Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.10.2008

Produktivitetsutvecklingen i samhällsekonomin 1970-2007*

Tillväxttakten för arbetsproduktiviteten år 2007, som bygger på de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna, var 2,8 procent inom hela samhällsekonomin, medan den var 3,3 procent år 2006 och 1,5 procent år 2005. På motsvarande sätt uppgick tillväxttakten för totalproduktiviteten år 2007 till 2,2 procent inom hela samhällsekonomin, medan den var 2,8 procent år 2006 och 0,9 procent år 2005. Bidraget av förändringen i kapitalintensiteten har varit 0,6 procentenheter inom hela samhällsekonomin under de senaste tre åren.

Den långsiktiga trendtillväxten beräknat med HP-filtret visar att tillväxttakten för arbetets produktivitet har sjunkit till omkring 2-2,5 procent för hela samhällsekonomins del efter år 1995 medan tillväxttakten under den föregående perioden, 1975-1995, var omkring 3 procent per år. På motsvarande sätt visar den långsiktiga trendtillväxten för totalproduktiviteten att totalproduktiviteten varierade mellan omkring 1,5-2,5 procent före år 1993.

Från år 1993 till år 2000 var den årliga tillväxttakten för totalproduktiviteten i genomsnitt ungefär 2-3 procent. Efter år 2000 var trendtillväxten för totalproduktiviteten som lägst år 2003, dvs. 1,2 procent. Efter det har den åter gått upp till ungefär 2 procent. Före år 1993 var trendförändringen för kapitalintensiteten omkring 1-1,5 procent. Efter det avtog tillväxttakten tydligt åren 1993-2000. Efter år 2000 har den årliga tillväxttakten för kapitalintensiteten varit omkring 0,7 procent.

Figur 1. Produktivitetsutvecklingen i hela samhällsekonomin 1970-2007, %

Den viktigaste enskilda faktorn i hela tillväxten av förädlingsvärdet inom samhällsekonomin har varit ökningen av totalproduktiviteten. Totalproduktivitetens bidrag till ökningen av förädlingsvärdet år 2007 var enligt de preliminära uppgifterna om nationalräkenskaperna 2,2 procentenheter, medan den var 2,8 procentenheter år 2006 och 0,9 procentenheter år 2005. Kapitalinsatsens bidrag har varit jämn. År 2007 uppgick den till 1,3 procentenheter, år 2006 till 1,1 procentenheter och år 2005 till 1,0 procentenheter. Arbetsinsatsens bidrag till ökningen av förädlingsvärdet var för sin del 1,2 procentenheter år 2007, medan den var 1,0 procentenheter år 2006 och 0,7 procentenheter år 2005.

Figur 2. Bidragen till förädlingsvärdet, %-enhet

 

Inverkan av förändringen i strukturen för arbetsinsatsen samt av ICT-kapitalet på den ekonomiska tillväxten har uppskattas för hela samhällsekonomin. Det bidrag till ökningen av förädlingsvärdet som förändringen av arbetsinsatsens struktur stått för har i genomsnitt varit 0,2 procent per år under åren 1995-2004. ICT-kapitalets bidrag till ökningen av förädlingsvärdet gick kraftigt upp under IT-boomen 1995-2000 och var omkring 0,7 procent per år. Under 2000-talet har ICT-kapitalets bidrag i genomsnitt varit 0,5 procent per år.

Tabell 1. Bruttoförädlingsvärdets genomsnittliga tillväxt och dess delfaktorer, 1970-2007

  1970-1989 1989-1995 1995-2000 2000-2007
Bruttonationalprodukt 3,44 0,54 4,61 3,25
Arbetade timmar -0,04 -2,88 1,92 0,90
Arbetsproduktivitet 3,48 3,42 2,69 2,35
Förändring av kapitalinsats 1,16 0,68 0,98 1,07
icke ICT-kapital 0,97 0,30 0,28 0,6
ICT-kapital 0,19 0,37 0,70 0,47
      - Datorer 0,04 0,11 0,13 -0,04
      - Kommunikationsmedel 0,02 0,04 0,19 0,19
      - Programvaror 0,07 0,07 0,21 0,29
      - Övrigt ICT-kapital 0,06 0,15 0,17 0,03
Förändring av arbetsinsats -0,04 -2,15 1,27 0,58
Totalproduktivitet, 1) 2,32 2,01 2,36 1,6
  därav förändringen av strukturen för arbetsinsatsen - - 0,19 0,252)
1) I totalproduktiviteten har inte förändringen av strukturen för arbetsinsatsen beaktats
2) Åren 2000-2004

Utöver produktivitetssiffrorna omfattar publikationen metodbeskrivningen för KLEMS-produktivitetsberäkningen, uppgifter om ICT-kapitalets jämförbarhet, satelliträkenskaperna för forsknings- och utvecklingsverksamhet, revideringen av nationalräkenskaperna och uppgifter om tillväxten inom företagssektorn i de nordiska länderna och den offentliga verksamhetens produktivitet.

Källa: Produktivitetsöversikt 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Pasanen (09) 1734 2629, förnamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 17.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Lönsamhetsundersökningar [e-publikation].
ISSN=2343-4325. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttut/2007/ttut_2007_2008-10-17_tie_001_sv.html