Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 18.12.2018

De senaste årens goda ekonomiska utveckling har ökat bostadshushållens inkomster främst i Lappland

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelningen var bostadshushållens medianinkomst i Finland i fjol reellt sett 2,5 procent högre än år 2014, då den fleråriga nedgången i Finlands ekonomi stannade av. Den gynnsammaste inkomstutvecklingen har Tunturi-Lappi och Norra Lapplands ekonomiska regioner haft. År 2017 var bostadshushållens realinkomster där omkring 5,5 procent högre än år 2014. I Nystadsregionens ekonomiska region i sydvästra Finland var motsvarande inkomstökning 4,7 procent.

Reella förändringar av bostadshushållens medianinkomster (%) efter ekonomisk region åren 2014–2017. De tio ekonomiska regioner som hade den högsta och lägsta ekonomiska tillväxten

Reella förändringar av bostadshushållens medianinkomster (%) efter ekonomisk region åren 2014–2017. De tio ekonomiska regioner som hade den högsta och lägsta ekonomiska tillväxten
Inkomstbegreppet bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst (inkl. försäljningsvinster), median.

Det verkar som om den goda ökningen av medianinkomsterna i bostadshushållen i Tunturi-Lappi och Norra Lappland kan förklaras av den snabba reella ökningen av löne-och företagarinkomster som bostadshushållen i dessa områden hade åren 2014–2017. Mätt med genomsnittliga inkomster var den reella ökningen drygt 6 procent. Den goda tillväxten i bostadshushållens medianinkomster i Nystadsregionen verkar framför allt bero på den snabba ökningen av bostadshushållens löneinkomster.

I områdena i Norra Lappland förklaras sannolikt den goda inkomstutvecklingen av löne- och företagarinkomster i stor utsträckning av turismen och dess tillväxt. Den goda tillväxten i löneinkomster i Nystadsregionen förklaras sannolikt av den framgångsrika industriella verksamheten under de senaste åren, t.ex. bil-, livsmedels- och varvsindustrin i området.

Svagast har bostadshushållens inkomstutveckling under de senaste åren varit både i Karleby och Vasa ekonomiska regioner i Österbotten och i Villmanstrands och Imatra ekonomiska regioner i Södra Karelen. I dessa områden stannade den reella tillväxten av bostadshushållens medianinkomster på mindre än en procent åren 2014–2017.

Tillväxten av genomsnittshushållens realinkomster ännu anspråkslös år 2017

De finländska hushållens inkomstutveckling har varit svag under 2010-talet. Under början av decenniet visade bostadshushållens disponibla penninginkomster rentav en reell minskning. År 2015 vände bostadshushållens inkomstutveckling för första gången på länge och blev klart positiv, men under de senaste åren har realinkomsternas tillväxttakt inte ökat nämnvärt.

Bostadshushållens realinkomster, mätt med medeltalet, ökade år 2017 med 1,8 procent jämfört med året innan. Däremot var bostadshushållens reella ökning år 2017 något under en procent enligt medianinkomsten, som bäst beskriver genomsnittshushållens inkomster.

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster 1995–2017

Årsförändringar i bostadshushållens realinkomster 1995–2017
Förändringarna åren 1995–2000, 2000–2005 och 2005–2010 beskriver den genomsnittliga årsförändringen för perioden. Inkomstbegrepp: ekvivalerad disponibel penninginkomst, (inkl. försäljningsvinster), medeltal per bostadshushåll (korrigerad 18.12.2018 kl 11:00). Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (170,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
inkomstskillnader 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2017/02/tjkt_2017_02_2018-12-18_tie_002_sv.html