Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.3.2012

Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan

Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare att få arbete år 2010 än året innan. Bland de nyutexaminerade med yrkesexamen på andra stadiet förbättrades sysselsättningen, med 2 procentenheter. Av dem hade 69 procent ett arbete. Av dem med yrkeshögskoleexamen fick 86 procent arbete och av dem som avlagt högre högskoleexamen, bl.a. magistrar och diplomingenjörer, 88 procent. Av nyutexaminerade doktorer var andelen 89 procent. Jämfört med året innan var en procentenhet fler av dem sysselsatta. Sysselsättningen av nyutexaminerade har förbättrats eller varit oförändrad under drygt tio år med undantag för år 2009 då sysselsättningen försämrades.

Sysselsättningen bland de utexaminerade ett år efter examen 1998–2010, %

Sysselsättningen bland de utexaminerade ett år efter examen 1998–2010, %

Sysselsättningen bland nyutexaminerade mäts ett år efter utexamineringen. Sysselsättningen bland alla nyutexaminerade var på samma nivå som föregående år, 68 procent. Bara de som avlagt lägre högskoleexamen hade svårare att få arbete än året innan. Av dem var 68 procent sysselsatta. Av alla nyutexaminerade studerade 17 procent vid sidan av arbetet och 15 procent studerade på heltid. Av studenterna studerade 39 procent och av nyutexaminerade med lägre högskoleexamen 31 procent på heltid.

Andelen arbetslösa var 8 procent, vilket var en minskning med en procentenhet. Flest arbetslösa fanns det bland dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet, dvs. 13 procent. Bland nyutexaminerade med yrkeshögskoleutbildning var 6 procent arbetslösa och bland nyutexaminerade med högre högskoleexamen 5 procent.

Bland män förbättrades placeringen i arbetslivet, medan den var oförändrad bland kvinnor. Kvinnorna hade dock lättare att få arbete än männen. Andelen sysselsatta kvinnor var över 10 procentenheter större än motsvarande andel för män. Av alla nyutexaminerade hade 61 procent av männen och 73 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet hade 63 procent av männen och 75 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av nyutexaminerade med yrkeshögskoleexamen hade 84 procent av männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta. Av dem som avlagt högre högskoleexamen hade 89 procent av männen och 87 procent av kvinnorna blivit sysselsatta.

Det fanns variationer i hur de nyutexaminerade placerade sig efter utbildningsområde. Svårast att få arbete hade nyutexaminerade inom kulturbranschen, där andelen sysselsatta var 64 procent. Bäst efter utbildningsområde placerade sig de som avlagt examen inom skyddsbranschen och social-, hälso- och idrottsområdet. Andelen sysselsatta var över 88 procent. Inom alla utbildningsområden placerade sig nyutexaminerade med högskoleexamen bättre än nyutexaminerade inom utbildning på andra stadiet. Flest arbetslösa fanns det inom utbildning på andra stadiet inom kulturbranschen, 18 procent.

Sett efter landskap varierade sysselsättningen från 79 procent på Åland till 59 procent i Norra Karelen. Sysselsättningen var bättre än genomsnittet för hela landet på Åland samt i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Österbotten och Mellersta Österbotten.


Källa: Utbildning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen 09 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 6.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/2010/sijk_2010_2012-03-06_tie_001_sv.html