Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.6.2009

Statens produktivitet förbättrades år 2008

Korrigerats 3.7.2009. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna förbättrades år 2008 jämfört med året innan. Arbetsproduktiviteten ökade med något under två och totalproduktiviteten med en procent från år 2007. Ämbetsverkens och inrättningarnas totala produktionsvolym sjönk litet, d.v.s. 0,1 procent. Arbetsinsatsen sjönk med 1,8 procent och totalinsatsen med 1,2 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över statens produktivitet.

Den mest synliga förändringen år 2008 var att både arbetsinsatsen och totalinsatsen minskade med över en procent. Arbetsproduktiviteten fortsatte att öka liksom under de föregående tre åren. Ökningen av arbetsproduktiviteten förklaras av att arbetsinsatsen minskade mer än produktionen . Arbetsproduktiviteten ökade med 1,7 procent och var som snabbast på 10 år. Totalproduktiviteten ökade med 1,0 . Totalproduktiviteten har förbättrats lika mycket senast år 2005 .

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan

Utvecklingen av produktiviteten vid de statliga ämbetsverken och inrättningarna, % från året innan
Kalkylerna för statistikföringen av statens produktivitet görs avseende en tvåårig referensperiod, dvs. produktions- och insatsvolymerna för den uppgiftslämnande enhetens tjänster jämförs med föregående års motsvarande poster. Jämförelsen omfattar inte de enheter som flyttats från den statliga sektorn och nygrundade enheter för vilka jämförelseuppgifter saknas från föregående år. Gruppen av ämbetsverk och inrättningar som deltar i mätningen varierar något från år till år och utgående från förvaltningsområde, beroende på svarsmängden och svarskvaliteten.

Källa: Statistik över statens produktivitet 2008. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Susanna Laine (09) 1734 3317

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 08.06.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/2008/vatt_2008_2009-06-08_tie_001_sv.html