Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.10.2012

Sähkön ja lämmön tuotanto laski vuonna 2011


Korjattu 18.10.2012 . Korjatut luvut on merkitty punaisella.

Sähkön kotimainen tuotanto oli vuonna 2011 70,4 TWh. Tuotanto väheni edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Kaukolämmön tuotanto väheni 13 prosenttia ja teollisuuslämmön tuotanto neljä prosenttia vuonna 2011. Fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa pieneni 21 prosenttia ja turpeen käyttö 12 prosenttia. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö puolestaan kasvoi kolme prosenttia ja kohosi fossiilisten polttoaineiden käyttöä suuremmaksi.Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2010–2011

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2010–2011

Sähkön tuotanto Suomessa oli vuonna 2011 70,4 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Sähkön kokonaiskulutus oli 84,2 TWh, joka väheni neljä prosenttia. Sähkön kokonaiskulutuksesta 84 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 16 prosenttia sähkön nettotuonnilla Venäjältä, Pohjoismaista ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi 32 prosenttia johtuen Pohjoismaiden paremmasta vesitilanteesta. Alkuvuonna 2011 kylmä talvi ja teollisuuden hyvät käyntiasteet pitivät sähkönkysynnän korkealla. Syksyllä puolestaan sähköntarve oli alkuvuotta vähäisempää Ilmatieteen laitoksen mukaan poikkeuksellisen lämpimän sään ja teollisuuden hidastuvan kasvun vuoksi.

Suomessa tuotetusta sähköstä tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä 33 prosenttia. Noin puolet tästä tuotettiin vesivoimalla ja lähes koko loppuosa puulla. Sähkön tuotannosta katettiin ydinvoimalla 32 prosenttia, fossiilisilla polttoaineilla 27 prosenttia ja turpeella seitsemän prosenttia. Fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella tuotetut sähkömäärät vähenivät edellisestä vuodesta 2010. Eniten väheni kivihiilellä tuotettu sähkö.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain 2011

  Sähkö,
TWh
Kauko-
lämpö,
TWh
Teollisuus-
lämpö,
TWh
Käytetyt
polttoaineet,
PJ
1)
Sähkön erillistuotanto        
- Vesivoima 12,3
- Tuulivoima 0,5
- Ydinvoima 22,3
- Lauhdevoima 2) 9,8 100,4
- Yhteensä 44,8 100,4
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 25,5 26,0 44,8 426,0
Lämmön erillistuotanto 8,0 7,8 68,4
Tuotanto yhteensä 70,4 34,0 52,6 594,8
Sähkön nettotuonti 13,9
Yhteensä 84,2 34,0 52,6 594,8
1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Kaukolämmön tuotanto oli 34,0 TWh vuonna 2011. Tuotanto pieneni 13 prosenttia edellisestä vuodesta. Kaukolämmön kulutus pieneni, koska syksy oli oli poikkeuksellisen lämmin. Kaukolämmöstä tuotettiin yli puolet fossiilisilla polttoaineilla, vaikka fossiilisilla tuotetun kaukolämmön määrä väheni edellisvuodesta lähes 20 prosenttia. Suurin yksittäinen kaukolämmön tuotannossa käytetty polttoaine oli maakaasu.

Teollisuuslämmön tuotanto oli 56,2 TWh. Tuotanto laski edellisvuodesta neljä prosenttia. Teollisuuslämmön käyttö pysyi edellisvuosien tapaan tavanomaista matalammalla tasolla. Teollisuuden käyttämä lämpö tuotettiin yli 60 prosenttisesti uusiutuvilla polttoaineilla. Yksittäisistä polttoaineista eniten käytettiin metsäteollisuuden jäteliemiä.

Sähkön ja lämmön tuotantotilasto kattaa verkkokytkentäisen sähköntuotannon lähes kokonaisuudessaan. Aurinkosähköä ei vielä ole lisätty tilastoon. Tilasto ei kata pieniä kaukolämpölaitoksia eikä pienten teollisuusyritysten lämmöntuotantoa.

Linkit:

Tilastokeskuksen sähkön ja lämmöntuotantotilaston tiedonkeruu

Energiateollisuus ry:n sähkötilasto


Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (411,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2011/salatuo_2011_2012-10-16_tie_001_fi.html