Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Teollisuuden varastotiedustelu

1. Tilastotietojen relevanssi

Teollisuuden varastotilasto on neljännesvuosittainen harkinnanvaraiseen otokseen perustuva tilasto. Teollisuuden varastotilasto kuvaa teollisuuden varastojen käypähintaista arvoa valitulla varastotyypin ja toimialan mukaisella jaottelulla. Tilasto laaditaan yrityskohtaisten tietojen pohjalta. Yrityksille lähetetään neljännesvuosittain paperi- tai internetlomake, jossa tiedustellaan yrityksen varastojen arvoa kyseisen vuosineljänneksen lopussa (31.3, 30.6, 30.9, ja 31.12). Varastojen arvot tiedustellaan varastotyypeittäin: Aineet ja tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Tilaston laadinnan yhteydessä aineiden ja tarvikkeiden sekä poltto- ja voiteluaineiden arvot yhdistetään. Varaston käsite koskee kaikkia niitä tavaroita, jotka yrityksen kirjapidon mukaan luetaan vaihto-omaisuudeksi. Kirjanpitolain 1336/1997 luvun 4 momentin 4 mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet.

Teollisuuden varastotilaston toimialojen luokittelu perustuu toimialaluokitus TOL 2002:een (Tilastokeskus, käsikirjoja 4, Helsinki 2002). Sen pohjalta muodostetaan tilaston julkaisutasot, jotka ovat: Tehdasteollisuus (TOL D), puu- ja paperiteollisuus (TOL 20-21), kemianteollisuus (TOL 23-25), elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (TOL DL), muu metalliteollisuus (metalliteollisuus TOL 27-35 pl. TOL DL) sekä muu tehdasteollisuus (TOL Muu D). Tilastossa varastojen arvo julkaistaan varastotyypeittäin seuraavasti: Aineet ja tarvikkeet (sisältää myös poltto- ja voiteluaineet), keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Teollisuuden varastotilaston tiedot kerätään suorakyselynä yrityksiltä. Kysely tehdään neljännesvuosittain.

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta. Tietoja julkaistaessa otetaan huomioon tietojen luottamuksellisuus; tuloksista ei voi päätellä yksittäisen yrityksen tietoja tai kehitystä.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Perusjoukko

Teollisuuden varastotilaston laskenta perustuu harkinnanvaraiseen otokseen Suomessa toimivista teollista tuotantoa harjoittavista yrityksistä. Otos poimitaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä tehdasteollisuuteen kuuluvien (TOL 15-36) yritysten joukosta, joilla on vaihto-omaisuustietoja. Tilaston peittävyys (tehdasteollisuuden tasolla) on liikevaihdolla mitattuna noin 75 prosenttia ja henkilöstöllä mitattuna noin 56 prosenttia.

Teollisuuden varastotilaston kyselyyn valitaan toimialoittain yrityksiä, joiden henkilöstömäärä on vähintään 20 tai liikevaihto vähintään 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 kyselyssä on mukana noin 450 yritystä.

Laskenta

Kaikkien tiedusteluneljänneksellä vastanneiden yritysten varastojen arvot summataan toimialoittain yhteen. Lisäksi lasketaan myös vastaavien yritysten vuosiliikevaihtojen summat. Näiden summien perusteella lasketaan otoksen varastoarvojen ja liikevaihdon välinen suhde. Tästä suhteesta saadaan tilastoitavan toimialan varastojen arvo kertomalla se koko toimialan vuosiliikevaihdolla. Korotus perustuu oletukseen, jonka mukaan liikevaihdon ja varastojen suhde toimialan sisällä on vakio. Varastojen toimialoittaiset arvot lasketaan kaavalla V = C * (a/b), jossa

V = koko toimialan tasolle korotettu varaston arvo,

a = otoksen toimialoittainen varaston arvo,

b = otoksen toimialoittainen liikevaihto ja

C = koko toimialan liikevaihto.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Teollisuuden varastotilasto laaditaan käyttämällä korotuksessa toimialoittaisia liikevaihtotietoja. Teollisuuden varastotilaston laadinnassa luotettavuuteen pyritään perustietojen huolellisella tarkistamisella sekä yritysten liikevaihtotietojen ja yritysten taustatietojen (mm. y-tunnus, toimiala) säännöllisellä päivittämisellä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tilasto julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla noin 45 päivää tiedusteluneljänneksen jälkeen. Tilastolla mitataan yrityksen vaihto-omaisuuden arvoa kunkin neljänneksen (31.12., 31.3., 30.6., 30.9) viimeisenä päivänä. Kun tilasto julkistetaan ensimmäisen kerran noin 45 päivää tiedusteluneljänneksen päättymisen jälkeen, on kyseessä ennakkotieto. Tiedot tarkentuvat seuraavan neljänneksen tietojen julkistamisen yhteydessä. Otosta päivitetään vuosittain ja tarvittaessa tehdään vuoden sisällä y-tunnus- ja rakennemuutoskorjauksia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Teollisuuden varastotilastosta julkaistaan neljännesvuosittain tuorein tilastotiedote. Tiedot julkaistaan myös internetissä tilaston omalla kotisivulla ja Tilastokeskuksen maksuttomassa tilastotietojen Statfin-tilastopalvelujärjestelmässä.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Teollisuuden varastotilastoa on julkaistu vuoden 1974 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tilaston tuottamisessa oli tuotantoteknisten syiden vuoksi katkos vuonna 1988. Tilastoa alettiin tuottaa uudestaan vuoden 1989 viimeisestä neljänneksestä alkaen. Vuosina 1993-1996 teollisuuden varastotilasto julkaistiin teollisuustuotannon volyymi-indeksin yhteydessä. Vuosien 1997 ja 1998 välisenä aikana varastotilastoa ei julkaistu. Vuodesta 1999 alkaen varastotilasto on julkaistu ainoastaan internetissä.

Vuosien 1990-1996 laskennassa käytetty menetelmä ei ole täysin vertailukelpoinen uudemman aineiston kanssa. Yritysten kirjanpitokäytännön muutokset saattavat aiheuttaa ongelmia ajalliselle vertailtavuudelle. Nämä muutokset pyritään huomioimaan tilastossa mahdollisimman hyvin. Merkittävät muutokset kuitenkin aiheuttavat sarjassa tasomuutoksen.

Tilastokeskuksen internet-sivuilla olevissa taulukoissa on neljännesvuosittaiset tiedot alkaen vuoden 1990 ensimmäisestä neljänneksestä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Teollisuuden varastotilasto kuvaa varastojen arvoa kunkin vuosineljänneksen lopussa. Näin ollen se ei ole täysin vertailukelpoinen yritysten tilinpäätöstilaston vaihto-omaisuustietoon, joka kuvaa tilannetta tilikauden alussa ja lopussa.

Teollisuuden varastotilasto tuotetaan samoin menetelmin kuin kaupan varastotilasto. Tilastot ovat keskenään vertailukelpoisia sekä käsitteiden että tulosten osalta.


Lähde: Teollisuuden varastotilasto 2008, syyskuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Maaria Kinnunen (09) 1734 2681, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 14.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. 3. vuosineljännes 2008, Laatuseloste: Teollisuuden varastotiedustelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.10.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tva/2008/03/tva_2008_03_2008-11-14_laa_001_fi.html