Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.2.2017

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 9,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2017 till 242 000, vilket var något färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent, medan det var 9,3 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 6 000 fler än i januari året innan. Det fanns 5 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/01–2017/01, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2007/01–2017/01, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2017 till 2 391 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 6 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 26 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 20 000 färre än i januari 2016.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 67,0 procent, medan det året innan var 66,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,4 procentenheter till 68,0 procent från januari året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 1,0 procentenheter till 65,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,9 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2017 till 242 000 (felmarginal ±19 000), dvs. något färre än året innan. Av de arbetslösa var 123 000 män och 119 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 9,2 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,0 procent för män och 9,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 8,6 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 633 000. Av dem var 207 000 sysselsatta och 63 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 270 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 23,5 procent, dvs. 2,3 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 20,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 10,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2017 till 1 475 000, dvs. 5 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 162 000 dolt arbetslösa , dvs. 15 000 färre än i januari år 2016.

Förändringar i sysselsättningen 2016/01–2017/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 110 4 109 0,0
Arbetskraft totalt 2 630 2 633 0,1
Sysselsatta 2 385 2 391 0,2
– löntagare 2 036 2 076 2,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 349 314 –10,0
Arbetslösa 245 242 –0,9
Ej i arbetskraften 1 481 1 475 –0,4
– dolt arbetslösa 177 162 –8,3
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,8 67,0 0,2
Relativt arbetslöshetstal 9,3 9,2 –0,1
Relativt arbetskraftstal 64,0 64,1 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2017 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 343 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 färre än i januari året innan.

Arbetslösheten sjönk i januari från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–16 %), Södra Österbotten (–13 %), Norra Savolax (–9 %) och Lappland (–9 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 24 000, vilket var 7 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 7 000 fler än i januari året innan. Servicen omfattade 4,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 mindre än i januari året innan. I januari anmäldes 58 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 6 000 fler än i januari året innan.

Förändringar 2016/01–2017/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 368 343 –6,9
– arbetslösa längre än ett år 121 122 0,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 115 122 6,1
– sysselsatta 18 22 19,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 23 3,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 12 –7,9
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 65 5,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 52 58 12,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tie_001_sv.html