Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

2. Palkkatulot ja myyntivoitot kasvattivat tuloja

Omaisuustulot kasvoivat 10 prosenttia

Talouksien työstä ja omaisuudesta kertyviä tuloja kuvaavat tuotannontekijätulot kasvoivat reaalisesti 3,3 prosenttia vuodesta 2005 vuoteen 2006 (taulukko 3). Palkkatulot kasvoivat keskimäärin 2,8 prosenttia, yrittäjätulot pysyivät reaalisesti edellisvuoden tasolla ja omaisuustulot kasvoivat 10,3 prosenttia. Tuotannontekijätulot jakautuivat talouksien välillä hieman epätasaisemmin kuin vuotta aiemmin. Tuotannontekijätulojen Gini-kerroin oli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi vuonna 2006 kuin vuonna 2005.

Taulukko 3. Tuotannontekijätulot tulolähteen mukaan 1995 ja 2004–2006

Tulolaji Euroa/talous Muutos Muutos
1995 2004 2005 2006 1995–2006 2005–2006
1. Palkkatulot (sis. luontoisedut) 11 478 15 240 15 704 16 138 40,6 2,8
1.1.1. Työsuhdeoptiot 0 64 70 115   64,3
2. Yrittäjätulot 1 332 1310 1334 1 335 0,2 0,1
2.1. Maatalouden yrittäjätulot 305 226 215 226 –25,9 5,1
2.2. Metsätalouden yrittäjätulot 258 225 244 185 –28,3 –24,2
2.3. Muut yrittäjätulot 768 860 875 923 20,2 5,5
3. Omaisuustulot 654 1 953 1 942 2 142 227,5 10,3
3.1. Osinkotulot 184 990 797 726 294,6 –8,9
3.2. Myyntivoitot 221 513 669 884 300,0 32,1
3.3. Muut omaisuustulot 250 450 477 532 112,8 11,5
4. Tuotannontekijätulot 13 464 18 503 18 980 19 614 45,7 3,3
          %-yksikköä %-yksikköä
Gini-kerroin, %, tuotannontekijätulot 48,9 49,8 49,7 50,0 1,1 0,3

Taulukossa 3 ja jäljempänä taulukossa 4 tulojen keskiarvot on laskettu talouksien ekvivalenteista tuloista. Gini-kertoimet on laskettu henkilöiden ekvivalenteista tuloista.

Omaisuustulojen noin kymmenen prosentin kasvu aiheutui myyntivoittojen lisääntymisestä. Myyntivoitot kasvoivat 32 prosenttia. Myyntivoitoista noin 70 prosenttia oli arvopapereiden myynneistä saatuja voittoja. Osinkotulot sen sijaan vähenivät noin 9 prosenttia. Osinkotulojen lasku aiheutui lähinnä listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkotulojen vähenemisestä. Sekä myyntivoitot että osinkotulot kohdentuvat suurelta osin suurituloisimpaan kymmenesosaan. Myös muut omaisuustulot (mm. vuokratulot) lisääntyivät noin 10 prosenttia. Tulonjaon kokonaistilaston omaisuustuloista puuttuvat korkotulot, koska niistä ei saada tietoa rekisteriaineistoista.

Palkkatuloihin sisältyvät työsuhdeoptiot kasvoivat ennen verojen vähentämistä noin 64 prosenttia. Tämä kasvu kohdistui lähes täysin suurituloisimpaan kymmenesosaan ja sen sisällä suurituloisimpaan prosenttiin. Työsuhdeoptioita verotetaan progressiivisesti ansiotuloverotuksen mukaan, joka vähentää optiotulojen vaikutusta käytettävissä oleviin rahatuloihin. Optiotulojen kokonaismäärä oli vuonna 2006 bruttona noin puoli miljardia euroa. Suurimmillaan optiotulojen nimellinen arvo oli vuonna 2000 noin miljardi euroa.

