Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Publicerad: 23.2.2016

Det relativa arbetslöshetstalet för januari 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2016 till 245 000, vilket var 14 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent, medan det var 8,8 procent i januari året innan. Antalet sysselsatta var 14 000 färre än i januari året innan. Det fanns 9 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/01–2016/01, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2006/01–2016/01, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i januari 2016 till 2 385 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 4 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i januari 2015.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i januari 66,8 procent, medan det året innan var 66,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,3 procentenheter till 66,6 procent från året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 66,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i januari 2016 till 245 000 (felmarginal ±19 000), dvs. 14 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 135 000 män och 110 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i januari 9,3 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 10,0 procent för män och 8,5 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,4 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i januari totalt 640 000. Av dem var 214 000 sysselsatta och 57 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa totalt) var 272 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i januari 21,1 procent, dvs. 1,1 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,5 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 9,0 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i januari 2016 till 1 481 000, dvs. 9 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 177 000 dolt arbetslösa , dvs. 32 000 fler än i januari år 2015.

Förändringar i sysselsättningen 2015/01–2016/01 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2015/01 2016/01 2015/01 - 2016/01
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 101 4 110 0,2
Arbetskraft totalt 2 630 2 630 0,0
Sysselsatta 2 399 2 385 –0,6
– löntagare 2 036 2 036 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 363 349 –3,7
Arbetslösa 230 245 6,2
Ej i arbetskraften 1 471 1 481 0,6
– dolt arbetslösa 144 177 22,4
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 66,7 66,8 0,0
Relativt arbetslöshetstal 8,8 9,3 0,5
Relativt arbetskraftstal 64,1 64,0 –0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av januari 2016 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 368 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 9 000 fler än i januari året innan.

Arbetslösheten sjönk i januari från motsvarande period året innan inom fem närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Kajanaland (–5 %), Norra Österbotten (–2 %), Tavastland (–2 %) och Lappland (–2 %). Inom alla andra NTM-centralers områden ökade arbetslösheten; mest i Österbotten (8 %), Nyland (7 %) och Sydöstra Finland (4 %). I slutet av januari var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 31 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av januari omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 115 000 personer, dvs. 7 000 färre än i januari året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 48 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var nästan detsamma som i januari året innan. I januari anmäldes 52 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 färre än i januari året innan.

Förändringar 2015/01–2016/01 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2015/01 2016/01 2015/01 - 2016/01
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 360 368 2,4
– arbetslösa längre än ett år 102 121 18,9
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 122 115 –5,8
– sysselsatta 33 18 –44,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 25 22 –10,9
– i arbets- och utbildningsprövning 11 13 12,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 52 61 17,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 53 52 –1,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (441,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 23.02.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/01/tyti_2016_01_2016-02-23_tie_001_sv.html