Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.7.2014

Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014

Företagens vinstkvot minskade under första kvartalet 2014 i och med att företagssektorns förädlingsvärde sjönk. Hushållens sparkvot minskade eftersom den disponibla inkomsten i hushållen inte ökade lika mycket som konsumtionsutgifterna. Hushållens och företagens investeringskvoter minskade något från föregående kvartal. Den justerade disponibla inkomsten, som beskriver hushållens ekonomiska välfärd, minskade reellt jämfört med motsvarande kvartal året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsvisa sektorräkenskaper.

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Centrala indikatorer för hushåll och företag, säsongrensad

Under första kvartalet 2014 minskade företagens vinstkvot, dvs. vinsternas andel av förädlingsvärdet, med mer än tre procentenheter till 19,4 procent jämfört med föregående kvartal. Vinstkvoten minskade eftersom företagssektorns förädlingsvärde sjönk och löneutgifterna ökade. Företagens investeringskvot, dvs. investeringarnas andel av förädlingsvärdet, sjönk med en halv procentenhet till 25,0 procent. Nyckeltalen har räknats utgående från säsongrensade serier.

Hushållens sparkvot var -0,8 procent under första kvartalet 2014. Föregående kvartal var motsvarande siffra 0,4 procent. Bakom den minskade sparkvoten ligger den ökade konsumtionen, för sektorns disponibla inkomst var nästan på samma nivå som under föregående kvartal. Sparkvoten är sparandets andel av den disponibla inkomsten. Ett negativt tal innebär att hushållssektorns konsumtion överstiger den disponibla inkomsten. Hushållens investeringskvot var 11,1 procent av den disponibla inkomsten under första kvartalet, dvs. något mindre än föregående kvartal. Största delen av hushållens investeringar består av bostadsinvesteringar.

Hushållens justerade disponibla inkomst minskade med 1,7 procent från motsvarande kvartal året innan efter rensning för prisförändringar. Den justerade inkomsten är en mätare som OECD rekommenderar för bedömning av hushållens ekonomiska välfärd. Den justerade disponibla inkomsten fås genom att till hushållens disponibla inkomst lägga till individuella tjänster som den offentliga sektorn producerar, t.ex. utbildningstjänster, hälsovårdstjänster och sociala tjänster.

Denna statistik är fr.o.m. detta offentliggörande framställd enligt det nya systemet ENS 2010, vilket medför många förändringar i siffrorna jämfört med tidigare offentliggöranden. Allmän information om revideringen finns på http://www.stat.fi/til/ekt2010_sv.html .

Sektorkontona beräknas bara till löpande priser. För hushållens justerade disponibla inkomst har man dock i en separat tabellbilaga beräknat en volymindikator som beskriver utvecklingen efter rensning för prisförändringar. Vinst-, spar- och investeringskvoterna har beräknats på basis av nettosiffror, dvs. kapitalförslitningen har beaktats. I hushållssektorn ingår inte hushållens icke-vinstsyftande organisationer.


Källa: Sektorräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sektorräkenskaper kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2243-4984. 1:a kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/01/sekn_2014_01_2014-07-11_tie_001_sv.html