Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.10.2012

Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011


Komplettering 18.10.2012 . Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011.

Den inhemska elproduktionen uppgick till 70,4 TWh år 2011. Produktionen minskade med nio procent från året innan. Fjärrvärmeproduktionen minskade med 13 procent och produktionen av industrivärme med fyra procent år 2011. Förbrukningen av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 21 procent och förbrukningen av torv med 12 procent. Förbrukningen av förnybara bränslen ökade däremot med tre procent och var större än förbrukningen av fossila bränslen. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktion 2010–2011

Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktion 2010–2011

År 2011 uppgick elproduktionen i Finland till 70,4 terawattimmar (TWh), dvs. miljarder kilowattimmar (kWh). Produktionen minskade med nio procent från året innan. Den totala elförbrukningen minskade med fyra procent och uppgick till 84,2 TWh. Av den totala elförbrukningen täcktes 84 procent med inhemsk produktion och 16 procent med nettoimport av el från Ryssland, de nordiska länderna och Estland. Nettoimporten av el gick upp med 32 procent till följd av den förbättrade vattensituationen i de nordiska länderna. Under början av året var efterfrågan på el hög på grund av den kalla vintern och den goda drifttiden inom industrin. Under hösten var däremot elbehovet mindre än under början av året på grund av det exceptionellt varma vädret och den avmattande ökningen inom industrin till följd av eurokrisen.

Med förnybara energikällor producerades 33 procent av den el som producerades i Finland. Omkring hälften av detta producerades med vattenkraft och nästan hela den resterande delen med trä. Av elproduktionen täcktes 32 procent med kärnkraft, 27 procent med fossila bränslen och sju procent med torv. Mängden el som producerades med fossila bränslen och torv minskade från året innan. Mest minskade elproduktionen med stenkol.

El- och värmeproduktion samt bränslen efter produktionsform 2011

  El, TWh Fjärrvärme, TWh Industrivärme, TWh Bränsleförbrukning, PJ 1)
Separat elproduktion        
- Vattenkraft 12,3
- Vindkraft 0,5
- Kärnkraft 22,3
- Kondenskraft 2) 9,8 100,4
- Totalt 44,8 100,3
Samproduktion av el och värme 25,5 26,0 44,8 426,0
Separat värmeproduktion 8,0 7,8 68,4
Totalt produktion 70,4 34,0 52,6 594,8
Nettoimporten av el 13,9
Totalt 84,2 34,0 52,6 594,8
1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh). Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).
2) Kondenskraft omfattar kondenskraftverk, andelen kondenskraft i kombianläggningar för el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat produktion av el.

Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 34,0 TWh år 2011. Produktionen minskade med 13 procent från året innan. Förbrukningen av fjärrvärme minskade jämfört med året innan, då hösten enligt Meteorologiska institutet var exceptionellt varm. Över hälften av fjärrvärmen producerades med fossila bränslen, även om mängden fossil fjärrvärme minskade från året innan med nästan 20 procent. Naturgas var det största enskilda bränslet som användes inom fjärrvärmeproduktionen.

Produktionen av industrivärme uppgick till 56,2 TWh år 2011. Produktionen minskade med fyra procent från året innan. Användningen av industrivärme låg liksom under tidigare år på en lägre nivå än normalt. Den värme som industrin använder producerades till mer än 60 procent med förnybara bränslen. Skogsindustrins avlutar användes mest av de enskilda bränslena.

Statistiken över el- och värmeproduktionen omfattar nästan hela den elproduktion som anslutits till elnätet. Solel har ännu inte tagits med i statistiken. Statistiken omfattar inte små fjärrvärmeverk eller värmeproduktion i små industriföretag.

Länkar:

Statistikcentralens enkät om el- och värmeproduktion

Elstatistiken av Finsk Energiindustri


Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen och Elstatistiken, Finsk Enrergiindusti rf

Förfrågningar: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (409,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 18.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tie_001_sv.html