Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

El- och värmeproduktionen 2007

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen producerades 77,8 terawattimmar (TWh) el, dvs. en miljard kilowattimmar (kWh) i Finland år 2007.Volymen var en procent mindre än året innan. Produktionen av fjärrvärme och produktionen av värme för användning inom industrin var på samma nivå som året innan. Fjärrvärmeproduktionen uppgick till 33,5 TWh och produktionen av industrivärme till 61,7 TWh.

El- och värmeproduktion efter produktionsform 2007

El Fjärrvärme Industrivärme Bränsleförbrukning1)
TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion
Vattenkraft 14,0 - - -
Vindkraft 0,2 - - -
Kärnenergi 22,5 - - -
Kondenskraft2) 14,4 - - 137,7
Totalt 51,1 - - 137,7
Samproduktion av el och värme 26,8 25,4 49,4 451,6
Separat värmeproduktion - 8,1 12,3 83,9
Totalt 77,8 33,5 61,7 673,2

1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh).
Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).

2) I kondenskraft ingår kondenskraftverk, kondensandelar vid kraftverk för samproduktion av el och värme samt toppgasturbiner o.d. separat elproduktion.

Elproduktion

År 2007 ökade elproduktionen med en procent jämfört med året innan. Produktionen av vattenkraft ökade med 24 procent och produktionen av vindkraft med 23 procent. Produktionen av kärnenergi var 2 procent högre än året innan. Produktionen av kondenskraft minskade med 18 procent och med samproduktion av el och värme producerades 3 procent mindre elektricitet än år 2006.

Samproduktionen av el och värme var den mest betydande formen för produktion av el, 34 procent av elen producerades genom samproduktion. Jämfört med året innan var minskningen 3 procent. Mängden el som producerats med kärnenergi steg med 2 procent och dess andel av elproduktionen uppgick till 29 procent. Kondenskraften minskade med nästan en femtedel, vilket å sin sida gjorde att kondenskraftens andel inom elproduktionen sjönk till 18 procent. På grund av att vattenåret var bättre än åren innan ökade produktionen av vattenkraft med 24 procent, vilket höjde dess andel till 18 procent. Produktionen av vindkraft var större än året innan, tillväxten var 23 procent. Vindkraftens andel av elproduktionen var fortfarande 2 promille.

Elproduktionen efter produktionsform 2007

Elproduktionen efter produktionssätt 2000-2007

Elproduktionen med bränsle minskade med 9 procent, medan produktionen inom kärn-, vatten- och vindkraft ökade. Mest minskade el producerad med träbränslen, dvs. med 16 procent. El producerad med kol och naturgas minskade med 14 procent. El producerad med torv steg med 11 procent. Särskilt ökade volymen av el producerad med torv i kondenskraftverk medan el producerad med andra bränslen minskade. Orsaken till detta torde vara systemet med inmatningspriser på torv, som trädde i kraft i början av maj och som förbättrade torvens konkurrenskraft gentemot stenkolen.

Elproduktionen efter energikällor 2000-2007

Elproduktionen efter energislag 2000-2007

Elproduktionen med förnybara energikällor ökade med 25 procent år 2007 då produktionen av vattenkraft som gått nedåt under de senaste åren vände uppåt. El som producerats med träbränslen minskade med 16 procent och el som producerats med skogsindustrins avlutar med 3 procent. Användningen av träbränslen minskade något på grund av den minskade produktionen inom trä- och pappersindustrin, men den största orsaken till minskningen var att träbränslen ersattes med användning av torv. Med vindkraft och andra förnybara energikällor producerades omkring 20 procent mer el än året innan.

Under 2000-talet har mer än hälften av all el som producerats med förnybara energikällor producerats med vattenkraft, år 2007 var vattenkraftens andel 59 procent. När det gäller den el som producerats med förnybara energikällor uppgick mängden el som producerats med skogsindustrins avlutar till 24 procent och mängden el som producerats med andra träbränslen till 14 procent. Med vindkraft och andra förnybara bränslen producerades 2 procent.

Elproduktion med förnybara energikällor 2000-2007

År 2007 uppgick totalförbrukningen av el till 90 TWh. Skillnaden mellan produktion och konsumtion importerades från de nordiska länderna, Ryssland och Estland. El exporterades också till de nordiska länderna och Estland. Finland hör till den samnordiska elmarknaden. I Norge och Sverige är vattenkraften den största elkällan och el producerad med vattenkraft är det förmånligaste sett till produktionskostnader. Sålunda minskar den el som producerats i Norden under goda vattenår behovet att producera dyrare el med bränslen. I Finland inverkar också kapaciteten för samproduktion av el och värme på produktionsstrukturen. Värmebehovet styr kraftigt volymen av samproduktionen. Hos energibolagen beror produktionen alltså på behovet av fjärrvärme och inom industrin styrs produktionen kraftigt av produktionskapaciteten för industrins produkter. Under dåliga vattenår, då elpriset är högt, har också kraftverken i mån av möjlighet producerat extra kondensel för den nordiska marknaden.

Värmeproduktion

De senaste åren har varit varmare än i genomsnitt, och år 2007 var behovet av energi för uppvärmning på samma nivå som året innan. Den volym värme som industrin använder var också på samma nivå som året innan. Både inom produktionen av fjärrvärme och inom produktionen av industrivärme minskade den volym värme som producerats vid samproduktion, vilket innebar att volymen av den separata värmeproduktionen ökade.

