Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Työajat vuonna 2015

3.1 Työaikojen muutos on hidasta

Tilastoissa työaikakäsitteitä ovat säännöllinen viikkotyöaika, tehty viikkotyöaika sekä tehty vuosityöaika.

Säännöllinen viikkotyöaika on työntekijän tavanomainen tai keskimääräinen viikkotyöaika päätyössä. Palkansaajilla säännölliseen työaikaan luetaan mukaan säännöllinen palkallinen tai palkaton ylityö. Säännöllisen viikkotyöajan keskiarvoon vaikuttaa työaikamuoto, esimerkiksi onko kyseessä koko- vai osa-aikatyö.

Tehty viikkotyöaika on työllisen tutkimusviikolla tekemien työtuntien määrä. Tehty viikkotyöaika kysytään erikseen pää- ja sivutyöstä. Siihen luetaan mukaan myös palkalliset ja palkattomat ylityötunnit. Toisaalta lomat, arkivapaat ja poissaolot muista syistä (esim. sairaus) lyhentävät tehtyä viikkotyöaikaa.

Tehty vuosityöaika on laskennallinen käsite, joka saadaan jakamalla kaikkien työllisten vuoden aikana tekemien työtuntien määrä työllisten vuosikeskiarvolla. Näin saadaan keskimääräinen vuosityöaika työllistä kohti. Vuosityöaika työllisille palkansaajille lasketaan vastaavalla tavalla.

Työajat ja tehdyt työtunnit vaihtelevat työllisyyden ja palkansaajien rakenteen muutosten mukaisesti. Jos esimerkiksi osa-aikatyö yleistyy enemmän kuin kokoaikatyö, keskimääräinen viikkotyöaika lyhenee. Työajat vaihtelevat myös toimialoittain ja ammateittain sekä työnantajasektorin mukaan. Työajat muuttuvat melko hitaasti.

3.2 Yleisin säännöllinen viikkotyöaika on 35−40 tuntia

Suurimmalla osalla, 71 prosentilla palkansaajista säännöllinen työaika oli 35−40 tuntia viikossa vuonna 2015. Palkansaajista noin kymmenellä prosentilla oli yli 40-tuntinen säännöllinen viikkotyöaika. Alle 35-tuntinen säännöllinen viikkotyöaika oli hieman alle viidesosalla palkansaajista. Heillä tyypillisin säännöllinen työaika oli 30−34 tuntia viikossa.

Pitkä säännöllinen viikkotyöaika oli yleisintä yrittäjillä ja yrittäjäperheenjäsenillä. Heistä 43 prosentilla säännöllinen työaika oli yli 40 tuntia viikossa. Vain noin kolmasosalla yrittäjistä ja yrittäjäperheenjäsenistä säännöllinen viikkotyöaika oli 35−40-tuntia. Reilulla neljäsosalla yrittäjistä ja yrittäjäperheenjäsenistä säännöllinen työaika oli alle 35 tuntia viikossa. (Kuvio 15.)

Kuvio 15. Työllisten keskimääräinen, säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammattiaseman mukaan vuonna 2015, %

Kuvio 15. Työllisten keskimääräinen, säännöllinen viikkotyöaika päätyössä ammattiaseman mukaan vuonna 2015, %

Eri palkansaajaryhmien välillä erot säännöllisessä viikkotyöajassa olivat pienehköjä. Palkansaajista ylemmillä toimihenkilöillä oli useimmin pitkä säännöllinen viikkotyöaika. Heistä vajaalla viidesosalla säännöllinen työaika oli yli 40 tuntia viikossa. Lyhyt, alle 35-tuntinen säännöllinen työviikko oli noin joka viidennellä alemmalla toimihenkilöllä ja työntekijällä. Ylemmillä toimihenkilöillä lyhyt työviikko oli harvinaisempi. (Kuvio 16.)

