Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Publicerad: 22.12.2020

Antalet sysselsatta nästan oförändrat jämfört med året innan, fler arbetslösa än för ett år sedan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta något färre i november 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 27 000 fler än i november år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,2 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/11–2020/11, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/11–2020/11, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. På grund av coronaviruspandemin finns det atypiska variationer i tidsserierna år 2020. Därför är den osäkerhet som är förknippad med trendsiffrorna större än vanligt. Nedgången i sysselsättningen i våras har i samband med beräkningen av uppgifterna för september tolkats som en nivåförändring i säsongrensningsmodellen, eftersom sysselsättningen inte har återgått till tidigare nivå på ett halvt år. Nivåförändringen syns som en brant förändring i trendfigurerna. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i november 72,2 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent. Enligt de säsongrensade uppgifterna för november har trenden för det relativa sysselsättningstalet varit stigande efter april.

Antalet sysselsatta uppgick i november 2020 till 2 540 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 4 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 9 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 13 000 färre än i november 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 71,8 procent, medan det året innan var 71,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,7 procentenheter till 73,3 procent från november året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,6 procentenheter till 70,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2020 till 187 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 27 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 100 000 män och 86 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 6,9 procent, då det året innan var 5,9 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 0,4 procentenheter till 7,0 procent från november året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 1,6 procentenheter till 6,7 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 607 000. Av dem var 227 000 sysselsatta och 45 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 271 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 16,5 procent, dvs. 4,7 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 7,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2020 till 1 403 000, dvs. 24 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 117 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 färre än i november 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/11 – 2020/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 130 4 130 0,0
Arbetskraft totalt 2 703 2 726 0,8
Sysselsatta 2 543 2 540 –0,1
– löntagare 2 196 2 212 0,7
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 347 328 –5,7
Arbetslösa 160 187 16,7
Ej i arbetskraften 1 427 1 403 –1,7
– dolt arbetslösa 124 117 –5,5
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,7 71,8 0,1
Relativt arbetslöshetstal 5,9 6,9 0,9
Relativt arbetskraftstal 65,5 66,0 0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 315 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 86 000 fler än i november året innan.

Arbetslösheten ökade i november från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (61 %), Österbotten (55 %), Egentliga Finland (36 %) och Birkaland (34 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (10 %), Södra Savolax (12 %), Norra Karelen (16 %) och Sydöstra Finland (19 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 58 000, vilket var 43 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 120 000 personer, dvs. 5 000 färre än i november året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 36 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, Antalet var 9 000 fler än i november året innan. I november anmäldes 49 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 7 000 färre än i november året innan.

Förändringar 2019/11–2020/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/11 2020/11 2019/11 - 2020/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 229 315 37,6
– arbetslösa längre än ett år 61 85 39,6
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 125 120 –4,0
– sysselsatta 24 23 –1,7
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 29 13,5
– i arbets- och utbildningsprövning 9 7 –22,5
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 67 61 –8,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 57 49 –12,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Publicering och distribution av arbetskraftsundersökningens uppgifter i början av år 2021

Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen fr.o.m. början av år 2021?

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena.

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Databastabell 11ag har 24.11.2020 kompletterats med säsongrensade tidsserier för arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal.

Säsongrensade serier av arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal har utökats till databastabellen 11ag på 24.11.2020.

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (442,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/11/tyti_2020_11_2020-12-22_tie_001_sv.html