Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2018

Det relativa arbetslöshetstalet för december 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2017 till 227 000, vilket var 20 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det var 7,9 procent i december året innan. Antalet sysselsatta var 48 000 fler än i december året innan. Under årets fjärde kvartal (oktober–december) var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, vilket var 0,4 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2016. Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,6 procent år 2017, medan det var 8,8 procent år 2016.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/12–2017/12, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/12–2017/12, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i december 2017 till 2 469 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 48 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 19 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 30 000 fler än i december 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i december 69,6 procent, medan det året innan var 68,3 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,7 procentenheter till 70,4 procent från december året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,0 procentenheter till 68,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 70,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i december 2017 till 227 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 20 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 125 000 män och 103 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i december 8,4 procent, dvs. 0,6 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 8,9 procent och för kvinnor 7,9 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i december totalt 624 000. Av dem var 249 000 sysselsatta och 46 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 295 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i december 15,5 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,8 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,3 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i december 2017 till 1 423 000, dvs. 58 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 145 000 dolt arbetslösa , dvs. 21 000 färre än i december år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/12 – 2017/12 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 109 4 119 0,2
Arbetskraft totalt 2 628 2 697 2,6
Sysselsatta 2 421 2 469 2,0
– löntagare 2 095 2 157 2,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 326 312 –4,1
Arbetslösa 207 227 9,8
Ej i arbetskraften 1 481 1 423 –3,9
– Dolt arbetslösa 166 145 –12,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 68,3 69,6 1,3
Relativt arbetslöshetstal 7,9 8,4 0,6
Relativt arbetskraftstal 64,0 65,5 1,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för fjärde kvartalet 2017

Under fjärde kvartalet 2017 var antalet sysselsatta i medeltal 2 486 000 personer, dvs. 59 000 fler än under motsvarande period år 2016. Antalet sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) samt utbildning (P).

Antalet arbetade timmar ökade med 1,8 procent bland de sysselsatta under fjärde kvartalet 2017 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 205 000 personer under fjärde kvartalet 2017, dvs. 8 000 färre än under oktober–december 2016. Under fjärde kvartalet 2017 var det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, vilket var 0,4 procentenheter lägre än under motsvarande period år 2016.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2017 till 1 429 000, dvs. 42 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 142 000 dolt arbetslösa , dvs. 25 000 färre än under motsvarande period år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/IV – 2017/IV enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 639 2 690 1,9
Sysselsatta totalt 2 427 2 486 2,4
Arbetslösa totalt 212 205 –3,6
– män 115 113 –2,0
– kvinnor 98 92 –5,5
Ej i arbetskraften 1 470 1 429 –2,8
– Dolt arbetslösa 167 142 –14,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Arbetskraftsundersökningens årsmedeltal för år 2017

År 2017 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 473 000 personer, dvs. 25 000 fler än år 2016. Det relativa sysselsättningstalet var 69,6 procent år 2017, medan det var 68,7 procent år 2016.

Det relativa arbetslöshetstalet var i genomsnitt 8,6 procent år 2017, medan det var 8,8 procent år 2016. År 2017 uppgick antalet arbetslösa till i genomsnitt 234 000 personer, vilket var något färre än året innan.

År 2017 ökade antalet arbetade timmar bland sysselsatta med 0,7 procent jämfört med år 2016. Arbetsinsatsen per sysselsatt var nästan oförändrad.

Årsmedeltal från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning år 2017 publiceras i tabellbilagorna för denna publikation och i databastabellerna för arbetskraftsundersökningen . Den allmänna översikten över årsuppgifterna för år 2017 och tidsserieuppgifterna för åren 2008–2017 publiceras 12.4.2018.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av december 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 296 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 63 000 färre än i december året innan.

Arbetslösheten sjönk i december från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Satakunta (–25 %), Birkaland (–25 %) och i Österbotten (–22 %). I slutet av december var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 17 000, vilket var 10 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av december omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 115 000 personer, dvs. nästan lika många som i december året innan. Servicen omfattade 4,2 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 38 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 10 000 färre än i december året innan. I december anmäldes 40 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 3 000 fler än i december året innan.

Förändringar 2016/12–2017/12 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/12 2017/12 2016/12 - 2017/12
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 358 296 –17,5
– arbetslösa längre än ett år 122 92 –24,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 114 115 0,4
– sysselsatta 22 23 5,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 21 19 –11,3
– i arbets- och utbildningsprövning 10 9 –6,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 63 3,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 37 40 8,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (727,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tie_001_sv.html