Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2014

Nästan var femte finländare har fyllt 65 år

Korrigering. Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 26.9.2014. De korrigerade siffrorna är märkta med rött.

Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen uppgick antalet personer som fyllt 65 år eller mer till 1 056 547 i slutet av år 2013. Deras andel av hela befolkningen var 19,4 procent. Antalet personer som fyllt 65 år har fördubblats från mitten av 1970-talet och fyrdubblats sedan krigsåren.

Antalet personer som fyllt 65 år i Finland 1900–2013

Antalet personer som fyllt 65 år i Finland 1900–2013

Av EU28–länderna har Finland relativt sett åttonde flest personer som fyllt 65 år

Enligt Eurostats statstik för år 2012 fanns det relativt sett flest personer som fyllt 65 år i Italien, 21,2 procent av befolkningen. Den näst största andelen hade Tyskland, 20,7 procent och den tredje största Grekland, 20,1 procent. Av EU28-länderna hamnade Finland i slutet av år 2012 på åttondeplats med 18,8 procent. Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre var minst på Irland, 12,2 procent.

Andelen 65 år fyllda av befolkningen i EU28-länderna år 2012, procent

Andelen 65 år fyllda av befolkningen i EU28-länderna år 2012, procent

Av befolkningen i Södra Savolax har var fjärde fyllt 65 år

Sett till landskap var andelen 65 år fyllda av befolkningen störst i Södra Savolax, 26,0 procent. I Kymmenedalen, Södra Karelen och Kajanaland var andelen 23,6 procent, i Nyland (15,7 %) och Norra Österbotten (16,2 %) var andelen personer som fyllt 65 år minst.

Sett till kommun var andelen störst i Luhanka (40,1 %), Kuhmoinen (39,0 %) och Sottunga (35,0 %). Minst var andelen i kommunerna Limingo (8,4 %), Tyrnävä (11,1 %) och Borgnäs (12,1 %).

Befolkningens medelålder högst i Sottunga, lägst i Limingo

Medelåldern för hela befolkningen var 41,9  år i slutet av år 2013. Männens medelålder var 40,5 år och kvinnornas 43,3  år. Av landskapen var befolkningens medelålder högst i Södra Savolax, 46,7 år och lägst i Norra Österbotten, 38,8  år. Av kommunerna var befolkningens medelålder högst i Sottunga,  56,3  år och lägst i Limingo,  30,6  år.

Var femte 45-årig kvinna och var fjärde 45-årig man är barnlös

Antalet barnlösa kvinnor och män ökar fortfarande. I slutet av år 2013 var 19,1 procent av kvinnorna i åldern 45 år barnlösa och av männen i samma ålder 27,9 procent. År 1990 var motsvarande andelar bland kvinnorna 13,4 procent och bland männen 18,7 procent.

Andelen barnlösa efter ålder och kön åren 1990, 2000 och 2013

Andelen barnlösa efter ålder och kön åren 1990, 2000 och 2013

Man kan se inverkan av att man skjuter upp barnafödandet också i yngre årsklasser. År 1990 var andelen barnlösa kvinnor i åldern 35 år 19,2 procent av åldersklassen, medan den i slutet av år 2013 var 27,7 procent. Bland män i åldern 35 år har andelen barnlösa stigit från 31,4 procent i slutet av år 1990 till 41,1 procent.

Flest barnlösa i Nyland, minst i Österbotten

I Österbotten var 13,3 procent av kvinnorna i åldern 45 år barnlösa i slutet av år 2013. I Nyland var nästan var fjärde kvinna i åldern 45 år barnlös (23,3 %), i Helsingfors var andelen 31,5 procent. Bland männen är de regionala skillnaderna nästan lika stora. I Mellersta Österbotten var 22,8 procent av männen i åldern 45 år barnlösa. I Södra Savolax var 30,7 procent av männen i åldern 45 år barnlösa och i Helsingfors 38,6 procent.

Bland kvinnor med svenska som modersmål var andelen barnlösa i åldern 45 år 16,4 procent och bland kvinnor med finska som modersmål 18,6 procent. Också bland män med svenska som modersmål var andelen barnlösa mindre (23,9 %) än bland män med finska som modersmål (27,4 %).

Andelen barnlösa störst bland ogifta och personer med låg utbildningsnivå

Av alla 45-åriga kvinnor var var fjärde kvinna ogift, 56 procent var gifta, 17 procent var frånskilda och en procent var änkor. Bland barnlösa 45-åriga kvinnor var två av tre ogifta, omkring var fjärde var gift, nio procent var frånskilda och under en procent änkor.

Av kvinnor i åldern 45 år som talar ett inhemskt språk som modersmål och som avlagt högst examen på grundläggande nivå var 22,3 procent barnlösa. Av de kvinnor som avlagt examen på mellannivå eller högre nivå var andelen barnlösa 18,1 procent. Bland män i åldern 45 år som talar ett inhemskt språk som modersmål var andelen barnlösa 33,7 procent av dem som högst avlagt examen på grundläggande nivå, 29,0 procent av dem som avlagt examen på mellannivå och 22,0 procent av dem som avlagt examen på högre nivå (uppgifterna om utbildning är från slutet av år 2012).

Fem sjättedelar av Finlands befolkning bor på 2,2 procent av den totala landarealen i Finland

Största delen av Finlands befolkning är koncentrerad till tätorterna. Enligt Statistikcentralens och Finlands miljöcentrals gemensamma tätortsavgränsning bodde nästan 85 procent av finländarna, dvs. 4 574 758 personer, i tätorter i slutet av år 2013. En tätort är oberoende av kommungränser och kan sträcka sig över flera kommuners områden. I slutet av år 2013 uppgick antalet tätorter till totalt 750 och deras landareal var totalt 6 637,5 km2. Omkring fem av sex finländare bodde således inom ett område på bara 2,2 procent av den totala landarealen i Finland.

Största delen av tätorterna är små. Över hälften av tätorterna är tätorter med 200–999 invånare. Enligt tätortsavgränsningen år 2013 är endast 4,4 procent av tätorterna stora tätorter med minst 20 000 invånare. Den största tätorten, sett till invånarantal, är Helsingfors centraltätort som hade nästan 1,2 miljoner invånare. Också till sin areal är Helsingfors centraltätort den största tätorten. Den sträcker sig över så många som 11 kommuners område . Dess landareal var 641,9 km2 . Enligt situationen i slutet av år 2013 fanns det sammanlagt sex tätorter i Finland med över 100 000 invånare: centraltätorterna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä och Lahtis.


Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. årsöversikt 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/01/vaerak_2013_01_2014-09-26_tie_001_sv.html