Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2020

Sysselsättningen började minska i mars

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 21 000 färre i mars 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 6 000 fler än i mars år 2019. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,9 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/03–2020/03, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/03–2020/03, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var i mars 72,9 procent. Enligt de säsongrensade uppgifterna för mars var trenden i februari 73,0 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i mars samma som föregående månad, dvs. 6,6 procent.

Antalet sysselsatta uppgick i mars 2020 till 2 516 000 (felmarginal ±34 000), dvs. 21 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 23 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 2 000 fler än i mars 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i mars 71,3 procent, medan det året innan var 71,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 1,2 procentenheter till 71,2 procent från mars året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 71,5 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i mars 2020 till 197 000 (felmarginal ±20 000), dvs. 6 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 111 000 män och 87 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i mars 7,3 procent, då det året innan var 7,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland män sjönk med 0,3 procentenheter till 7,9 procent från mars året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 0,9 procentenheter till 6,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i mars totalt 609 000. Av dem var 217 000 sysselsatta och 76 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 293 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i mars 25,8 procent, dvs. 5,4 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 12,4 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i mars 2020 till 1 417 000, dvs. 18 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 120 000 dolt arbetslösa , dvs. 20 000 fler än i mars 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/03 – 2020/03 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 128 4 130 0,1
Arbetskraft totalt 2 729 2 714 –0,6
Sysselsatta 2 538 2 516 –0,8
– löntagare 2 215 2 160 –2,5
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 322 356 10,5
Arbetslösa 191 197 3,1
Ej i arbetskraften 1 399 1 417 1,3
– dolt arbetslösa 100 120 19,8
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 71,8 71,3 –0,5
Relativt arbetslöshetstal 7,0 7,3 0,3
Relativt arbetskraftstal 66,1 65,7 –0,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för första kvartalet år 2020

Under första kvartalet (januari–mars) 2020 var antalet sysselsatta i genomsnitt 2 528 000 personer, dvs. 15 000 fler än under motsvarande period år 2019. Antalet sysselsatta ökade mest inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M), informations- och kommunikationsverksamhet (J) samt inom vård och omsorg, sociala tjänster (Q).

Antalet arbetade timmar minskade med 0,2 procent bland de sysselsatta under första kvartalet 2020 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 194 000 under första kvartalet år 2020, dvs. 3 000 fler än under januari–mars år 2019. Under första kvartalet 2020 var det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, vilket var samma som under motsvarande period år 2019.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under första kvartalet 2020 till 1 410 000, dvs. 13 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 122 000 dolt arbetslösa , dvs. 10 000 fler än under motsvarande period år 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/I – 2020/I enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 704 2 721 0,6
Sysselsatta totalt 2 513 2 528 0,6
Arbetslösa totalt 191 194 1,4
– män 110 107 –2,1
– kvinnor 81 86 6,1
Ej i arbetskraften 1 423 1 410 –0,9
– dolt arbetslösa 113 122 8,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av mars 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 309 000 som statistikfördes som arbetslösa arbetssökanden enligt bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 71 000 fler än i mars året innan.

Arbetslösheten steg i mars från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (37 %), Södra Österbotten (35 %), Lappland (34 %), Österbotten (31 %) och i Norra Savolax (30 %). Minst ökade antalet arbetslösa arbetssökande i Kajanaland (18 %), Tavastland (22 %) och i Mellersta Finland (23 %). I slutet av mars var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 65 000, vilket var 50 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 119 000 personer, dvs. 11 000 färre än i mars året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 41 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Detta var 12 000 fler än i mars året innan. I mars anmäldes 63 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 färre än i mars året innan.

Förändringar 2019/03–2020/03 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/03 2020/03 2019/03 - 2020/03
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 238 309 29,7
– arbetslösa längre än ett år 64 65 1,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 130 119 –8,2
– sysselsatta 24 23 –5,3
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 25 –0,4
– i arbets- och utbildningsprövning 10 8 –23,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 71 64 –9,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 73 63 –13,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

I arbetskraftsundersökningen har en ny klassificering av arbetsgivarsektorn tagits i bruk fr.o.m. 1.1.2020. Jämförelseuppgiften enligt arbetsgivarsektorns nya klassificering från år 2019 publiceras bara i tabellbilagorna för de månadsvisa och kvartalsvisa offentliggörandena. Uppgifterna om arbetsgivarsektorn för januari och februari år 2020 har publicerats retroaktivt i den här nyheten .

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (616,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tie_001_sv.html