Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.11.2012

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1976-2011*

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2011, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 0,5 procent av hela samhällsekonomin, medan den var 2,8 procent år 2010 och -6,0 procent år 2009. På motsvarande sätt uppgick tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2011 till 1,0 procent av hela samhällsekonomin, medan den var 3,1 procent år 2010 och -7,7 procent år 2009.

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2011*, %

Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1976–2011*, %

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med Hodrick-Prescott-filtret (HP) visar att tillväxttakten för arbetsproduktiviteten för hela samhällsekonomin sedan mitten av 1990-talet sjunkit kraftigt från 3,5 procent till –0,2 procent år 2011 (Figur 1). Även om årstillväxten för enskilda år (2000, 2004, 2007 och 2010) varit omkring 3 procent, har trenden för arbetsproduktiviteten ändå varit fortsatt sjunkande sedan mitten av 1990-talet.

På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan 1,5 och 2 procent före år 1993. Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten i genomsnitt ungefär 2–2,5 procent. Efter år 2000 har trendtillväxten klart avtagit .

Tabell 1 visar de genomsnittliga årliga ökningarna av den totala faktorproduktiviteten och arbetsproduktiviteten under olika perioder. Dessutom visar tabellen bidragen från kapitalinsatsen, arbetade timmar och arbetsinsatsen till ökningen av förädlingsvärdet samt bidraget från förändringen av kapitalintensiteten och den strukturella förändringen av arbetsinsatsen till produktivitetsökningen.

Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för var som kraftigast under den förra depressionen 1990–1994, då den var 0,7 procent per år. Under andra perioder har förändringen av arbetsinsatsens struktur ökat förädlingsvärdets volym med ungefär 0,2-0,3 procentenheter per år. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av kapitalinsatsen stått för har varit ganska stabil, i genomsnitt 0,7 till 1,0 procentenheter per år. Endast under perioden 1990–1994 har tillväxten varit lägre, ungefär 0,3 procentenheter per år.

Hela samhällsekonomin produktivitet, 1976-2011*

  1976-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2011
Förädlingsvärdets volym, förändring, % 3,3 -0,8 4,4 2,9 1,2
Kapitalinsatsens kontribution, förändring, % 1,0 0,3 0,7 0,8 0,6
Arbetstimmarnas kontribution, förändring, % 0,4 -3,2 1,5 0,4 0,3
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, förändring,  % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
Totalproduktiviteten, förändring, % 1,5 1,3 2,1 1,6 0,2
Kapitalintensitetens kontribution, förändring, % 0,9 1,4 0,1 0,6 0,5
Arbetsinsatsens kvalitetets kontribution, förändring, % 0,3 0,7 0,2 0,2 0,1
Arbetsproduktiviteten, förändring, % 2,7 3,5 2,3 2,3 0,7

Källa: Lönsamhetsundersökningar 2011. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 09 1734 3391, Antti Pasanen 09 1734 2629, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2011/ttut_2011_2012-11-30_tie_001_sv.html