Värmeproduktionen 2000-2007

År 2007 producerades 76 procent av fjärrvärmen inom samproduktionen av el och värme. När det gäller industrivärme var andelen av samproduktion 80 procent.

Fjärrvärme producerades mest med naturgas och kol. Med fossila bränslen producerades 62 procent av fjärrvärmen, med förnybara energikällor 14 procent och med torv 21 procent.

Fjärrvärmeproduktionen efter bränsle 2000-2007

Industrivärme producerades mest med skogsindustrins avlutar, dvs. 43 procent. Av industrivärme producerades allt som allt 61 procent med förnybara bränslen, 21 procent med fossila bränslen och 9 procent med torv. Av de fossila bränslena producerades mest industrivärme med naturgas, dvs. 12 procent.

Industrivärmeproduktionen efter bränsle 2000-2007

Användningen av bränslen inom energiproduktionen

Användningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 5 procent år 2007. Mest minskade användningen av kol, dvs. med 13 procent. Användningen av naturgas, träbränslen och skogsindustrins avlutar minskade också. Däremot ökade användningen av torv och förnybara energikällor (bl.a. återvinningsbränslen och biogas).

Den minskade användningen av bränslen berodde på det minskade behovet av produktion av bränslebaserad inhemsk el jämfört med året innan. År 2007 var vattensituationen i Norden bättre än år 2006, vilket innebar att mer el producerades med vattenkraft i Finland än året innan och att nettoimporten av el till Finland var större än året innan.

Användningen av kol inom el- och värmeproduktionen minskade med 13 procent. Användningen av skogsindustrins avlutar steg till det mest betydande bränslet även om användningen minskade med 2 procent. Avlutarnas andel av bränslen var 23 procent, kolens 22 procent, naturgasens 18 procent och torvens 15 procent. Användningen av naturgas inom el- och värmeproduktionen minskade med 10 procent, medan användningen av torv ökade med 10 procent. Användningen av övriga träbränslen minskade med 11 procent. Användningen av andra förnybara bränslen gick upp med 15 procent. Av dessa bränslen var återvinningsbränslen det största bränslet. Användningen av återvinningsbränslen vände åter uppåt efter nedgången året innan eftersom stora kraftverk skaffade miljötillstånd enligt avfallsförbränningsdirektivet.

Volymen av fossila bränslen inom el- och värmeproduktionen minskade med 10 procent, deras andel av alla bränslen sjönk till 45 procent. Torvens andel steg till 15 procent. Andelen förnybara bränslen låg fortfarande på 36 procent, trots att användningen sjönk med 5 procent.

Användningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2006 och 2007

Inom den separata elproduktionen minskade användningen av bränslen med ungefär en femtedel år 2007. Det överlägset vanligaste bränslet var kol vars andel var 63 procent. Förbrukningen av kol minskade med 18 procent.

Användningen av fossila bränslen inom den separata elproduktionen minskade med 25 procent och användningen av förnybara bränslen med 31 procent. Andelen fossila bränslen av de bränslen som använts uppgick till 68 procent och andelen förnybara bränslen till 8 procent. Användningen av torv ökade med 8 procent och dess andel av bränslen uppgick till 22 procent.

Användningen av bränslen inom separat elproduktion 2006 och 2007

Inom samproduktionen av el- och värme minskade användningen av bränsle med 2 procent från året innan.

Bränsleandelarna var nästan på samma nivå som året innan. Torven gick förbi träbränslen, båda hade en andel på ungefär 14 procent. På grund av skogsindustrins egen energiproduktion är avlut fortfarande det största bränslet inom samproduktionen, andelen av de använda bränslena är 33 procent. Inom samproduktion av el- och värme sjönk andelen förnybara bränslen till 47 procent år 2007. Användningen av fossila bränslen uppgick till 37 procent och användningen av torv till 14 procent.

Uppgifter om fördelningen av de bränslen som används vid samproduktion av el och värme på produktion av el och värme publiceras i årsboken Energiatilasto - Vuosikirja 2008 (utkommer i december).

Användningen av bränslen inom samproduktion av el och värme 2006 och 2007

Den totala volymen av bränslen inom den separata värmeproduktionen steg med 8 procent. Avvikande från andra produktionsformer ökade förbrukningsvolymerna för naturgas och avlutar inom den separata värmeproduktionen. Naturgasen steg till det tredje största bränslet direkt efter oljan. Den största värmeproducenten var övriga energikällor, som omfattar bl.a. industriell sekundär- och reaktionsvärme samt väte. Av dessa ökade användningen av sekundärvärme mest.

46 procent av bränslena inom den separata värmeproduktionen var fossila och 21 procent förnybara. Torvens och de övriga energikällornas andel var 8 respektive 25 procent.

Den separata värmeproduktionen omfattar de värmeproducenter som ingår i Statistikcentralens enkät. En del av uppgifterna om kommunernas och industrins små värmeverk saknas i enkäten.

Användningen av bränslen inom separat värmeproduktion 2006 och 2007


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2007, El- och värmeproduktionen 2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2007/salatuo_2007_2008-09-26_kat_001_sv.html