Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, heinäkuu

Julkaistu: 23.9.2014

Elokuun työttömyysaste 7,4 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2014 elokuussa 197 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,1 prosenttia. Työllisiä oli 21 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun, mikä näkyy piilotyöttömien määrän kasvuna. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 32 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/08–2014/08, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2004/08–2014/08, 15–74-vuotiaat

Työllisiä oli vuoden 2014 elokuussa 2 465 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 21 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 29 000 vähemmän ja työllisiä naisia 8 000 enemmän kuin vuoden 2013 elokuussa. Työllisten määrä väheni sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Palkansaajien määrä väheni, ja yrittäjien ja yrittäjäperheenjäsenien määrä säilyi lähes ennallaan vuoden 2013 elokuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli vuoden 2014 elokuussa 68,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,4 prosenttia. Miesten työllisyysaste oli 69,0 ja naisten 68,8 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,1 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2014 elokuussa 197 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 6 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 105 000 ja naisia 91 000 henkeä.

Työttömyysaste oli vuoden 2014 elokuussa 7,4 prosenttia, ja vuotta aiemmin se oli 7,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste oli 7,7 ja naisten 7,0 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 651 000. Heistä työllisiä oli 290 000 ja työttömiä 37 000. Nuorten työvoima (työlliset ja työttömät) oli näin ollen 327 000 henkeä. 15–24-vuotiaiden työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 5,6 prosenttia. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 11,2 prosenttia, mikä oli 2,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 19,1 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 434 000 vuoden 2014 elokuussa eli 24 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 149 000, mikä oli 32 000 enemmän vuoden 2013 elokuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2013/08 – 2014/08 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74–vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/08 2014/08 2013/08 - 2014/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 087 4 096 0,2
Työvoima yhteensä 2 676 2 662 –0,6
Työlliset 2 486 2 465 –0,8
– palkansaajat 2 139 2 118 –1,0
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 346 347 0,3
Työttömät 191 197 3,2
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 411 1 434 1,7
– piilotyöttömät  116 149 28,0
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64–vuotiaat 69,4 68,9 –0,5
Työttömyysaste 7,1 7,4 0,3
Työvoimaosuus 65,5 65,0 –0,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2014 lopussa kaikkiaan 319 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 29 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien muiden ELY-keskusten alueella paitsi Pohjois-Karjalassa (‑1 %); eniten Uudellamaalla (16 %), Satakunnassa (11 %) ja Keski-Suomessa (11 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 19 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 117 000 henkilöä, mikä oli 15 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 4,4 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 44 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden elokuussa.

Muutokset 2013/08–2014/08 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2013/08 2014/08 2013/08 - 2014/08
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 1) 290 319 10,1
– yli vuoden työttömänä olleet 76 92 20,9
Palveluissa yhteensä 102 117 14,4
– työllistetyt 33 39 18,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 24 –4,5
– työharjoittelussa, työ- ja koulutuskokeilussa 8 9 4,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 35 45 26,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 36 36 0,8
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
1) Vuoden 2013 alusta voimaan tullut lakimuutos sekä 1.7. tapahtunut lomautusmenettelyn muutos lisäävät jonkin verran työttömien työnhakijoiden lukumäärää.

Linkit: Lakimuutos 1.1.2013
Lomautusmenettelyn muutos 1.7.2013

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Avoimet työpaikat


Lähde: Työvoimatutkimus 2014, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (434,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. elokuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/08/tyti_2014_08_2014-09-23_tie_001_fi.html