Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2014

Hushållens sparkvot ökade under andra kvartalet 2014

Hushållens sparkvot blev åter positiv efter att ha varit negativ under första kvartalet 2014. Sparkvoten förbättrades i och med att löntagar- och kapitalinkomsterna ökade medan konsumtionen minskade något. Företagens vinstkvot ökade med 0,4 procentenheter jämför med föregående kvartal. Hushållens och företagens investeringskvoter minskade något från föregående kvartal. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, låg reellt på nästan samma nivå som under motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under andra kvartalet 2014 ökade företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, med 0,4 procentenheter till 20,7 procent jämfört med föregående kvartal. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk med 0,4 procentenheter till 24,6 procent. Nyckeltalen har räknats utgående från säsongrensade tidsserier.

Hushållens sparkvot var 2,3 procent under andra kvartalet 2014. Föregående kvartal var motsvarande siffra -0,3 procent. Sparkvoten förbättrades i och med att löntagar- och kapitalinkomsterna ökade medan konsumtionen minskade något. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var 10,9 procent av den disponibla inkomsten under andra kvartalet, dvs. något mindre än föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst ökade med 0,1 procent från motsvarande kvartal året innan efter rensning för prisförändringar. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för bedömning av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållens disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Sektorkontona beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror, dvs. kapitalförslitningen har beaktats. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (320,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 2:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/02/sekn_2014_02_2014-09-25_tie_001_sv.html