Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, november

Publicerad: 22.6.2021

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i maj jämfört med året innan

Korrigering 27.7.2021. De aktuella trendsiffrorna finns i den senaste publikationen. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 138 000 fler i maj 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var 6 000 färre än i maj år 2020. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/05–2021/05, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/05–2021/05, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Den minskning av sysselsättningen som skedde under våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. Fr.o.m. offentliggörandet gällande mars och 1:a kvartalet 2021 är uppgifterna enligt den nya estimeringsmetoden slutliga. De viktigaste nyckeltalen för tidsserierna enligt den nya metoden publiceras i StatFin-databastjänsten. Övriga reviderade tidsserier publiceras under år 2021.

De slutliga uppgifterna om januari och februari i arbetskraftsundersökningen för åren 2020 och 2021 har publicerats i samband med uppgifterna för mars och 1:a kvartalet.

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent i maj.

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2021 till 2 580 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 138 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 61 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 76 000 fler än i maj 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 73,0 procent, medan det året innan var 69,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 3,2 procentenheter till 73,7 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 4,8 procentenheter till 72,4 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland 20–69-åringar var 71,1 procent, medan det året innan var 67,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2021 till 295 000 , dvs. 6 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 168 000 män och 126 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 10,3  procent, då det året innan var 10,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,5 procentenheter till 9,3 procent från maj året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var oförändrat, dvs. 11,1 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var i maj 31,2 procent, vilket var 8,1 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 20,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften bland 15–74-åringarna uppgick i maj 2021 till 1 248 000 , dvs. 144 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/05 – 2021/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar (Tabellen har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Månad Förändring
2020/05 2021/05 2020/05 - 2021/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 134 4 122 –0,3
Arbetskraft totalt 2 742 2 874 4,8
Sysselsatta 2 442 2 580 5,6
– löntagare 2 101 2 211 5,3
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 341 368 8,0
Arbetslösa 300 295 –1,9
Ej i arbetskraften 1 392 1 248 –10,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,1 73,0 4,0
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 67,8 71,1 3,3
Relativt arbetslöshetstal 10,9 10,3 –0,7
Relativt arbetskraftstal 66,3 69,7 3,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna samt i kommunförsöken totalt 301 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 132 000 färre än i maj året innan.

Arbetslösheten sjönk i maj från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Södra Österbotten (–44 %), Österbotten (–40 %) och Birkaland (–36 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland (–26 %), Mellersta Finland (–26 %) och Tavastland (–28 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade 41 000, vilket var 117 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 113 000 personer, dvs. 8 000 fler än i maj året innan. Servicen omfattade 4,0 procent av arbetskraften.

Det fanns 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 20 000 färre än i maj året innan. I maj anmäldes 81 000 nya lediga arbetsplatser, dvs. 36 000 fler än i maj året innan.

Förändringar 2020/05–2021/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/05 2021/05 2020/05 - 2021/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 433 301 –30,4
– arbetslösa längre än ett år 70 111 58,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 106 113 7,3
– sysselsatta 21 28 29,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 25 3,9
– i arbets- och utbildningsprövning 5 6 33,7
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 56 55 –1,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 45 81 79,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Liisa Larja, tfn 029 504 7036, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Ändringar i StatFin-databasen:

Ändringar i arbetskraftsundersökningens databastabeller 4.5.2021 ja 1.6.2021.

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (319,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 22.6.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/05/tyti_2021_05_2021-06-22_tie_001_sv.html