Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.11.2014

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2013

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2013, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 0,6 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,1 procent år 2012 och 1,2 procent år 2011. På motsvarande sätt var tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2013 -0,5 procent i hela samhällsekonomin, medan den var -2,6 procent år 2012 och 0,8 procent år 2011.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2013*, %

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2013*, %
*) 2012 och 2013 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret (HP) visar att tillväxttakten för arbetsproduktiviteten för hela samhällsekonomin sedan mitten av 1990-talet sjunkit kraftigt från 3-3,5 procent till -0,2 procent år 2013 (Figur 1). Även om årstillväxten för enskilda år (2000, 2004, 2007 och 2010) varit omkring 3-4 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit fortsatt sjunkande sedan mitten av 1990-talet.

På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan 1,5 och 2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten i genomsnitt ungefär 2 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten klart avtagit.

Tabell 1 visar de genomsnittliga årliga ökningarna av totala faktorproduktiviteten och arbetsproduktiviteten under olika perioder. Dessutom visar tabellen bidragen från kapitalinsatsen, arbetade timmar och arbetsinsatsen till ökningen av förädlingsvärdet samt bidraget från förändringen av kapitalintensiteten och den strukturella förändringen av arbetsinsatsen till produktivitetsökningen.

Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som kraftigast under 1990-talet (0,7-0,8 procentenheter per år). Under andra perioder har förändringen av arbetsinsatsens struktur ökat förädlingsvärdets volym med ungefär 0,1-0,2 procentenheter per år. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsen stått för har varit ganska stabil, i genomsnitt 0,8 till 1,2 procentenheter per år. Endast under perioderna 1990-1994 och 2009-2013 har tillväxten varit lägre, ungefär 0,3 och 0,4 procentenheter per år.

Hela samhällsekonomins produktivitet, 1976-2013*, %

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2013
Förädlingsvärdets volym, förändring % 3,4 -0,7 4,7 3,0 3,2 -1,6
Kapitalinsatsens kontribution, förändring, % 1,2 0,3 0,8 1,1 1,0 0,4
Arbetstimmarnas kontribution, förändring % 0,4 -3,2 1,5 0,4 1,0 -0,7
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, förändring % 0,0 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1
Totalproduktiviteten, förändring % 1,9 1,5 1,6 1,3 1,0 -1,4
Kapitalintensitetens kontribution, % 1,0 1,4 0,0 0,9 0,7 0,9
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, % 0,0 0,7 0,8 0,2 0,1 0,1
Arbetsproduktiviteten, förändring % 2,9 3,5 2,4 2,4 1,8 -0,4
*) 2012 och 2013 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Databasen EU-KLEMS som är inriktad på internationell jämförelse har uppdaterats också för Finlands del till att motsvara näringsgrensindelningen TOL2008. De produktivitetsmätare som presenteras i den här statistiken baserar sig på KLEMS-metoden och samma rådata som EU-KLEMS, men metoderna avviker till vissa delar från metoderna i EU-KLEMS. Databasen som lämpar sig för internationell jämförelse av produktiviteten kan laddas ned på adressen www.euklems.net .


Källa: Lönsamhetsundersökningar 2013, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Antti Pasanen 029 551 2629, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (167,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 28.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2013/ttut_2013_2014-11-28_tie_001_sv.html