Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Bredband

Övergripande benämning på snabba datakommunikationsanslutningar med stor dataöverföringskapacitet och högre överföringshastighet än vid uppkoppling med traditionellt telefonmodem eller ISDN-modem. De mest använda bredbandsteknologierna är DSL och kabelmodem.

I internationella sammanhang betraktas 256 kbit/s som minimihastighet för bredband vid fast uppkoppling. I telekommunikationsstatistiken har bredbandsanslutning definierats utgående från den teknologi som anslutningen bygger på (t.ex. DSL, kabelmodem etc.), och inte dess faktiska överföringshastighet.

Fast telefonnät

Ett fast telefonnät är ett kommunikationsnät som i huvudsak är avsett för punkt-till-punkt-kommunikation mellan terminaler som är anslutna till nätet via kabel eller annan fast förbindelse.

Mobilnät

Med mobilnät avses ett kommunikationsnät som i huvudsak används för punkt-till-punkt-kommunikation och där förbindelsen mellan terminalen och kommunikationsnätet har upprättats med hjälp av radiovågor som utbreder sig fritt.

Nätföretag

Nätföretag är företag som tillhandahåller ett kommunikationsnät som det äger eller på någon annan grund förfogar över för överföring, distribution eller tillhandahållande av meddelanden. (Kommunikationsmarknadslagen 393/2003)

Teleföretag

Med teleföretag avses nätföretag och teletjänsteföretag.

Teletjänsteföretag

Tjänsteföretag är ett företag som överför meddelanden i ett kommunikationsnät som det förfogar över eller har fått tillgång till av ett nätföretag eller som distribuerar eller tillhandahåller meddelanden i ett masskommunikationsnät. (Kommunikationsmarknadslagen 393/2003)

Televerksamhet

Med televerksamhet avses nät- och kommunikationstjänster. Nättjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett nätföretag, och kommunikationstjänster avser tjänster som tillhandahålls av ett tjänsteföretag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/kas_sv.html