Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Publicerad: 24.11.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för oktober 8,7 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2015 till 234 000, vilket var 14 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,7 procent, medan det var 8,3 procent i oktober året innan. Antalet sysselsatta var 29 000 fler än i oktober året innan. Det fanns 35 000 personer färre utanför arbetskraften än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/10–2015/10, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/10–2015/10, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i oktober 2015 till 2 448 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 29 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta kvinnor var 27 000 fler och antalet sysselsatta män nästan detsamma som i oktober 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i oktober 68,4 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i oktober 2014. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,7 procentenheter till 68,7 procent. För män var det relativa sysselsättningstalet 68,0 procent, dvs. nästan oförändrat. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,7 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i oktober 2015 till 234 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 14 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 124 000 män och 110 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män var 9 000 färre och antalet arbetslösa kvinnor 23 000 fler jämfört med oktober året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i oktober 8,7 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent för män och 8,4 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i oktober totalt 642 000. Av dem var 230 000 sysselsatta och 50 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) var 279 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i oktober 17,8 procent, dvs. 1,0 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 21,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i oktober 2015 till 1 424 000, dvs. 35 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 165 000 dolt arbetslösa , dvs. 15 000 fler än i oktober år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/10–2015/10 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 099 4 106 0,2
Arbetskraft totalt 2 639 2 682 1,6
Sysselsatta 2 419 2 448 1,2
– löntagare 2 080 2 094 0,6
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 339 354 4,5
Arbetslösa 220 234 6,3
Ej i arbetskraften 1 459 1 424 –2,4
– dolt arbetslösa 150 165 10,1
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 67,6 68,4 0,8
Relativt arbetslöshetstal 8,3 8,7 0,4
Relativt arbetskraftstal 64,4 65,3 0,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av oktober 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 338 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 18 000 fler än i oktober året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i oktober jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden, utom i Kajanaland (–7 %); mest i Nyland (12 %), Södra Savolax (8 %) och Norra Savolax (7 %). I slutet av oktober var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 22 000, vilket var 1 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 121 000 personer, dvs. 9 000 färre än i oktober året innan. Servicen omfattade 4,5 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 43 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 2 000 fler än i oktober året innan. I oktober anmäldes 36 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 2 000 fler än i oktober året innan.

Förändringar 2014/10–2015/10 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 320 338 5,6
– arbetslösa längre än ett år 93 113 21,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 130 121 –7,1
– sysselsatta 37 21 –43,9
– i arbetskraftsutbildning, i träning 29 26 –11,3
– i arbets- och utbildningsprövning 12 13 12,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 52 60 17,3
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 34 36 6,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/10/tyti_2015_10_2015-11-24_tie_001_sv.html