Yrittäjätuloista metsätalouden yrittäjätulot vähenivät liki neljänneksellä. Maatalouden yrittäjätulot sen sijaan kasvoivat noin viisi prosenttia. Noin 70 prosenttia yrittäjätuloista on muita yrittäjätuloja ja yhtymätuloja, jotka lisääntyivät myös noin viisi prosenttia.

Bruttotulot jakautuivat edellisvuotta epätasaisemmin

Kun tuotannontekijätuloihin lisätään saadut tulonsiirrot, saadaan bruttotulot. Bruttotulot kasvoivat tuotannontekijätuloja vähemmän eli 2,5 prosenttia, koska saadut tulonsiirrot lisääntyivät keskimäärin vain 0,4 prosenttia edellisvuodesta. Bruttotulojen Gini-kerroin oli 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi, joten bruttotulojen jakauma muuttui epätasaisemmaksi.

Taulukko 4. Saadut tulonsiirrot ja bruttotulot 1995 ja 2004–2006

  Euroa / talous Muutos Muutos
1995 2004 2005 2006 1995–2006 2005–2006
5. Saadut tulonsiirrot 7 243 7 333 7 395 7 424 2,5 0,4
5.1. Sairausajan toimeentuloturva 98 122 127 131 33,7 3,1
5.2. Toimintarajoitteisuuteen liittyvä tuki 1 174 1 020 1 012 1004 –14,5 0,8
5.3. Vanhuuden turva 2 982 3 622 3 742 3 847 29,0 2,8
5.4. Lesken ja muiden omaisten tuki 477 505 499 501 5,0 0,4
5.5. Lapsiperheiden etuudet 618 469 471 462 –25,2 –1,9
5.6. Työttömyysturva 1 336 1 021 980 914 –31,6 –6,7
5.7. Asumisen tuet 259 301 304 309 19,3 1,6
5.8. Opintoetuudet 131 126 122 117 –10,7 –4,1
5.9. Muu toimeentuloturva 168 148 140 139 –17,3 –0,7
6. Bruttotulot yhteensä (1+2+3+4+5) 20 707 25 836 26 376 27 038 30,6 2,5
7. Maksetut tulonsiirrot 5 705 6 311 6 573 6 708 17,6 2,1
8. Käytettävissä olevat rahatulot 15 208 19 526 19 803 20 331 35,3 2,7
          %-yksikköä %-yksikköä
Gini-kerroin, bruttotulot 27,6 32,2 32,4 33,0 5,4 0,6
t Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulo 22,3 28,3 28,2 28,7 6,4 0,5

Noin puolet saaduista tulonsiirroista koostuu vanhuuseläkkeistä. Ne kasvoivat reaalisesti 2,8 prosenttia työeläkkeiden kasvun vuoksi. Työttömyysturvaan perustuvat tulonsiirrot vähenivät 6,7 prosenttia. Muutokset tulonsiirroissa ovat seurausta etuusperusteiden muutoksista ja väestörakenteen muutoksista.

Välittömiä veroja ja veronluonteisia maksuja taloudet maksoivat 2,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maksettujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista oli 24,8 prosenttia, joka oli prosenttiyksikön kymmenyksen edellisvuotta alhaisempi. Pienituloisimmassa kymmenesosassa maksettujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista oli 8,7 prosenttia ja suurituloisimmassa kymmenesosassa 31,6 prosenttia. Osuus aleni suurituloisinta ja kahta pienituloisinta tulokymmenystä lukuun ottamatta muissa tulokymmenyksissä.

Varallisuusvero poistui vuoden 2006 verotuksessa. Edellisten vuosien tietojen perusteella voidaan arvioida, että varallisuusveron poistumisen välitön vaikutus tuloeroihin oli vähäinen. Vuonna 2005 varallisuusveron vaikutus käytettävissä olevien rahatulojen Gini-kertoimeen oli suuruusluokaltaan vähemmän kuin 0,1 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 21.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2006, 2. Palkkatulot ja myyntivoitot kasvattivat tuloja . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2006/tjkt_2006_2007-12-21_kat_002_fi.html