Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.5.2021

Sysselsättningen förbättrades i april från året innan

Korrigering 27.7.2021. De aktuella trendsiffrorna finns i den senaste publikationen. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 29 000 fler i april 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var för sin del 48 000 fler än i april år 2020. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,3 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/04–2021/04, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2011/04–2021/04, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Nedgången i sysselsättningen våren 2020 har i säsongrensningsmodellen tolkats som en nivåförändring. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyades i början av år 2021. Fr.o.m. offentliggörandet för mars och 1:a kvartalet år 2021 är uppgifterna enligt den nya estimeringsmetoden slutliga. De viktigaste nyckeltalen för tidsserierna enligt den nya metoden publiceras i StatFin-databastjänsten. Övriga nya tidsserier publiceras under år 2021.

Arbetskraftsundersökningens slutliga uppgifter om januari och februari för åren 2020 och 2021 har publicerats i samband med uppgifterna för mars och 1:a kvartalet.

Antalet sysselsatta uppgick i april 2021 till 2 475 000 (felmarginal ±30 000), dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 18 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 11 000 fler än i april 2020.

Det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar, dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i april 70,1 procent, medan det året innan var 69,6 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,6 procentenheter till 70,6 procent från april året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 69,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för 20–69-åringar var 68,9 procent, medan det året innan var 68,0 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i april 2021 till 262 000 , dvs. 48 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 149 000 män och 113 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet , dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften var i april 9,6 procent, medan det året innan var 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,7 procentenheter till 10,4  procent från april året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,3 procentenheter till 8,7  procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för 15–24-åringar var 27,7 procent i april, dvs. 2,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,9 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 14,1 procent.

Antalet 15–74-åringar utanför arbetskraften uppgick i april 2021 till 1 385 000 , dvs. 88 000 färre än året innan.

Förändringar i sysselsättningen 2020/04 – 2021/04 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar (Tabellen har korrigerats 27.7.2021.)

  År/Månad Förändring
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 133 4 123 –0,2
Arbetskraft totalt 2 660 2 737 2,9
Sysselsatta 2 446 2 475 1,2
– löntagare 2 122 2 137 0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 324 338 4,5
Arbetslösa 214 262 22,5
Ej i arbetskraften 1 473 1 385 –5,9
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 69,6 70,1 0,4
Relativt sysselsättningstal, 20–69-åringar 68,0 68,9 0,9
Relativt arbetslöshetstal 8,0 9,6 1,5
Relativt arbetskraftstal 64,4 66,4 2,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av april 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken totalt 318 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 115 000 mindre än i april året innan.

Arbetslösheten sjönk i april från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Södra Österbotten (–41 %), Österbotten (–37 %) och Egentliga Finland (–32 %). Minst minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Nyland (–21 %), Mellersta Finland (–22 %) och Tavastland (–22 %). I slutet av april var antalet heltidspermitterade 54 000, vilket var 110 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av april omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 117 000 personer, dvs. 6 000 fler än i april året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Det fanns 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 18 000 färre än i april året innan. I april anmäldes 76 000 nya lediga arbetsplatser, dvs. 26 000 fler än i april året innan.

Förändringar 2020/04–2021/04 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/04 2021/04 2020/04 - 2021/04
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 433 318 –26,5
– arbetslösa längre än ett år 67 110 62,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 111 117 5,4
– sysselsatta 22 26 18,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 27 13,2
– i arbets- och utbildningsprövning 6 6 6,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 60 58 –2,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 50 76 52,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen :

Månadstabellerna 135y och 135z innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier som ersätter månadstabellerna 11af och 11ag som överförts till StatFin-statistikdatabasens arkiv.

Kvartals- och årstabellerna har ännu inte korrigerats retroaktivt.

Den säsongrensade trenden

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (327,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/04/tyti_2021_04_2021-05-25_tie_001_sv.html