Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.8.2020

Sjötransporterna minskade med två procent år 2019

År 2019 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 101,3 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med två procent jämfört med året innan. Exporten ökade med en procent och uppgick till 53,3 miljoner ton. Importen sjönk med sex procent och uppgick till totalt 48,0 miljoner ton. Antalet passagerare uppgick till 19,1 miljoner, vilket är omkring en halv procent mer än år 2018. Över 90 procent av de passagerare som transporterades sjöledes reste på rutter till Estland och Sverige. Totalt transporterades 3,3 miljoner transportmedel. Av dessa var 64 procent passagerares personbilar.

Utrikes sjöfart (ton) 1970–2019

Utrikes sjöfart (ton) 1970–2019

Godstrafik

Den totala volymen i utrikes sjötransporter uppgick till 101,3 miljoner ton, varav transitotrafikens andel var 9 procent, dvs. 9 miljoner ton. Mest transporterades styckegods, 17,5 miljoner ton, och näst mest råolja, 11,9 miljoner ton. Det största varuslaget som importerades var råolja, som utgjorde 25 procent av alla varor som importerades sjövägen. Mest exporterades oljeprodukter, styckegods och papper. Dessa varuslag utgör 48 procent av den totala varuexporten inom sjöfarten. De livligaste hamnarna inom godstransporten var Sköldvik, HaminaKotka, Helsingfors, Karleby och Raumo. De största importhamnarna var Sköldvik, Helsingfors, Nådendal, Brahestad och HaminaKotka. De största exporthamnarna var för sin del HaminaKotka, Sköldvik, Helsingfors, Karleby och Raumo.

Tabell 1. Transporterad godsmängd inom utrikessjöfarten efter varuslag åren 2017-2019

Riktning och varuslag År
2017 2018 2019
Export Råvirke 379 832 839 970 714 705
Sågat virke 4 183 489 3 749 891 3 962 493
Pappersmassa, returpapper 3 339 436 3 600 683 3 874 226
Papper 8 136 067 8 157 124 7 563 773
Plywood och faner 295 747 259 001 245 719
Anrikad malm 5 386 047 5 001 231 4 367 797
Metaller, metallprodukter 3 223 492 3 338 673 2 887 695
Råolja - 9 40
Oljeprodukter 9 046 997 8 935 661 9 166 173
Stenkol, koks 257 972 973 354 1 365 453
Gödselmedel 2 873 173 3 096 333 3 577 862
Kemikalier 3 291 016 3 403 378 3 557 791
Oarbetade mineraler, cement 1 191 530 1 150 091 1 454 668
Spannmål 622 442 415 069 547 694
Styckegods 8 298 230 9 002 069 8 701 379
Annat gods 957 470 998 984 1 317 860
Totalt 51 482 940 52 921 521 53 305 328
Import Råvirke 1 506 548 3 167 139 3 022 638
Sågat virke 18 397 36 216 32 219
Pappersmassa, returpapper 449 514 430 809 309 255
Papper 231 709 208 360 212 113
Plywood och faner 38 931 32 547 39 346
Anrikad malm 4 341 494 4 855 165 4 274 233
Metaller, metallprodukter 1 352 950 1 279 761 1 370 915
Råolja 11 270 400 11 889 441 11 939 810
Oljeprodukter 4 617 498 4 767 546 4 658 124
Stenkol, koks 4 277 678 4 254 867 3 407 649
Gödselmedel 261 221 256 369 259 915
Kemikalier 2 712 816 2 815 815 2 669 110
Oarbetade mineraler, cement 4 681 539 4 779 894 4 024 729
Spannmål 61 261 124 896 62 498
Styckegods 9 072 946 9 214 655 8 877 333
Annat gods 2 399 911 2 744 086 2 823 196
Totalt 47 294 813 50 857 566 47 983 083

Godstrafik med containrar och transportmedel

År 2019 transporterades totalt 13 miljoner ton gods i containrar via finländska hamnar. Detta var 1,4 procent mindre än år 2018. Antalet transporterade containrar var 922 471 (1 617 879 TEU-containrar) 1) . Exporten av containertransporterade varor ökade med 1,8 procent mätt i ton, medan importen minskade med 8 procent jämfört med år 2018.

I transportmedel inom godstrafiken transporterades totalt 16 miljoner ton gods, medan totalt 1,2 miljoner transportmedel transporterades. Av godstransportmedlen transporterades mest lastbilar och släpvagnar till lastbilar, totalt 1,1 miljoner. Andra transportmedel uppgick till 45 966 stycken. Den godsmängd som transporterades i transportmedel och containrar uppgick till totalt 29,5 miljoner ton, vilket är 29 procent av den totala transportmängden inom sjöfarten.

