Publicerad: 12.4.2018

Sysselsättningen förbättrades år 2017

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 69,6 procent år 2017. Det relativa sysselsättningstalet var 70,7 procent för män och 68,5 procent för kvinnor. Det relativa sysselsättningstalet för både män och kvinnor steg med 0,9 procentenheter från år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2017, aikasarjatiedot 2008–2017 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2017, tidsserieuppgifter 2008–2017).

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1993–2017, 15–64-åringar, %

Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1993–2017, 15–64-åringar, %

År 2017 uppgick antalet sysselsatta i Finland i åldern 15–74 år till i genomsnitt 2 473 000 personer, vilket var 25 000 fler än år 2016. Antalet sysselsatta män var 16 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 9 000 fler än år 2016. År 2017 började också sysselsättningen bland kvinnor öka.

År 2017 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 234 000 personer, vilket är något färre än år 2016. Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–74-åringar var i genomsnitt 8,6 procent år 2017, medan det var 8,8 procent år 2016. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk till 8,9 procent och för kvinnor till 8,4 procent.

Antalet dolt arbetslösa minskade med 12 000 personer från år 2016. År 2017 fanns det 143 000 personer som definieras som dolt arbetslösa bland 15–74-åringarna i arbetsför ålder som önskat och kunnat ta emot arbete, men som inte aktivt hade sökt arbete. Antalet dolt arbetslösa sjönk för första gången sedan år 2008.

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2003–2017, 15–74-åringar

Arbetslösa och dolt arbetslösa åren 2003–2017, 15–74-åringar

Antalet deltidsarbetande ökade ytterligare. År 2017 arbetade 332 000 löntagare deltid, vilket var 10 000 fler än år 2016. Deltidsarbete ökade bland kvinnor, medan det var oförändrat bland män.

Den utförda årsarbetstiden för löntagare var 1 601 timmar år 2017, vilket var nästan lika mycket som året innan. Årsarbetstiden för löntagare inom den statliga sektorn minskade från år 2016. Årsarbetstiden inom kommunsektorn och den privata sektorn var nästan oförändrade.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__tym__tyti/?tablelist=true .

Den senaste månadspublikationen om arbetskraftsundersökningen .


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 12.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/13/tyti_2017_13_2018-04-12_tie_001_sv.html