Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Publicerad: 21.9.2010

Det relativa arbetslöshetstalet för augusti 7,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet arbetslösa i augusti 197 000, dvs. omkring 6 000 färre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent, dvs. 0,3 procentenhet mindre än året innan. Antalet sysselsatta var 21 000 fler än i augusti året innan..

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/08

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 1989/01 – 2010/08

Antalet sysselsatta uppgick i augusti år 2010 till 2 492 000, dvs. 21 000 fler än året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet sysselsatta (± 30 000). Antalet sysselsatta män ökade, men antalet sysselsatta kvinnor var oförändrat. Antalet sysselsatta ökade tydligast i områdena för regionförvaltningsverken (RFV) i Östra och Norra Finland.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var på samma nivå som året innan, dvs. 68,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 67,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet bland män steg med 0,6 procentenheter till 69,5 procent från augusti året innan. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,4 procentenheter till 68,2 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2010 till 197 000, dvs. 6 000 färre än i augusti året innan. Förändringen ryms inom felmarginalen för antalet arbetslösa (± 15 000). Antalet arbetslösa kvinnor minskade, medan antalet arbetslösa män var oförändrat.

Det relativa arbetslöshetstalet var 7,3 procent i augusti, dvs. 0,3 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 8,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,9 procent för män och 6,7 procent för kvinnor. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i augusti 14,5 procent, vilket var 3,2 procentenheter mindre än i augusti året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga sjönk till 20,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i området för Regionförvaltningsverket i Södra Finland, dvs. 6,5 procent, och högst i området för Regionförvaltningsverket i Norra Finland, dvs. 10,4 procent.

Antalet personer i åldern 15–74 år som inte hör till arbetskraften var nästan oförändrat.

Förändringar i sysselsättningen 2010/08–2010/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning

  År/Månad Förändring
2010/08 2009/08 2010/08 - 2009/08
1000 personer Procent (%)
Befolkningen i åldern 15–74 år 4 046 4 028 0,4
Arbetskraften totalt 2 689 2 674 0,6
Sysselsatta totalt 2 492 2 471 0,8
– löntagare 2 152 2 132 0,9
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 341 339 0,5
Arbetslösa 197 203 –2,9
Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 354 0,2
  Procent (%) Procentenheter
Relativt sysselsättningstal (15–64-åringar), % 68,8 68,7 0,1
Relativt arbetslöshetstal, % 7,3 7,6 –0,3
Arbetskraftsandel, % 66,5 66,4 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifterna i arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2010 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 257 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 13 000 mindre än i augusti året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade från året innan bara i Egentliga Finland (5 %) och Nyland (1 %). Mest minskade antalet arbetslösa arbetssökande i Södra Österbotten (–16 %), Norra Karelen (–12 %) och Österbotten (−12 %). I slutet av augusti var antalet personligen permitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 14 000, vilket var 14 000 färre än för ett år sedan.

Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var sammanlagt 82 000 i slutet av augusti, vilket var 7 000 fler än i augusti året innan. Åtgärderna gällde 3,1 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 34 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 42 000 nya lediga arbetsplatser till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 10 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2010/08 – 2009/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2010/08 2009/08 2010/08 - 2009/08
1000 personer Procent (%)
Arbetslösa arbetssökande 257 270 –4,7
– arbetslösa längre än ett år 57 41 38,7
Åtgärder sammanlagt 82 75 9,6
– sysselsatta genom stödåtgärder 36 33 8,1
– i arbetskraftsutbildning 29 26 12,6
– i arbetspraktik, arbetsalternering 17 16 7,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 42 32 30,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen 010 604 8050, http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

Länkar

Uppdaterade tabeller om arbetskraftsundersökningen: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau_sv.html

Sysselsättning och arbetslöshet 2009
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2009/tyti_2009_2010-02-16_tie_001_sv.html

Mer om arbetslösheten och sysselsättningen bland unga i artikeln (på finska) Taloustaantuma heikentää nuorten työmahdollisuuksia

Skillnaderna i arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken har beskrivits i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning .

Metodbeskrivning om permitteringar (på finska): http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2009-04-28_men_006.html

Den säsongrensade trenden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webplats http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Undersökning om lediga arbetsplatser: http://tilastokeskus.fi/til/atp/index_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Juha Martikainen (09) 1734 3225, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (432,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 21.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2010/08/tyti_2010_08_2010-09-21_tie_001_sv.html