Transportarbetet inom utrikessjöfarten

När det gäller utrikessjöfarten uppgick transportarbetet till totalt 231,7 miljarder tonkilometer år 2019. Inom exporten var transportarbetet 161,1 miljarder tonkilometer och inom importen 70,6 miljarder tonkilometer. Av importvarorna inom utrikessjöfarten importerdes 73 procent från Östersjöstaterna och bara 5 procent från hamnar utanför Europa. Av exportvarorna exporterades 48 procent till Östersjöstaterna och 18 procent till hamnar utanför Europa. Skillnaderna mellan import- och exportländerna återspeglas direkt i transportarbetet. Transportarbetet ökade med 12 procent jämfört med år 2018.

Exporter och importer enligt område år 2019

Exporter och importer enligt område år 2019

Transittrafik

Transittrafiken genom finska hamnar uppgick till 9 miljoner ton. Största delen av detta utgjordes av transitoexporten, 8,4 miljoner ton. Transitoimporten uppgick till 0,6 miljoner ton. Merparten av transitoexporten utgörs av malmer och anrikad malm samt av gödningsmedel, kemikalier, stenkol och koks. Dessa varugrupper utgör 96 procent av transitoexporten. Av transitoimporten är mer än hälften styckegods. Transitotrafiken minskade med en halv procent jämfört med år 2018. Transitoexporten ökade med 1,1 procent, medan transitoimporten minskade med 19 procent.

Tabell 2. Mängden gods som transporterats i transitotrafik efter varuslag åren 2017–2019

Riktning och varuslag År
2017 2018 2019
Export Råvirke 745 938 96
Sågat virke 8 499 15 916 27 703
Pappersmassa, returpapper 3 351 10 517 3 146
Papper 4 553 19 245 29 781
Plywood och faner 4 351 2 166 1 437
Anrikad malm 4 392 285 3 947 160 3 147 988
Metaller, metallprodukter 20 834 22 845 28 189
Oljeprodukter 65 306 66 315 94 598
Stenkol, koks 62 499 840 139 1 167 260
Gödselmedel 1 450 352 1 707 391 2 122 805
Kemikalier 1 427 223 1 560 445 1 658 448
Oarbetade mineraler, cement 1 315 3 145 883
Spannmål 63 2 786 5 044
Styckegods 72 274 79 974 93 120
Annat gods 30 483 24 775 17 013
Totalt 7 544 133 8 303 757 8 397 511
Import Råvirke 183 - 24
Sågat virke 7 052 14 499 23 524
Pappersmassa, returpapper 508 1 227 1 056
Papper 9 765 4 789 1 963
Plywood och faner 3 302 1 582 3 818
Anrikad malm 316 204 592
Metaller, metallprodukter 88 997 72 891 55 518
Råolja 133 - 14
Oljeprodukter 519 235 410
Stenkol, koks 2 856 1 101 3 166
Gödselmedel - 1 203 27
Kemikalier 46 304 53 219 48 403
Oarbetade mineraler, cement 3 140 9 515 9 021
Spannmål 552 331 313
Styckegods 612 009 468 014 316 096
Annat gods 53 914 97 618 126 797
Totalt 829 550 726 428 590 742

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades år 2019 totalt 19,1 miljoner personer. Mellan Finland och Estland reste 9 miljoner passagerare och mellan Finland och Sverige 8,6 miljoner. Mellan Finland och Ryssland transporterades 0,2 miljoner passagerare och mellan Finland och Tyskland 0,2 miljoner. Antalet passagerare ökade med omkring en halv procent jämfört med år 2018. År 2019 anlände totalt 1,2 miljoner passagerare med utländska kryssningsfartyg till Finland. Antalet kryssningspassagerare ökade med 16 procent jämfört med året innan. År 2019 uppgick transporterna av passagerarnas personbilar till totalt 2,2 miljoner och transporterna av bussar till 40 000. Transporterna av passagerarnas personbilar ökade med 1,2 procent, medan transporterna av bussar minskade med 6,6 procent.

Transportvolymen i Saima kanal

Via Saima kanal transporterades 980 053 ton gods inom utrikestrafiken. Med fartyg i utrikestrafik transporterades mest råvirke, totalt 403 317 ton. Näst mest transporterades råmineraler och cement, 293 273 ton. Transporterna via Saima kanal minskade med 20 procent jämfört med år 2018.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2019/uvliik_2019_2020-08-20_tie_001_sv.html