Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 20.12.2017

Inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016

Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning var inkomstskillnaderna nästan oförändrade år 2016 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mer hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån hos decilen med de lägsta inkomsterna steg reellt med 0,7 procent och hos decilen med de högsta inkomsterna med 0,3 procent från år 2015 till år 2016. I de övriga decilerna ökade inkomstnivån jämnt med omkring en procent.

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2015 till år 2016

Förändring (%) av genomsnittliga realinkomster efter inkomstdecil från år 2015 till år 2016
Inkomstdecil: befolkningen har rangordnats efter inkomst och delats in i tio lika stora delar. Varje del omfattar ca en halv miljon personer. Inkomstdecil I är decilen (tiondelen) med den lägsta inkomsten och inkomstdecil X är decilen med den högsta inkomsten. Inkomstbegrepp är bostadshushållets ekvivalerade disponibla penninginkomst, medeltal per person. Ekvivalerad inkomst = bostadshushållets inkomst dividerad med dess konsumtionsenhet.

Under den 50-årsperiod som inkomstfördelningsstatistiken täcker är inkomstskillnaderna för närvarande på samma nivå som under millennieskiftet samt under början av 1970-talet. Som minst var de relativa inkomstskillnaderna i mitten av 1980-talet. År 2016 fick Gini-koefficienten värdet 27,2, vilket var 0,1 procentenheter mindre än året innan. Jämfört med år 1995 har Gini-koefficienten ökat med omkring 5 procentenheter, vilket till stor del beror på att inkomstskillnaderna ökade snabbt i slutet av 1990-talet. Gini-koefficienten antar värdet 0 om alla har lika stora inkomster och 100 om en inkomsttagare får alla inkomster. Ju högre Gini-koefficienten är, desto större är inkomstskillnaderna.

Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2016, Gini-index (%)

 Utveckling av inkomstskillnaderna 1966–2016, Gini-index (%)
Inkomstbegreppet den ekvivalerade disponibla penninginkomsten (inkl. försäljningsvinster). Källor: 1995–2016 totalstatistik över inkomstfördelning; 1986–1995: inkomstfördelningsstatistik (urval); 1966,1971,1976,1981 konsumtionsundersökning. Mellanår som saknas (1967–1985) är lineärt interpolerade.

Källa: Totalstatistik över inkomstfördelning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (162,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Inkomstskillnader 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/2016/01/tjkt_2016_01_2017-12-20_tie_001_sv.html