Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, april

Publicerad: 22.12.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för november 8,2 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2015 till 216 000, dvs. nästan lika många som för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,2 procent, dvs. oförändrat jämfört med november 2014. Antalet sysselsatta var 20 000 färre än i november året innan. Det fanns 28 000 personer fler utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/11–2015/11, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/11–2015/11, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i november 2015 till 2 402 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 20 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 7 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 13 000 färre än i november 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i november 66,9 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än i november 2014. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,2 procentenheter till 67,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,5 procentenheter till 66,1 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,4 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i november 2015 till 216 000 (felmarginal ±17 000), dvs. nästan lika många som året innan. Av de arbetslösa var 125 000 män och 90 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män ökade med 7 000 och antalet arbetslösa kvinnor minskade med 7 000.

Det relativa arbetslöshetstalet var i november 8,2 procent, dvs. samma som året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 9,2 procent och för kvinnor 7,2 procent. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i november totalt 641 000. Av dem var 228 000 sysselsatta och 48 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 276 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i november 17,5 procent, dvs. 0,4 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,2 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,5 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i november 2015 till 1 490 000, dvs. 28 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 151 000 dolt arbetslösa , dvs. 5 000 färre än i november år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/11–2015/11 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 108 0,2
Arbetskraft totalt 2 637 2 617 –0,8
Sysselsatta 2 422 2 402 –0,8
– löntagare 2 074 2 074 0,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 348 327 –6,0
Arbetslösa 215 216 0,2
Ej i arbetskraften 1 462 1 490 1,9
– dolt arbetslösa 156 151 –3,0
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,3 66,9 –0,4
Relativt arbetslöshetstal 8,2 8,2 0,1
Relativt arbetskraftstal 64,3 63,7 –0,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av november 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 342 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 16 000 fler än i november året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i november jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden, utom i Kajanaland (–6 %); mest i Nyland (9 %) och Södra Savolax (8 %). I slutet av november var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 25 000, vilket var 2 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av november omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 122 000 personer, dvs. 9 000 färre än i november året innan. Servicen omfattade 4,7 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Det var 2 000 fler än i november året innan. I november anmäldes 33 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 1 000 fler än i november året innan.

Förändringar 2014/11–2015/11 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 327 342 4,8
– arbetslösa längre än ett år 94 114 21,1
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 131 122 –6,7
– sysselsatta 36 20 –45,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 30 26 –11,5
– i arbets- och utbildningsprövning 13 15 16,1
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 52 61 17,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 32 33 3,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tie_001_sv.html