Begrepp och definitioner

Forskning- och utvecklingsverksamhet

Med forskning och utveckling avses systematisk verksamhet för att öka kunskapsmängden och använda kunskapen för att finna nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten syftar till att frambringa något väsentligen nytt. FoU-verksamhet omfattar grundforskning och tillämpad forskning samt utvecklingsarbete.

Med grundforskning avses sådan verksamhet för frambringande av ny kunskap som inte i första hand är inriktad på praktiska tillämpningar. Till grundforskning hör t.ex. att analysera egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden i syfte att ställa upp och testa nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.

Inom tillämpad forskning är målet att ta fram ny kunskap som i första hand syftar till en bestämd praktisk tillämpning. Tillämpad forskning kan t.ex. gå ut på att söka efter tillämpningar av de resultat som man kommit fram till inom grundforskningen, eller att hitta på nya metoder för att lösa ett problem.

Produkt- och processutveckling (utvecklingsarbete) avser systematisk verksamhet för användning av kunskap som förvärvats genom forskning och/eller praktisk erfarenhet i syfte att frambringa nya eller väsentligt förbättrade ämnen, produkter, produktionsprocesser, metoder och system.

Forskningsanslag

Anslag och bevillningsfullmakter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten.

Forskningsårsverke

Ett forskningsårsverke omfattar ett års heltidsinsats i FoU-arbete beräknat enligt normal arbetstid (ca 35 timmar i veckan) inklusive 4-6 veckors semester.

Överskridningar av den normala arbetstiden för vilka betalats ersättning beaktas vid beräkningen av antalet forskningsårsverken.

Samhällspolitiskt mål

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering analyseras i statistiken med utgångspunkt i forskningens samhällspolitiska (socioekonomiska) mål. Fördelningen av statlig finansiering av forskning och utveckling på olika mål beror på den som utför klassificeringen, i det här fallet finansiären. I Finland använder man sig av den NABS-indelningen.

Mark, vatten och atmosfär

Miljöskydd

Rymden

Markanvändning, trafiksystem och annan infrastruktur

Energi

Främjande av industrin

Hälso- och sjukvård

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Utbildning

Kultur

Samhälleliga och sociala strukturer och processer

Universitet

Annan allmän vetenskaplig utveckling

Försvar

Statlig forskningsinstitut

De statliga forskningsinstituten som är underställda ministerierna hör till de viktigaste producenterna av information som behövs för det samhälleliga beslutsfattandet. Statens budgetekonomi omfattar för närvarande 12 forskningsinstitut inom sju förvaltningsområden.

Institut med förkortning (förvaltningsområde):

Utrikespolitiska institutet UPI (riksdagen)

Statens ekonomiska forskningscentral VATT (FM)

Naturresursinstitutet LUKE (JSM)

Livsmedelsverket (JSM)

Lantmäteriverket LMV (JSM)

Meteorologiska institutet (KM)

Geologiska forskningscentralen GFC (ANM)

Teknologiska forskningscentralen VTT Ab * (ANM)

Strålsäkerhetscentralen STUK (SHM)

Institutet för hälsa och välfärd THL (SHM)

Arbetshälsoinstitutet TTL (SHM)

Finlands miljöcentral SYKE (MM)

* icke-vinstsyftande bolag med statliga specialuppgifter

Den primära uppgiften för statens (sektor-)forskningsinstitut, som hör till de viktigaste aktörerna inom sektorforskningen, är att skaffa, producera och förmedla uppgifter som underlag för det politiska beslutsfattande och utvecklingen av samhället. Utöver forskningsuppgifter har instituten i skiftande utsträckning olika expert-, övervaknings-, utbildnings- och rådgivningsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter, avgiftsbelagd och annan serviceverksamhet o.d. Forskningsinstituten producerar tjänster horisontellt till olika förvaltningsområden samt till den övriga offentliga sektorn. De producerar tjänster också åt företag liksom åt aktörer inom den tredje sektorn.

Största delen av forskningsinstitutens forsknings- och utvecklingsverksamhet finansieras med budgetanslag. Verksamheten finansieras utöver med anslagsmedel allt mer med extern finansiering, som består av intäkterna från den avgiftsbelagda serviceverksamheten, samt med finansiering från annat håll än från institutets egen budget. Den externa finansieringen kommer från flera olika källor efter att i huvudsak konkurrensutsatts, både från den inhemska offentliga och privata sektorn och från internationella källor. Andelen extern finansiering grundar sig på institutens resultatmål och har sålunda uppskattats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/kas_sv.html