Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2008

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä kasvoi 25 prosenttia vuonna 2007

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö kasvoi 25 prosenttia vuonna 2007, kun viime vuosina laskenut vesivoiman tuotanto kääntyi nousuun. Puupolttoaineilla tuotettu sähkö väheni 16 prosenttia ja metsäteollisuuden jäteliemillä tuotettu sähkö 3 prosenttia. Tuulivoimalla ja muilla uusiutuvilla energialähteillä tuotettiin sähköä noin 20 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastosta.

2000-luvulla uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä yli puolet on tuotettu vesivoimalla, vuonna 2007 vesivoiman osuus oli 59 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemillä tuotetun sähkön osuus oli 24 prosenttia ja muilla puupolttoaineilla sähköä tuotettiin uusiutuvasta sähköstä 14 prosenttia. Tuulivoimalla ja muilla uusiutuvilla polttoaineilla sähköä tuotettiin uusiutuvasta sähköstä 2 prosenttia.

Sähkön tuotanto uusiutuvilla energialähteillä 2000-2007

Vuonna 2007 Suomessa tuotettiin sähköä 77,8 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Määrä oli prosentin pienempi kuin vuotta aiemmin. Kaukolämmön tuotanto ja teollisuuden käyttöön tuotettu lämpö pysyivät edellisvuoden tasolla. Kaukolämpöä tuotettiin 33,5 TWh ja teollisuuslämpöä 61,7 TWh.

Sähkön kokonaiskulutus vuonna 2007 oli 90 TWh. Tuotannon ja kulutuksen välinen erotus tuotiin Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähköä myös vietiin Suomesta Pohjoismaihin ja Viroon.

Vesivuosi 2007 oli Pohjoismaissa hyvä, vesivoiman tuotanto nousi kotimaassa 24 prosenttia. Tuulivoimaa tuotettiin 23 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ydinvoiman tuotanto kasvoi 2 prosenttia. Pohjoismaisella vesivoimalla tuotettua tuontisähköä oli hyvin saatavilla, joten kotimaisen lauhdevoiman tuotanto väheni 18 prosentilla. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla tuotetun sähkön määrä väheni 3 prosenttia.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pysyy merkittävimpänä sähköntuotantomuotona, sähköstä 34 prosenttia tuotettiin yhteistuotannolla. Ydinvoimalla sähköstä tuotettiin 29 prosenttia.

Viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpimämpiä, ja vuonna 2007 lämmitysenergian tarve pysyi edellisvuoden tasolla. Teollisuuden käyttämä lämmön määrä pysyi myös edellisvuoden tasolla. Sekä kaukolämmön että teollisuuslämmön tuotannossa yhteistuotannossa tuotetun lämmön määrä väheni, joten lämmön erillistuotannon määrä nousi.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain 2007

  Sähkö Kaukolämpö Teollisuuslämpö Käytetyt polttoaineet1)
TWh TWh TWh PJ
Sähkön erillistuotanto        
  Vesivoima 14,0 - - -
  Tuulivoima 0,2 - - -
  Ydinvoima 22,5 - - -
  Lauhdevoima2) 14,4 - - 137,7
  Yhteensä 51,1 - - 137,7
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto 26,8 25,4 49,4 451,6
Lämmön erillistuotanto - 8,1 12,3 83,9
Yhteensä 77,8 33,5 61,7 673,2

1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi- ja tuulivoima yhteismitallistetaan polttoaineisiin
suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh).
Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella
tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).

2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa väheni 5 prosenttia vuonna 2007. Eniten väheni hiilen käyttö, 13 prosenttia. Myös maakaasun, puupolttoaineiden ja metsäteollisuuden jäteliemien käytöt vähenivät. Turpeen ja uusiutuvien energialähteiden (mm. kierrätyspolttoaineiden ja biokaasun) käyttö puolestaan kasvoi.

Polttoaineiden käyttö sähkön ja lämmön tuotannossa 2006 ja 2007

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto. Tilastokeskus

Lisätietoja: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen

Linkit: Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantokysely

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 26.9.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/salatuo/2007/salatuo_2007_2008-09-26_tie_001.html