektorin tilasto on vuositilasto ja sen palveluhdetiedot kuvaavat kyseisen tilastovuoden marraskuun viimeisenä päivänä virka- tai työsopimussuhteessa valtioon olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Julkaisutaulukkojen lisäksi Tilastokeskus on tuottanut kuukausipalkkaisista ns. StatFin -taulukkoja ammattinimikkeen ja koulutuksen mukaan. Taulukot löytyvät Tilastokeskuksen internet sivuilta www.tilastokeskus.fi.

Valtion työsopimussuhteisista tuntipalkkaisista julkaistiin vuoteen 1991 asti omaa palkkatilastosarjaa kunkin vuoden tammi-, maalis-, touko-, syys- ja marraskuulta.

Valtion sektorin tuotannnossa käytettävät metatiedot on saatavissa Tilastokeskuksen palkatilastosta. Joitain palkansaajiin liittyviä tietoja on saatavissa myös Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, tutkintorekisteristä sekä yritysrekisteristä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Valtion virkasuhteisten palkkatietoja on yhtäjaksoisesti saatavissa vuodesta 1963 ja työsopimussuhteisten vuodesta 1966 lähtien. Vuodesta 1965 lähtien on valtion virkasuhteisten palkkatilastoa tehty rekisterin pohjalta. Työsopimussuhteisten osalta rekisteripohjaisuuteen siirryttiin vuonna 1969. Ennen vuotta 1963 on tietoja kerätty erillisselvityksillä, joiden ansioksia on julkaistu mm. komiteamietinnöissä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Valtion budjettitalouden palkansaajien ansioista ja lukumääristä Valtion Työmarkkinalaitos julkaisee myös tilastoja. Lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto).

Rajauksista ja luokitusten eroista johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


Päivitetty 9.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2004, Laatuseloste: Valtion kuukausipalkat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.4.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2004/vkp_2004_2005-06-09_laa_001.html