Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.11.2013

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2012

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2012, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var -1,6 procent i hela samhällsekonomin, medan den var 0,4 procent år 2011 och 3,0 procent år 2010. På motsvarande sätt var tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2012 -1,5 procent i hela samhällsekonomin, medan den var 0,5 procent år 2011 och 3,0 procent år 2010.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2012*

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2012*
*) 2011 och 2012 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret (HP) visar att tillväxttakten för arbetsproduktiviteten för hela samhällsekonomin sedan mitten av 1990-talet sjunkit kraftigt från 3,5 procent till -1,0 procent år 2012. Även om årstillväxten för enskilda år (2000, 2004, 2007 och 2010) varit omkring 3–4 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit fortsatt sjunkande sedan mitten av 1990-talet.

På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan 1,5 och 2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten i genomsnitt ungefär 2–2,5 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten klart avtagit.

Tabell Hela samhällsekonomins produktivitet 1976–2012 visar de genomsnittliga årliga ökningarna av totala faktorproduktiviteten och arbetsproduktiviteten under olika perioder. Dessutom visar tabellen bidragen från kapitalinsatsen, arbetade timmar och arbetsinsatsen till ökningen av förädlingsvärdet samt bidraget från förändringen av kapitalintensiteten och den strukturella förändringen av arbetsinsatsen till produktivitetsökningen.

Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som kraftigast under den förra depressionen 1990–1994, då den var 0,7 procent per år. Under andra perioder har förändringen av arbetsinsatsens struktur ökat förädlingsvärdets volym med ungefär 0,1–0,3 procentenheter per år. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsen stått för har varit ganska stabil, i genomsnitt 0,7 till 1,0 procentenheter per år. Endast under perioderna 1990–1994 och 2009–2012 har tillväxten varit lägre, ungefär 0,3 och 0,4 procentenheter per år.

Hela samhällsekonomins produktivitet, 1976–2012*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2008 2009-2012
Förädlingsvärdets volym, förändring % 3,3 -0,8 4,4 2,9 3,3 -1,3
Kapitalinsatsens kontribution, förändring, % 1,1 0,3 0,7 0,8 0,9 0,4
Arbetstimmarnas kontribution, förändring % 0,4 -3,2 1,5 0,4 1,0 -0,4
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, förändring % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1
Totalproduktiviteten, förändring % 1,5 1,3 2,1 1,6 1,2 -1,4
Kapitalintensitetens kontribution, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,6 0,3
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,3
Arbetsproduktiviteten, förändring % 2,7 3,5 2,3 2,3 2,0 -1,1
*) 2011 och 2012 års siffror bygger på preliminära uppgifter

Databasen EU-KLEMS som är inriktad på internationell jämförelse har uppdaterats också för Finlands del till att motsvara näringsgrensindelningen TOL2008. De produktivitetsmätare som presenteras i den här statistiken baserar sig på KLEMS-metoden och samma rådata som EU-KLEMS, men metoderna avviker till vissa delar från metoderna i EU-KLEMS. Databasen som lämpar sig för internationell jämförelse av produktiviteten kan laddas ned på adressen www.euklems.net .


Källa: Lönsamhetsundersökningar 2012, Statistikcentralen.

Förfrågningar: Jan Klavus 09 1734 3391, Antti Pasanen 09 1734 2629, kansantalous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2012/ttut_2012_2013-11-29_tie_001_sv.html