Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2020

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 heinä-syyskuussa 0,9 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä työpäiviä oli 66 eli saman verran kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

 Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,1 prosenttia vuoden 2020 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,8 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 heinä-syyskuussa 0,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,3 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,8 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 3,6 prosenttia vuoden 2020 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,8 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 3,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,9 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla tehdyn työtunnin kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat. 1.5.2020 alkanut työnantajan TyEL-maksujen alennus hillitsi kuitenkin kustannusten nousua yksityisellä sektorilla. Valtio- ja kuntasektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen kasvusta. Kuntasektorilla kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen vaikuttaa edellisen neljänneksen tapaan palkkasumman kasvuun.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 3. vuosineljännes 2020

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,4 0,1 0,9
B-E Teollisuus 0,0 0,0 0,8
F Rakentaminen 0,7 0,1 1,2
G-N Yritystalouden palvelualat 0,0 -0,1 0,8
J-R Valtio 0,4 0,3 0,8
D-S Kunta 3,6 1,8 3,8

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 0,7 prosenttia heinä-syyskuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Teollisuuden toimialoilla (B-E) ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus pysyi muuttumattomana.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä metalliteollisuudessa 0,4 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset laskivat 1,7 prosenttia, metsäteollisuudessa 0,8 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 3,0 prosenttia, oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla. Kaupan alalla kustannukset laskivat 0,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 1,2 prosenttia, koko teollisuudessa (B-E) ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 0,8 prosenttia heinä-syyskuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metalliteollisuudessa 1,1 prosenttia ja kemianteollisuudessa 0,3 prosenttia. Metsäteollisuudessa kausitasoitetut kustannukset laskivat 0,1 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 1,3 prosenttia heinä-syyskuussa 2020 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 3,6 prosenttia. Kaupan alalla oli 0,2 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (314,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2020/03/tvki_2020_03_2020-12-09_tie_001_fi.html