Kuvio 16. Palkansaajien keskimääräinen, säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman mukaan 2015, %

Kuvio 16. Palkansaajien keskimääräinen, säännöllinen viikkotyöaika päätyössä sosioekonomisen aseman mukaan 2015, %

3.3 Miesten työviikko kokoaikatyössä pidempi kuin naisten

Vuonna 2015 palkansaajien säännöllinen viikkotyöaika päätyössä oli 36,2 tuntia ja tehty viikkotyöaika päätyössä 35,0 tuntia viikossa. Pisin työviikko oli yrittäjillä (mukaan lukien yrittäjäperheenjäsenet), joilla säännöllinen viikkotyöaika oli 40,7 tuntia viikossa ja tehty viikkotyöaika 39,8 tuntia viikossa vuonna 2015. Tehtyä viikkotyöaikaa lyhentävät lomat sekä muut poissaolot ja pidentävät ylityössä tehty työaika.

Kuten edeltävinäkin vuosina, miesten säännöllinen ja tehty viikkotyöaika kokoaikatyössä olivat pidempiä kuin naisilla vuonna 2015. Osa-aikatyötä tekevillä naisilla sekä säännöllinen että tehty viikkotyöaika olivat sen sijaan hieman pidempiä kuin osa-aikatyötä tekevillä miehillä. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Palkansaajien päätyön säännöllisen ja tehdyn viikkotyöajan keskiarvo koko- ja osa-aikatyössä sukupuolen mukaan vuonna 2015

  Säännöllinen työaika, tuntia/viikko Tehty työaika, tuntia/viikko
Kokoaikatyö Osa-aikatyö Kokoaikatyö Osa-aikatyö
Sukupuolet yhteensä 39,0 19,5 37,5 19,8
Miehet 39,9 18,6 38,6 18,9
Naiset 38,1 20,0 36,2 20,2

Kokoaikatyötä tekevien palkansaajien ammattiryhmistä johtajilla oli pisin säännöllinen viikkotyöaika, noin 43,8 tuntia vuonna 2015. Johtajien lisäksi pitkä, yli 40-tuntinen säännöllinen viikkotyöaika oli vain prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä. Vastaavasti lyhyin säännöllinen viikkotyöaika oli palvelu- ja myyntityöntekijöillä. (Kuvio 17.)

Kuvio 17. Kokoaikatyötä tekevien palkansaajien säännöllisen viikkotyöajan keskiarvo päätyössä ammatin mukaan vuonna 2015

Kuvio 17. Kokoaikatyötä tekevien palkansaajien säännöllisen viikkotyöajan keskiarvo päätyössä ammatin mukaan vuonna 2015

3.4 Tehty vuosityöaika säilyi lähes ennallaan vuonna 2015

Palkansaajien tehty vuosityöaika (ks. käsitteen selitys luvusta 3.1) oli 1574 tuntia vuonna 2015, mikä oli lähes saman verran edelliseen vuoteen verrattuna. Yksityisellä sektorilla ja valtiolla palkansaajien tehdyt vuosityöajat ovat viime vuosina olleet keskenään lähes samansuuruisia. Vuosityöaika yksityisellä sektorilla ja valtiosektorilla kasvoi hieman vuonna 2015. Sen sijaan kuntasektorilla vuosityöaika hivenen väheni vuoteen 2014 verrattuna. Kuntasektorilla tehty vuosityöaika on selvästi pienempi kuin muilla sektoreilla. Suurin osa kuntasektorilla työskentelevistä on naisia. (Kuvio 18.)

Naiset ovat useammin esimerkiksi osa-aikatyössä kuin miehet. Kaksi kolmasosaa osa-aikaisista palkansaajista on naisia. Naisilla myös perhevapaat lyhentävät tehtyä työaikaa enemmän kuin miehillä. Vuonna 2015 naispalkansaajien tehty vuosityöaika oli 1469 tuntia ja miespalkansaajien tehty 1685 tuntia.

Kuvio 18. Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan vuosina 2001–2015

Kuvio 18. Palkansaajien tehty vuosityöaika työnantajasektorin mukaan vuosina 2001–2015

Lähde: Työvoimatutkimus 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Arto Miettinen 029 551 2963, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2015, 3 Työajat vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/13/tyti_2015_13_2016-04-12_kat_003_fi.html