Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Publicerad: 30.3.2021

Färre sysselsatta och fler arbetslösa jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 6 000 färre i februari 2021 än året innan. Antalet arbetslösa var 35 000 fler än i februari år 2020.

Förändringar i sysselsättningen 2020/02 – 2021/02 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2020/02 2021/02 2020/02 - 2021/02
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 132 4 127 –0,1
Arbetskraft totalt 2 672 2 701 1,1
Sysselsatta 2 487 2 481 –0,2
Arbetslösa 185 220 18,9
Ej i arbetskraften 1 460 1 426 –2,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,3 70,0 –0,2
Relativt arbetslöshetstal 6,9 8,1 1,2
Relativt arbetskraftstal 64,7 65,5 0,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens uppgiftsinnehåll, datainsamling och estimeringsmetod förnyas i början av år 2021. Till följd av förnyelsen publiceras i detta meddelande bara de mest centrala indikatorerna gällande arbetsmarknaden, medan inga trendsiffror publiceras. Preliminära uppgifter för februari 2021 förs inte heller in i Statistikcentralens avgiftsfria StatFin-databas eller i den avgiftsbelagda Astika-databasen.

På grund av preciseringen av estimeringsmetoden är uppgifterna för februari 2021 inte jämförbara med tidigare publicerade uppgifter och de kan revideras senare. De slutliga uppgifterna publiceras i samband med publiceringen av uppgifterna för mars och 1:a kvartalet 2021.

Uppgifterna för februari 2020 har beräknats retroaktivt med en ny estimeringsmetod för att jämförelse ska kunna göras och de avviker från tidigare publicerade uppgifter. Uppgifterna för februari 2020 kan också revideras senare.

Antalet sysselsatta uppgick i februari 2021 till 2 481 000 (felmarginal ±31 000), dvs. 6 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 8 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i februari 2020.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i februari 70,0 procent, medan det året innan var 70,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 0,6 procentenheter till 69,8 procent från februari året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 70,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i februari 2021 till 220 000 (felmarginal ±22 000), dvs. 35 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 129 000 män och 91 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i februari 8,1 procent, då det året innan var 6,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,5 procentenheter till 9,2 procent från februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,0 procentenheter till 7,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i februari 2021 till 1 426 000, dvs. 35 000 färre än året innan.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av februari 2021 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 327 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 79 000 fler än i februari året innan.

Arbetslösheten ökade i februari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (58 %), Egentliga Finland (33 %), Lappland (30 %) och Österbotten (28 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (8 %), Södra Savolax (9 %), Norra Karelen (11 %) och Sydöstra Finland (13 %). I slutet av februari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 56 000, vilket var 37 000 fler än för ett år sedan.

I slutat av februari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 115 000 personer, dvs. 4 000 färre än i februari året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 39 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 9 000 fler än i februari året innan. I februari anmäldes 79 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i februari året innan.

Förändringar 2020/02–2021/02 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2020/02 2021/02 2020/02 - 2021/02
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 248 327 31,8
– arbetslösa längre än ett år 63 96 52,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 119 115 –3,3
– sysselsatta 23 24 3,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 24 26 9,8
– i arbets- och utbildningsprövning 8 6 –24,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 64 59 –7,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 74 79 6,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av år 2021?

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.03.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/02/tyti_2021_02_2021-03-30_tie_001_sv.html