Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 5.11.2013

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähkön ja lämmön tuotannossa kasvoi vuonna 2012

Sähköä tuotettiin Suomessa 67,7 TWh vuonna 2012. Tuotanto väheni edellisestä vuodesta neljä prosenttia. Kaukolämmön tuotanto kasvoi kahdeksan prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Sähkön ja lämmön tuotannosta 46 prosenttia katettiin uusiutuvilla energialähteillä. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetut sähkö- ja lämpömäärät kasvoivat edellisestä vuodesta. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöt vähenivät edellisvuoden tapaan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön ja lämmön tuotanto energialähteittäin 2012

Sähkön ja lämmön tuotanto energialähteittäin 2012

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2012 oli 67,7 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni edellistä vuodesta neljä prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan kasvoi prosentilla, kokonaismäärän ollessa 85,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti nousi edellisvuodesta 26 prosenttia Pohjoismaiden hyvän vesitilanteen myötä. Sähkön kulutus nousi, vaikka teollisuuden sähkön kulutus laski, sillä alku- ja loppuvuosi olivat hieman tavanomaista kylmempiä ja sähkön käyttö rakennusten lämmitykseen edellistä vuodesta lisääntyi.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin 41 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Yli puolet tästä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Sähkön tuotannosta katettiin ydinvoimalla 33 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla 21 prosenttia ja turpeella viisi prosenttia. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetut sähkömäärät vähenivät lähes kolmanneksella edellisestä vuodesta.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2012

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ
1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 16,7
- Tuulivoima 0,5
- Ydinvoima 22,1
- Lauhdevoima 2) 5,2 54,5
- Yhteensä 44,4 54,5
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 23,3 26,5 44,9 417,2
Lämmön erillistuotanto 10,3 7,7 75,6
Tuotanto yhteensä 67,7 36,7 52,6 547,3
Sähkön nettotuonti 17,4
Yhteensä 85,1 36,7 52,6 547,3
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto vuonna 2012 oli 36,7 TWh. Tuotanto kasvoi edellisvuodesta kahdeksan prosenttia. Kaukolämmön kulutus edelliseen vuoteen verrattuna nousi, koska syksy 2012 oli edellistä viileämpi. Ilmatieteen laitoksen mukaan poikkeuksellisen leudon syksyn 2011 jälkeen syksy 2012 oli tavanomainen.

Kaukolämmöstä yli puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö kaukolämmön tuotannossa nousi kuitenkin edellistä vuodesta 22 prosenttia, mikä aiheutui puunkäytön kasvusta. Suurimat kaukolämmön tuotannossa käytetyt polttoaineet olivat maakaasu, kivihiili ja puupolttoaineet.

Teollisuuslämmön tuotanto vuonna 2012 oli 52,6 TWh. Tuotanto laski hieman edellisvuodesta. Teollisuuslämmön käyttö pysyi edellisvuosien tapaan matalalla tasolla.

Teollisuuden käyttämä lämpö tuotettiin yli 60 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla. Yksittäisistä polttoaineista eniten käytettiin metsäteollisuuden jäteliemiä ja muita puupolttoaineita.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkokytkentäisen sähköntuotannon lähes kokonaisuudessaan. Aurinkosähköä ei vielä ole lisätty tilastoon. Tilasto ei kata pieniä kaukolämpölaitoksia eikä pienien teollisuusyritysten lämmöntuotantoa.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilaston tiedonkeruu

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (344,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2012/salatuo_2012_2013-11-05_tie_001_fi.html