Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.10.2014

Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi sähkön ja lämmön tuotannossa vuonna 2013

Sähköä tuotettiin Suomessa 68,3 TWh vuonna 2013. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Kaukolämmön tuotanto laski seitsemän prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto prosentin. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi. Fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi, kun kivihiiltä käytettiin 38 prosenttia edellisvuotta enemmän. Maakaasun ja öljyn käytöt sen sijaan vähenivät. Turpeen käyttö väheni 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2012–2013

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2012–2013

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2013 oli 68,3 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentilla kokonaismäärän ollessa 84,0 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 81 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 19 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista ja Venäjältä. Sähkön nettotuonti laski edellisvuodesta 10 prosenttia. Sähkön tuonti pohjoismaisilta markkinoilta väheni, kun pohjoismaiden vesitilanne oli edellisvuotta huonompi.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 36 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Yli puolet tästä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Sähkön tuotannosta katettiin ydinvoimalla 33 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla 26 prosenttia ja turpeella neljä prosenttia. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkömäärä väheni 11 prosenttia, kun vesivoimalla tuotettu sähkömäärä väheni 24 prosenttia edellisvuoden huipputasosta. Puulla tuotettu sähkömäärä kasvoi 7 prosenttia. Turpeella tuotettu sähkömäärä väheni 14 prosenttia edellisvuodesta. Fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkömäärä kasvoi 24 prosenttia edellisestä vuodesta, kun kivihiilellä tuotettu sähkömäärä kasvoi 50 prosenttia. Lauhdesähkön tuotannon lisäys nosti kivihiilen käyttöä.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2013

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ
1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 12,7 - - -
- Tuulivoima 0,8 - - -
- Ydinvoima 22,7 - - -
- Lauhdevoima 2) 8,9 - - 87,8
- Yhteensä 45,0 - - 87,8
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 23,3 26,1 43,7 411,3
Lämmön erillistuotanto - 8,4 8,5 71,6
Tuotanto yhteensä 68,3 34,5 52,2 570,7
Sähkön nettotuonti 15,7 - - -
Yhteensä 84,0 34,5 52,2 570,7
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2013 oli 34,5 TWh. Tuotanto väheni edellisvuodesta seitsemän prosenttia. Rakennusten lämmitysenergian tarve väheni edellisvuotta lämpimämmän sään johdosta. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämmitystarveluvut laskivat kaikilla vertailupaikkakunnilla vähintään viisi prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaukolämmöstä noin puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, joiden käyttö kuitenkin laski 11 prosenttia edellisestä vuodesta. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa kasvoi edellistä vuodesta kuusi prosenttia. Eniten kaukolämpöä tuotettiin puupolttoaineilla, kivihiilellä ja maakaasulla.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2013 oli 52,2 TWh. Tuotanto laski prosentin edellisvuodesta. Teollisuuden suhdanteet heikkenivät, joten myös teollisuuslämmön käyttö pysyi edellisvuosien tapaan matalalla tasolla.

Teollisuuslämmöstä yli 70 prosenttia tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Yksittäisistä polttoaineista eniten käytettiin metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita. Teollisuuslämmön suurimpia käyttäjiä on metsäteollisuus, joka käyttää tuotannossa omia polttoaineita. Kemian- ja metalliteollisuudessa osa lämpöjen käytöstä katsotaan usein ns. suoraksi polttoainekäytöksi, eivätkä siten näy lämmön tuotantotilastossa.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkokytkentäisen sähköntuotannon lähes kokonaisuudessaan. Aurinkosähköä ei vielä ole lisätty tilastoon. Tilasto ei kata pieniä kaukolämpölaitoksia eikä pienien teollisuusyritysten lämmöntuotantoa.

Linkit:

Tilastokeskuksen lämmön tuotantotilaston tiedonkeruu

Energiateollisuus ry:n sähkötilastot


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 029 551 3549, Sami Hautakangas 029 551 3791, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (294,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2013/salatuo_2013_2014-10-16_tie_001_fi.html