Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.10.2007

Elproduktionen ökade med 16 procent år 2006

Enligt Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen producerades 78,6 terawattimmar (TWh) el, dvs. 78,6 miljarder kilowattimmar i Finland år 2006. Volymen var 16 procent större än året innan. Produktionen av fjärrvärme var 33,6 TWh och ökade med 3 procent. För användning inom industrin producerades 12 procent mer värme än året innan, dvs. 63,3 TWh.

Elproduktionen ökade år 2006 och nådde nästan upp till 2004 års nivå. Föregående år importerades exceptionellt mycket el och relativt lite producerades i Finland. År 2006 var vattensituationen i Norden sämre än normalt, varför det var nödvändigt att öka produktionen av el i Finland. Finland fungerade år 2006 som nettoexportör av el på den nordiska marknaden. Produktionen av vattenkraft minskade i Finland med 17 procent. Produktionen av kondenskraft mer än tredubblades. Den elvolym som producerats genom samproduktion av el och värme ökade med 5 procent, men kärnkraften minskade med 2 procent. Produktionen av vindkraft minskade också jämfört med åren innan. Minskningen var 9 procent.

Behovet av värmeenergi låg ungefär på samma nivå som året innan. Åren 2005 och 2006 var varmare än i genomsnitt. Produktionen av fjärrvärme ökade dock med omkring 3 procent år 2006 och produktionen av industrivärme rentav med 12 procent, eftersom den varit exceptionellt låg året innan bland annat på grund av arbetskonflikten inom skogsindustrin.

Produktionen av el och värme efter produktionsform 2006

El Fjärr-värme Industri-värme Bränsle-förbrukning1
TWh TWh TWh PJ
Separat elproduktion
Vattenkraft 11,3 - - -
Vindkraft 0,2 - - -
Kärnkraft 22,0 - - -
Kondenskraft2 17,6 - - 170,7
Totalt 51,0 - - 170,7
Samproduktion av el och värme 27,6 25,9 50,3 461,9
Separat värmeproduktion - 7,7 13,0 84,5
Totalt 78,6 33,6 63,3 717,0

1) Vid beräkningen av totalkonsumtionen av primärenergi görs vatten- och vindkraft kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 PJ/TWh).
Totalkonsumtionen av kärnenergi beräknas med en standard verkningsgrad på 33 procent av den producerade kärnenergin (10,91 PJ/TWh).

2) Med kondenskraft avses separat elproduktion med bränslen. Både el som producerats vid kondenskraftverk och kondensel som producerats vid el- och värmeproduktionsanläggningar tas med.

Användningen av bränslen vid produktionen av el och värme ökade år 2006 med 26 procent och användningen av kol nästan fördubblades. Användningen av torv ökade med 35 procent och skogsindustrins avlutar med omkring 18 procent. Användningen av övriga fossila bränslen minskade med 13 procent och övriga förnybara bränslen med 10 procent. Den största posten bland övriga bränslen är återvinningsbränslen. Användningen av återvinningsbränslen minskade, när avfallsförbränningsdirektivet trädde i kraft med gamla kraftverk i början av år 2006.

 

Förbrukningen av bränslen inom el- och värmeproduktionen 2004-2006

Under de senaste åren har den el som produceras med förnybara energikällor minskat på grund av minskningen av produktionen av vattenkraft. År 2006 var minskningen 5 procent jämfört med året innan. Med hjälp av skogsindustrins avlutar producerades dock 17 procent mer el än året innan och med hjälp av andra träbränslen 11 procent mer.

 

El producerad med förnybara energikällor 2000-2006

Källa: Statistiken över el- och värmeproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Minna Niininen (09) 1734 3549, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Statistikcentralens enkät om energiproduktion

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 18.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2006/salatuo_2006_2007-10-18_tie_001_sv.html